Aktualne cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu

V novembru 2019 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v sodelovanju s podjetji, ki odkupujejo les iz zasebnih gozdov, ponovno pripravili analizo cen gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu. Podatke je posredovalo 25 podjetij, od tega 12 podjetij izvaja odkup samo v eni statistični regiji, pet podjetij v dveh regijah, dve podjetji v treh regijah, po eno podjetje v štirih, petih in šestih regijah ter tri podjetja v vseh dvanajstih statističnih regijah.

 

Glede na količino letnega odkupa so sodelovala različno velika podjetja. Deset podjetij je navedlo, da imajo letni obseg odkupa do 10.000 m3; deset podjetij ima letni obseg odkupa med 10.000 in 30.000 m3; dve podjetji navajata za letni obseg odkupa med 30.000 in 50.000 m3 in tri podjetja letno odkupuje več kot 50.000 m3 lesa na kamionski cesti.

Vse cene zbiramo v evrih na kubični meter (€/m3) brez upoštevanega DDV.

Graf prikazuje odkupne cene gozdno lesnih sortimentov v €/m3 brez DDV po drevesnih vrstah za vsak kakovostni razred posebej. S klikom v legendi najprej izberemo drevesno vrsto in nato željeni kakovostni razred.

CENE SORTIMENTOV IGLAVCEV

Med iglavci najvišjo ceno dosega smreka. Trenutno znaša cena smreke za hlode kakovostnega razreda A (brez napak, "mizarska roba") 101,5 €/m3, kar je 1,5 €/m3 več kot ob preteklem zbiranju (julij 2019). Aktualne cene sortimentov iglavcev so se v primerjavi s preteklim zbiranjem cen nekoliko zvišale, največje je zvišanje pri sortimentih rdečega bora, predvsem za kakovostni razred A in B. V primeru lesa smreke in jelke za hlode D2 pa so se nasprotno cene znižale.

Cena lesa za celulozo in plošče je trenutno za vse iglavce enaka in znaša 25 €/m3. Cena je nižja za vse drevesne vrste in primerljiva s cenami iz leta 2017. Cena brusnega lesa iglavcev znaša 35 €/m3 in je kar 4 €/m3 nižja kot ob preteklem zbiranju ter najnižja cena v letošnjem letu.

Odkupne cene hlodovine iglavcev

* A (brez napak, "mizarska roba"), B (I. klasa),C (II. klasa), D1 (III. klasa), D2 (embalaža)

Odkupne cene lesa za celulozo in plošče, brusni les

CENE SORTIMENTOV LISTAVCEV

Cene listavcev so prikazane ločeno za bukev in hrast, kjer se hrast nadalje deli na sortimente premera do 50 cm in nad 50 cm.

Cena sortimentov bukve kakovostnega razreda A1 znaša 100 €/m3 in ostaja enaka kot ob preteklem zbiranju. Prav tako cena ostaja enaka v primeru kakovostnega razreda A2 (90 €/m3) in D (55 €/m3). Za kakovostni razred B je cena višja za 1,4 €/m3, v primeru kakovostnega razreda C pa je cena za 1 €/m3 nižja.

Cene sortimentov hrasta so v primerjavi s cenami v juliju 2019 nižje za vse kakovostne razrede. Trenutno znaša cena hrasta premera do 50 cm kakovostnega razreda F1 250 €/m3 in je nižja za 50 €. Prav tolikšno je znižanje cene za isti kakovostni razred sortimentov hrasta premera nad 50 cm, cena pa trenutno znaša 350 €/m3. Edino v primeru sortimentov hrasta premera do 50 cm kakovostnega razreda F2 cena ostaja enaka kot v juliju. Cene kakovostnih razredov C in D so trenutno enake za sortimente hrasta premera do in nad 50 cm in znašajo 90 oz. 70 €/m3.

