Cene in tokovi lesa

Tokovi lesa

Evidentiran posek lesa

Proizvodnja okroglega lesa je eden ključnih podatkov za spremljanje gospodarjenja z gozdovi. Količine in struktura temeljijo na uradnih podatkih, ki predstavljajo evidentirani posek. Dejanski posek je verjetno večji, kar nakazujejo nekatere neodvisne raziskave. Zbiranje podatkov o evidentiranem poseku določa Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Uradni list RS, št. 5/98, 70/06, 12/08, 91/10). Podlaga za evidentiranje poseka so terenski obrazec za vpis drevja za posek, v katerega se vpisuje za posek izbrano drevje po drevesnih vrstah, debelinskih stopnjah, vrstah in vzrokih poseka ter evidentiranje nedovoljenih posekov. Omeniti velja, da se je v letu 2007 spremenil način evidentiranja posekanih dreves, zato so vrednosti pred letom 2007 nižje.

Glede na to, da opažamo večje zanimanje in zavedanje splošne javnosti o problematiki naravnih ujm smo graf evidentiranega poseka nadgradili z deleži vrste poseka (redna sečnja, sanitarni posek, posek brez odobritve...) in označili večje naravne ujme zadnjega desetletja.  


Slika: Evidentiran posek iglavcev in listavcev za obdobje od leta 1995-2015.

Proizvodnja okroglega lesa

Mednarodna delitev okroglega lesa po namenu rabe:

Hlodi za žago in furnir so okrogli les, ki bo razžagan (ali skobljan) po dolini, namenjen za izdelavo žaganega lesa ali železniških pragov ali uporabljen pri proizvodnji furnirja (običajno z luščenjem in rezanjem).

Les za celulozo in plošče je okrogli les, ki bo uporabljen v proizvodnji celuloze, ivernih plošč ali vlaknenih plošč. Zajema okrogel les (z ali brez skorje), ki bo uporabljen za te namene v obli ali razcepljeni obliki ali v obliki lesnih sekancev, ki so narejeni neposredno iz okroglega lesa. Poroča se v kubičnih metrih brez skorje. V to kategorijo spada tudi brusni les.

Drug okrogli industrijski (tehnični) les je okrogel les (neobdelan les), ki ne spada med hlode za žago, hlode za furnir in/ali les za celulozo in plošče. Zajema okrogli les, ki bo uporabljen za drogove, pilote, stebre, ograje, jamske opornike (“jamski les”), za pridobivanje tanina in destilacijo ter druge namene.

Les za kurjavo je okrogli les, ki bo uporabljen kot gorivo za namene kot so kuhanje, ogrevanje, proizvodnja toplote in/ali proizvodnja energije. Vključuje les pridobljen iz debel, vej ali drugih delov drevesa (če so pridobljeni za gorivo) in les, ki bo uporabljen za proizvodnjo oglja (npr. v kopah ali mobilnih pečeh). Les za kurjavo zajema tudi lesne sekance, ki se uporabljajo kot gorivo, če so bili proizvedeni neposredno (npr. v gozdu) iz okroglega lesa. Ne zajema pa lesnega oglja.Slika: Proizvodnja okroglega lesa v Sloveniji za obdobje od leta 1995-2015.Zunanja trgovina z okroglim lesom

Dinamika gibanj v zunanji trgovini je pomemben kazalnik stanja predelave in rabe lesa in posledično dodajanja dodane vrednosti domači obnovljivi surovini. Najpomembnejši državi izvoza sta Italija in Avstrija. V prvo izvažamo predvsem les slabše kakovosti in les za kurjavo, v drugo hlodovino iglavcev. Pri podatkih o zunanji trgovini je potrebna pazljivost pri interpretaciji, saj je pri nekaterih skupinah okroglega lesa lahko prisoten ponovni izvoz (''re-export''). Povečane količine lesa na trgu v zadnjih letih so neposredno vplivale na izvoz. Izvoz hlodovine iglavcev je leta 2015 presegel mejo milijon m3, v letu 2016 pa se je približal meji dveh milijonov m3. Celoten izvoz okroglega lesa v letu 2016 preliminarno ocenjujemo na tri milijone m3.

Slika: Uvoz in izvoz okroglega lesa (iglavcev in listavcev) za obdobje od leta 1991-2015.


Shematski prikaz tokov okroglega lesa v Sloveniji

Podatki o proizvodnji in zunanji trgovini z okroglim lesom so zelo pomembni za gozdarstvo pa tudi za lesarstvo in druge, z lesom povezane panoge. MFA (Material Flow Analysis) opisuje in analizira materialno bilanco sistema. Glavni elementi metode MFA so: meje sistema, notranja in zunanja bilanca volumnov, dobrin ali materialov in tokovi med različnimi procesi. Z metodo MFA pridobimo vpogled v materialne tokove, kar lahko pripomore k boljšemu razumevanju trajnostne proizvodnje in rabe.


Slika: Tokovi okroglega lesa v Sloveniji (podatki za leto 2019).Pretekle podatke tokov okroglega lesa v Slovenije si lahko ogledate na naslednjih povezavah: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018Cene lesnih goriv cene okroglega lesa ter cene gozdarskih storitev