Cene gozdarskih storitev

Cene gozdarskih storitev

V Sloveniji se v zadnjih letih intenzivno razvija trg gozdarskih storitev, kar je posledica predvsem povečanih potreb po izvajalcih gozdarskih del na račun ujm, ki so poškodovale naše gozdove v zadnjem desetletju. Z razvojem ponudbe pa se povečuje tudi zanimanje za spremljanje cen. Cene gozdarskih storitev so odvisne predvsem od terenskih in sestojnih razmer, kar vpliva na širok razpon cen.

Že v začetku leta 2016 je bilo gozdarskim strokovnjakom in drugi interesni javnosti na Izzivih gozdne tehnike predstavljena ideja zbiranja cen storitev, hkrati pa je bila med udeleženci opravljena tudi anonimna anketa. Iz analize ankete je bilo razvidno, da je spremljanje cen zaželeno, saj je več kot 80 % sodelujočih v anketi ocenilo, da bi spremljanje cen storitev v gozdarstvu pomembno oziroma zelo pomembno prispevalo k večji transparentnosti trga.

Z zbiranjem cen storitev želimo prikazati trenutno stanje na trgu in prispevati k večji transparentnosti oziroma preglednosti trga gozdarskih storitev. Metodologija zbiranja cen gozdarskih storitev je sestavljena iz spletnega vprašalnika, ki omogoča učinkovitejše zbiranje cen in preračunavanje povprečij. Z zbiranjem cen smo začeli v prvi polovici leta 2017. Cene zbiramo dvakrat letno in sicer v prvi polovici leta med marcem in aprilom ter v drugi polovici leta med septembrom in oktobrom. Povprečje zbranih cen gozdarskih storitev periodično objavljamo na spletu in drugih medijih javnega obveščanja.

Cene sečnje in spravila

Sečnja zavzema po porabi časa največji delež delovnih operacij pridobivanja lesa. Izdelavni časi sečnje so povezani z vplivnimi dejavniki, od katerih je posledično odvisna tudi cena storitve. V najvišji meri pojasnjuje porabo časa pri sečnji drevo; tu so mišljene predvsem drevesne vrste in dimenzije drevesa. Glede drevesnih vrst se lahko na nivoju zbiranja in primerjave cen omejimo na IGLAVCE ter na LISTAVCE. Glede dimenzij drevesa je na voljo več vhodnih parametrov, ki so v medsebojni korelacijski zvezi (prsni premer, volumen, višina, oblika), zato je bolj pomembno, da izberemo za praktično razumevanje najprimernejšega. Zaradi racionalizacije zbiranja podatkov je smiselno zbrati manj vplivnih dejavnikov, kar predvsem poenostavi primerjave in hkrati v omejenem času zajame zadostno količino podatkov za spremljanje cen.

Za sečnjo in spravilo lesa zbiramo cene ločeno za iglavce in listavce, ter za 3 razširjene debelinske razrede odkazanega drevja: debelinski razred A (10-29 cm), debelinski razred B (30-49 cm) in debelinski razred C (50 in več cm). Vse cene zbiramo v evrih na kubični meter (€/m3) brez upoštevanega DDV. Po načinu sečnje smo storitev ločili na strojno sečnjo in spravilo ter sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo. Pri zbiranju cen sečnje in spravila lesa se izvajalci opredelijo v eno izmed velikostnih skupin glede na letni obseg poseka in spravila:

Cene za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo

Cene za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ločimo na delo v ugodnih in neugodnih razmerah, kar je opredeljeno z naslednjimi parametri.


Ugodne delovne razmere za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo:
Neugodne delovne razmere za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo:

Aktualne cene sečnje z motorno žago in traktorskim spravilom lesa

Pri cenah sečnje z motorno žago in traktorskim spravilom lesa zaenkrat ni zaznati bistvenih sprememb ali sezonskega nihanja cen.Grafikon: Razpon cen za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo v €/m3


Preglednica: Povprečna cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo v €/m3 po debelinskih razredih: A (od 10 do 30 cm ), B (od 30 do 50 cm) in C (50 cm in več), ter ločeno za ugodne in neugodne delovne razmere.