Cena lesa bukve za celulozo in plošče znaša 45 €/m3 in ostaja enaka kot ob preteklem zbiranju, v primeru lesa drugih trdih listavcev pa cena znaša 40 €/m3 in je za 5 €/m3 višja kot v juliju 2019.

Odkupne cene hlodovine bukve

* Kakovostni razredi B, C in D sledijo nekdanji delitvi JUS za hlodovino (I, II. in III).
** Bukev: kakovostni razred A1: hlodi za proizvodnjo rezanega furnirja; kakovostni razred A2: hlodi za proizvodnjo luščenega furnirja (''luščenci'')

Odkupne cene hlodovine hrasta (graden, dob)

* Hrast (graden, dob): hrast s srednjim premerom nad 50 cm, hrast s srednjim premerom do 50 cm
** Kakovostni razredi B, C in D sledijo nekdanji delitvi JUS za hlodovino (I, II. in III).
*** Graden/Dob: kakovostni razred A1: hlodi za proizvodnjo furnirja prve kakovosti (nekdanji JUS F1); Kakovostni razred A2: hlodi za proizvodnjo furnirja druge kakovosti (nekdanji JUS F2).

Odkupne cene lesa za celulozo in ploščeCENE LESA ZA KURJAVO

Cene lesa listavcev za kurjavo so prikazane ločeno za bukev in druge trde listavce. Trenutno cena lesa za kurjavo v primeru bukve znaša 50 €/m3 in ostaja enaka kot ob preteklem zbiranju podatkov, cena lesa za kurjavo v primeru drugih trdih listavcev pa znaša 40 €/m3 in je za 1 € nižja kot julija 2019.ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene.Darja Stare
Gozdarski inštitut Slovenije

Sorodne novice:

Nova pravila o merjenju in razvrščanju

V Uradnem listu RS, št. 30/2017, je bil objavljen Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, ki začne veljati s 1. 7. 2017. Pravilnik opredeljuje način merjenja in razvrščanja po dimenzijah, kakovosti in namenu rabe gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije za namen njihove prodaje. Velja le za les iz državnih gozdov in ne posega na trg z lesom iz zasebnih gozdov.

Sorodne vsebine:


Cene okroglega lesa

Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) mesečno spremlja odkupne cene in jih objavlja na spletnem portalu SI-STAT. V metodoloških pojasnilih SURS je opisan celoten sistem za odkupne cene GLS v zasebnih gozdovih. Enote opazovanja so gozdarska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti. V odkup lesa je zajet odkup, ki poteka neposredno od zasebnih lastnikov preko pooblaščenih organizacij. Zajetih je približno 50 poročevalskih enot. Vrednost odkupljenega lesa: je obračunana vrednost prevzetega lesa po odkupni ceni na kamionski cesti. Stroški organizacije v zvezi s prevzemom, prevozom do skladišča, hrambo ali uskladiščenjem ne spadajo v vrednost odkupljenega blaga. Vrednost blaga ne vključuje DDV. Podatki se zbirajo mesečno in so koristen pripomoček pri spremljanju trendov gibanja odkupnih cen in orientacijskih cen za skupine sortimentov (hlodovina , les slabše kakovosti, les za kurjavo). Podatke o doseženih odkupnih cenah in količinah odkupa poročajo gozdarska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Skladiščenje lesa pri sanaciji velikih poškodb

Oblike in način prodaje lesa

Okrogli les lahko prodajamo na panju ali kot izdelane gozdne lesne sortimente. Pri prodaji lesa na panju je predmet prodaje odkazano stoječe drevje ali izjemoma celoten sestoj. Pri prodaji lesa na panju se kupoprodajna pogodba sklepa pred posekom drevja, kupnina se določa za enoto pričakovanih sortimentov, posek in spravilo lesa opravi kupec na svoj račun, pred prodajo je treba točno oceniti količino in sortimentacijo drevja, ki je označeno za posek. Za prodajo lesa na panju je potrebno predhodno označiti drevje za posek in predvideti potrebne tehnične omejitve pri pridobivanju.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Lesni sekanci