Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v MAJU 2021

V maju 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 35 podjetij. Izmed sodelujočih v anketi je kar 88 % manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. 6 % sodelujočih podjetij letno odkupi med 30.000 in 50.000 m3 lesa, 6 % podjetij pa letno odkupi več kot 50.000 m3 lesa.

Posledice epidemije koronavirusa in ukrepov za njeno zajezitev, so v zadnjem letu vplivale na aktivnosti v slovenskem gospodarstvu nasploh, zato je tudi nas zanimal vpliv epidemije na odkup lesa iz zasebnih gozdov. 61 % podjetij sodelujočih v anketi je poročalo, da izredne razmere zaradi koronavirusa ne vplivajo na njihov trenutni odkup. Izmed podjetij, ki pa so poročala o vplivu na odkup, jih kar 61 % kot glavni razlog navaja manj ponudbe lesa na trgu. Glede na dogajanje na trgu okroglega lesa v letošnjem letu lahko manj ponudbe lesa na trgu pojasnimo tudi z nižjim sanitarnim posekom v primerjavi z letom 2020. Glede na podatke Zavoda za gozdove Slovenije, je bilo namreč v obdobju januar–april 2021 za povprečno 77 % nižji sanitarni posek kot v enakem obdobju lani. Zmanjšanje odkupa se glede na poročanja podjetij giba od 0 pa vse do 85 %, v povprečju pa zmanjšanje odkupa znaša 25 %.

Slika 1: Obseg zmanjšanja odkupa okroglega lesa na kamionski cesti v maju 2021, glede na maj 2020, pri podjetjih, katera so glede na poročanje zmanjšala količine odkupa.

 

V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

CENE OKROGLEGA LESA IGLAVCEV

Cene hlodovine iglavcev so v maju 2021 višje kot ob zadnjem rednem zbiranju cen v februarju 2021, z izjemo lesa rdečega bora kakovostnega razreda A, kjer je cena nekoliko nižja.

 

Cene sortimentov smreke so glede na preteklo zbiranje višje od 5 do 33 %. Največje zvišanje smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda D2, kjer je majska cena znašala 60 €/m3 brez DDV, v februarju letos pa je ta cena znašala 45 €/m3 brez DDV. Kljub temu, da se je cena smreke D2 iz zasebnih gozdov v maju znatno povišala, pa je glede na majski cenik družbe SiDG d.o.o. za dolgoročne pogodbe še vedno za 6 % nižja od cene teh sortimentov prodanih iz državnih gozdov. Cene hlodovine smreke za vse kakovostne razrede so že v februarju dosegale najvišje vrednosti vse od začetka našega zbiranja cen v letu 2017, v maju pa se je cena še dvignila. Primer, cena kakovostnega razreda B je v maju znašala 95 €/m3 brez DDV (+6 % v primerjavi s februarjem 2021), kakovostnega razreda C pa 90 €/m3 brez DDV (+14 % v primerjavi s februarjem 2021). Pri jelki smo prav tako zabeležili dvig cen za vse kakovostne razrede v primerjavi z mesecem februarjem, in sicer od 3 in do 20 % višje cene. Največje zvišanje smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda D2, kjer je majska cena znašala 55 €/m3 brez DDV. Tudi cene hlodovine jelke so v februarju dosegle najvišje vrednosti od začetka zbiranja cen v letu 2017, v maju pa so se cene še zvišale. Pri sortimentih rdečega bora so se cene zvišale za 9 do 16 %. Največje zvišanje smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda B, kjer je majska cena znašala 70 €/m3 brez DDV. Srednje vrednosti vseh posredovanih cen lesa rdečega bora za kakovostne razrede B do D2 trenutno dosegajo najvišje vrednosti od začetka zbiranja cen v letu 2017.

Slika 2: Prikaz cen hlodovine iglavcev v letu 2020 in 2021 za kakovostni razred D1.

 

Če primerjamo majske cene hlodovine iglavcev s cenami v maju 2020 ugotovimo, da so cene znatno višje za vse drevesne vrste in kakovostne razrede. V maju lanskega leta so bile sicer cene okroglega lesa pod vplivom posledic ukrepov za omejitev negativnih posledic epidemije COVID-19, ko se je drastično zmanjšalo trgovanje z GLS v državi in po svetu. Pri smreki in jelki zvišanje cen glede na lanski maj znaša do 50 %; večje razlike so predvsem pri hlodih srednje do slabše kakovosti. Pri rdečem boru smo zabeležili najvišji dvig cen, in sicer od 30 do 74 % glede na enako obdobje lani. Največja razlika je v primeru kakovostnega razreda B (74,4 %).