  Debelinski razred A Debelinski razred B Debelinski razred C skupno povprečje št. podatkov
OBDOBJE UGODNE delovne razmere NEUGODNE delovne razmere UGODNE delovne razmere NEUGODNE delovne razmere UGODNE delovne razmere NEUGODNE delovne razmere Sečnja z MŽ in traktorsko spravilo
2017-I 18,00 22,00 16,50 22,00 16,00 20,00 20,00 20
2017-II 18,00 22,00 17,00 20,50 16,00 20,00 18,50 22
2018-I 21,00 25,00 19,00 21,50 17,50 20,00 20,00 18
2018-II 20,00 25,00 18,50 22,00 18,00 20,50 20,00 20
2019-I 20,00 25,00 18,00 22,00 18,00 20,00 20,00 19
2019-IV 20,00 24,00 18,00 21,00 17,00 21,00 20,00 17
2020-I 20,00 25,00 18,00 22,00 18,00 19,50 19,50 16
2020-IV 20,00 23,00 18,00 22,00 17,00 20,00 20,00 14
2021-I 20,00 24,00 18,00 21,00 17,00 20,00 20,00 13Cene strojne sečnje in spravila

Cene strojne sečnje in spravila smo ločili na delo v ugodnih in neugodnih razmerah, kar je opredeljeno z naslednjimi parametri.


Ugodne delovne razmere za strojno sečnjo in spravilo:
Neugodne delovne razmere za strojno sečnjo in spravilo:

Aktualne cene strojne sečnje in spravila lesa

Cene strojne sečnje in spravila lesa nam je v letošnjem letu posredovalo 6 izvajalcev te storitve.Grafikon: Razpon cen za strojno sečnjo in spravilo v €/m3Cene transporta lesa

Prevoz lesa iz gozda je pomembna in stroškovno zelo zahtevna faza pridobivanja lesa, ki omogoča izvoz lesa iz gozda do začasnega skladišča ali neposredno do kupca, na storitev pa vpliva mnogo dejavnikov, zato se uporabljajo različne tehnične, tehnološke in organizacijske oblike gozdarske transportne kompozicije (GTK). Glede na delovne pogoje podjetja običajno sama izbirajo GTK, ki najbolje ustreza danim razmeram oz. je v danih okoliščinah razpoložljiva. Prevoz lesa opravljajo podjetja ali posamezniki, ki imajo dovoljenje za izvajanje dejavnosti oz. licenco, sam voznik tovornega vozila pa mora imeti ustrezno kvalifikacijo, s katero dokaže usposobljenost za vožnjo tovornih vozil.

Za namene zbiranja cen transporta smo se omejili na prevoz lesa s cestnim tovornim vozilom namenjenim prevozu lesa (kamion) v ugodnih in neugodnih razmerah.Ugodne razmere so opredeljene kot:
Neugodne razmere so opredeljene kot:

Grafikon: Cene prevoza lesa za ugodna razmera (v €/m3 brez DDV)


Preglednica: Cene prevoza lesa za ugodne razmere (v €/m3, brez DDV)

  0-20 km 20-50 km 50 - 100 km nad 100 km
Iglavci I-2017 6,5 8,0 11,0 16,0
Iglavci II-2017 6,0 8,0 11,0 14,0
Iglavci I-2018 6,0 8,0 10,0 13,5
Iglavci II-2018 6,0 8,9 12,0 14,0
Iglavci I-2019 6,0 8,0 11,0 15,5
Iglavci IV-2019 5,7  8,0   11,0   15,6
Iglavci I-2020 6,0 8,0 11,5 15,5
Iglavci IV-2020 6,15 8,0 12,0 15,0
Iglavci I-2021 6,0 8,0 10,0 15,0
Listavci I-2017 7,0 9,0 12,0 16,0
Listavci II-2017 6,3 8,5 11,3 14,0
Listavci I-2018 6,1 7,9 10,1 13,5
Listavci II-2018 6,6  8,0  11,5 14,0
Listavci I-2019 6,4  9,0  11,0 15,5
Listavci IV-2019 6,0 8,3 11,8 15,6
Listavci I-2020 7,0 9,0 12,5 15,5
Listavci IV-2020 6,5 8,5 11,5 15,0
Listavci I-2021 6,0 8,75 10,5 15,0

Cene lesnih goriv in cene okroglega lesa