 

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je v primeru smreke in jelke 4 % nižja kot februarja in znaša 25 €/m3 brez DDV. Cena rdečega bora pa ostaja enaka in prav tako znaša 25 €/m3 brez DDV. Če cene lesa za celulozo in plošče primerjamo s cenami v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da so cene v primeru smreke in jelke za 14 % višje (oz. 3 €/m3), v primeru rdečega bora pa je cena za 19 % višja (oz. 4 €/m3).

 

Srednja vrednost vseh posredovanih cen brusnega lesa iglavcev ostaja enaka kot ob preteklem zbiranju v februarju 2021 in znaša 35 €/m3 brez DDV. Trenutna cena ostaja enaka že od novembra lansko leto

Slika 3: Odkupne cene lesa za celulozo in plošče ter brusnega lesa iglavcev v letu 2020 in 2021.

CENE OKROGLEGA LESA LISTAVCEV

Cene hlodovine listavcev sso se v maju 2021 zvišale v primerjavi s cenami v februarju 2021, ko smo zbirali cene za prvi kvartal leta 2021. Cene hlodovine bukve so se po padcu v februarju ponovno zvišale in sicer za 2 do 14 %. Največji dvig cene smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda B, kjer majska cena znaša 80 €/m3 brez DDV in je za 0,1 % višja od cene teh sortimentov, ki so se v maju prodali iz državnih gozdov s strani družbe SiDG d.o.o. po ceniku za dolgoročne pogodbe. V primeru kakovostnega razreda D pa smo v maju zabeležili najnižji dvig cene glede na prejšnje zbiranje v februarju, kjer majska cena znaša 55 €/m3 brez DDV.

 

Če primerjamo cene bukove hlodovine s preteklimi zbiranji ugotovimo, da so letošnje majske cene zelo visoke in tudi znatno višje kot maja lansko leto, in sicer od 6 % (za kakovostni razred A2) pa vse do 27 % (za kakovostni razred C). Tudi za kakovostni razred A1 je cena znatno višja, kar 22 % oz.10 €/m3.

Slika 4: Prikaz odkupnih cen hlodovine bukve v letu 2020 in 2021.

 

Cene hlodovine hrasta nam je tokrat posredovalo 13 podjetij, kar je glede na pretekla zbiranja v letih 2020 in 2021 zadovoljiv vzorec. Cene hlodov hrasta odlične kakovosti (F1 in F2) so se v maju v primeru kakovostnega razreda F1 znižale v primerjavi z mesecem februarjem in cena hrasta debeline do 50 cm je v maju znašala 275 €/m3 brez DDV. Majska cena hlodov hrasta F2 pa je višja od februarske in za dimenzije hlodov debeline do 50 cm znaša 240 €/m3 brez DDV. Cene hlodov hrasta kakovostnih razredov B, C in D, ki jih tudi prikazujemo na grafikonu, so višje kot v februarju 2021, in tudi višje, če jih primerjamo s cenami v enakem obdobju lansko leto. Največji dvig glede na preteklo redno zbiranje cen smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda C. Ta je za hrast premera do 50 cm znašal kar 50 % (ali 50 €/m3), za hrast premera nad 50 cm pa 41 % (ali 45 €/m3). V primerjavi s cenami v februarju lansko leto so cene hrasta premera do 50 cm višje od 7 do 25 %, za hrast premera nad 50 cm pa so cene višje kar od 33 do 67 %.

Slika 5: Prikaz odkupnih cen hlodovine hrasta v letu 2020 in 2021 za kakovostne razrede B, C in D.

 

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je v primeru bukve enaka glede na preteklo redno zbiranje v februarju 2021 in znaša 45 €/m3 brez DDV. V primeru drugih trdih listavcev pa je letošnja majska cena 8 % nižja (oz. za 3 €/m3) kot februarja letos in znaša 37 €/m3 brez DDV. Če primerjamo majsko ceno s ceno v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da je majska cena v primeru bukve 12,5 % višja (oz. 5 €/m3), v primeru drugih trdih listavcev pa je cena 5 % višja (oz. 2 €/m3).

Slika 6: Odkupne cene lesa za celulozo in plošče bukve in drugih trdih listavcev v letu 2020 in 2021.

CENE LESA ZA KURJAVO

Srednja vrednost zbranih cen lesa za kurjavo v maju, v primerjavi s cenami v februarju, ostaja enaka ne glede na drevesno vrsto. Tako trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa bukve znaša 50 €/m3 brez DDV, srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa drugih trdih listavcev pa znaša 40 €/m3 brez DDV. V primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto so letošnje majske cene bukovega lesa za kurjavo 10 % višje (oz. 4,5 €/m3), v primeru drugih trdih listavcev pa cene ostajajo enake.

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

 

Darja Stare in Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije