AKTUALNO: cene gozdarskih storitev – POMLAD 2019

V marcu smo izvedli že peto zbiranje cen gozdarskih storitev in sicer sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo.

Cene sečnje in spravila

 

Podatke je posredovalo 20 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in spravila lesa. Med njimi so 4 (20 %) takšna, ki letno posekajo in spravijo do 3.000 m3 lesa, 11 izvajalcev (55 %) poseka in spravi med 3.000 in 10.000 m3 lesa na leto in 5 izvajalcev (25 %), ki so za letni obseg opravljenih storitev sečnje in spravila navedli nad 10.000 m3. Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, ločeno po debelinskih razredih, načinu sečnje ter ugodnih in neugodnih delovnih razmerah. Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na spletni strani WCM: http://wcm.gozdis.si/cene-gozdarskih-storitev.

V nadaljevanju predstavljamo aktualne cene sečnje z motorno žago in traktorskim spravilom lesa in aktualne cene strojne sečnje in spravila, za katere nam je podatke posredovalo 6 izvajalskih podjetij. Iz ankete smo ugotovili, da po mnenju izvajalcev gozdarskih storitev samo sečnja z motorno žago v povprečju predstavlja 49 % skupne cene storitve (torej sečnje in spravila), strojna sečnja pa v povprečju predstavlja 51 % skupne cene storitve.

Cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo lesa

Cene sečnje in spravila lesa so najvišje za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah in debelinskega razreda A, to je dreves s prsnim premerom 10-29 cm. Med cenami za sečnjo in spravilo v ugodnih delovnih razmerah ne glede na debelinski razred ni zaznati velikih razlik. Večje razlike so med cenami za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah in sicer v povprečju do 4 €/m3 brez DDV.

Povprečna cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 20,05 €/m3 brez DDV; se pa cene v povprečju gibajo od 18 do 22 €/m3. Povprečna cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 24,2 €/m3 brez DDV, in se giba od 21 do 26,5 €/m3.

Povprečna cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 18,3 €/m3 brez DDV; se pa cene v povprečju gibajo od 17 do 20 €/m3. Povprečna cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 22,1 €/m3 brez DDV, in se giba od 20 do 24 €/m3.

Povprečna cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 17,3 €/m3 brez DDV; se pa cene v povprečju gibajo od 16 do 18 €/m3. Povprečna cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 20,4 €/m3 brez DDV, in se giba od 19 do 22 €/m3.Povprečna cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo v €/m3 po debelinskih razredih: A (od 10 do 29 cm ), B (od 30 do 49 cm) in C (50 cm in več), ter ločeno za ugodne in neugodne delovne razmere.


Zaenkrat ni zaznati bistvenega nihanja cen storitve med posameznimi obdobji zbiranja. So pa trenutno cene sečnje in spravila v povprečju nekoliko nižje kot v novembru preteklo leto. Če trenutne cene primerjamo z enakim obdobjem lansko leto, ugotovimo, da so cene zelo primerjlive.

Cene strojne sečnje in spravila lesa

Cene strojne sečnje in spravila lesa so prav tako kot pri sečnji z motorno žago najvišje za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah in debelinskega razreda A. Razlika med ceno v ugodnih in neugodnih delovnih razmerah je približno 3 €/m3, najvišja pa je razlika v ceni med ugodnimi in neugodnimi razmerami za debelinski razred A.

Povprečna cena strojne sečnje in spravila za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 22 €/m3 brez DDV; se pa cene v povprečju gibajo od 20,5 do 25,5 €/m3. Povprečna cena za sečnjo sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 25,8 €/m3 brez DDV, in se giba od 23 do 30 €/m3.

Povprečna cena strojne sečnje in spravila za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 19,8 €/m3 brez DDV; se pa cene v povprečju gibajo od 18,5 do 23 €/m3. Povprečna cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 22,4 €/m3 brez DDV, in se giba od 20 do 23 €/m3.

Povprečna cena strojne sečnje in spravila za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 18,8 €/m3 brez DDV; se pa cene v povprečju gibajo od 17,7 do 21,5 €/m3. Povprečna cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 22 €/m3 brez DDV, in se giba od 20 do 23 €/m3.Povprečna cena strojne sečnje in spravila v €/m3 po debelinskih razredih: A (od 10 do 29 cm ), B (od 30 do 49 cm) in C (50 cm in več), ter ločeno za ugodne in neugodne delovne razmere.


Cene prevoza gozdnih lesnih sortimentov

Podatke je posredovalo 17 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Sedem podjetij izvaja storitev samo v eni statistični regiji, ostala podjetja pa storitve izvajajo v več regijah: dve podjetji v dveh regijah, eno podjetje v treh, dve podjetji v štirih, dve podjetji v šestih, eno podjetje v osmih in dve podjetji v vseh regijah. Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, ločeno za prevoz iglavcev in listavcev ter po različnih razdaljah: 0-20 km, 20-50 km, 50-100 km ter prevoz na daljše razdalje (več kot 100 km). Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na povezavi: http://wcm.gozdis.si/cene-gozdarskih-storitev. V preglednici so podane cene prevoza lesa za ugodne razmere, ki so opredeljene z:

  • urejeno skladišče (spravilo s forwarderjem ali z gozdarsko prikolico),
  • enostavne terenske razmere ter
  • manjši delež vožnje po gozdnih cestah.
Aktualne cene prevoza lesa za ugodne razmere (v €/m3, brez DDV)
 

Povprečje

Minimalna cena

Maksimalna cena

 

Iglavci

PREVOZ 020 km

6,0

5,0

7,0

PREVOZ 2050 km

8,3

6,0

11,5

PREVOZ 50100 km

11,1

9,0

14,0

 

Listavci

PREVOZ 020 km

6,8

5,0

9

PREVOZ 2050 km

8,8

6,0

12,00

PREVOZ 50100 km

11,7

9,00

16,00

V primeru neugodnih razmer za transport lesa bi se cene v povprečju povišale za 14 %; različni ponudniki storitve navajajo delež povišanja cene od 0 do 30 %. Neugodne razmere so opredeljene z neurejenim skladiščem (neporavnana čela, spravilo s traktorjem), zahtevnimi terenskimi razmerami (večji nakloni), večjim deležem prevoza po gozdnih cestah ter prevozom lesa različnih dimenzij.

Za prevoz na daljše razdalje (nad 100 km), kjer se uporabljajo vozila z majhno lastno maso (tara) – večinoma so to sedlasti vlačilci s polprikolico brez nakladalne naprave in tovornega platoja – znaša povprečna cena 15 €/m3 (interval med 10 in 21 €). Cene so navedene brez vključenega DDV-ja.

Če primerjamo aktualne cene prevoza lesa s cenami ob preteklem zbiranju v drugi polovici leta 2018, ugotovimo, da ni bistvenih sprememb. Trenutno so cene nekoliko višje le pri prevozu listavcev na krajše razdalje – do 20 km (4 %). Povprečna cena prevoza na daljše razdalje za iglavce in listavce (več kot 100 km) pa je 9 % višja glede na preteklo zbiranje cen, kar znaša približno 1,2 €/m3 več.

Podjetja, ki sodelujejo pri zbiranju podatkov o cenah transporta lesa, v opombah navajajo, da se vedno več upošteva cena prevoza, ki je prilagojena na povratne prevoze.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so izrazili željo po sodelovanju z nami tudi v prihodnje. Cene storitev v gozdarstvu bomo predvidoma spremljali dvakrat letno in jih redno objavljali na naši spletni strani.Darja Stare
Gozdarski inštitut Slovenije

Za več informacij se obrnite na avtorico prek elektronske pošte darja.stare@gozdis.si.

Sorodne novice:

AKTUALNO: Odkupne cene gozdno lesnih sortimentov - marec 2019

V prvi polovici marca 2019 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS) na kamionski cesti. Podatke je posredovalo 22 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. 13 podjetij izvaja odkup sortimentov samo v eni ...

FOTO: 13. licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu

V sredo, 13. februarja 2019, je v Slovenj Gradcu ob lepem vremenu že tradicionalno potekala licitacija vrednejših sortimentov. Tudi letošnja je postregla z rekordi. Hlode je ponudilo kar 566 lastnikov, tokrat prvič tudi družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG). Pripeljanih je bilo 3706 hlodov v sk...

Pravila o merjenju in razvrščanju

V Uradnem listu RS, št. 30/2017, je bil objavljen Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, ki začne veljati s 1. 7. 2017. Pravilnik opredeljuje način merjenja in razvrščanja po dimenzijah, kakovosti in namenu rabe gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije za namen njihove prodaje. Velja le za les iz državnih gozdov in ne posega na trg z lesom iz zasebnih gozdov.

Sorodne vsebine:


Cene gozdarskih storitev

V Sloveniji se je v zadnjih letih intenzivno razvija trg gozdarskih storitev, kar je posledica predvsem povečanih potreb po izvajalcih gozdarskih del na račun ujm, ki so poškodovale naše gozdove v zadnjem desetletju. Z razvojem ponudbe pa se povečuje tudi zanimanje za spremljanje cen. Cene gozdarskih storitev so odvisne predvsem od terenskih in sestojnih razmer, kar vpliva na širok razpon cen. Že v začetku leta 2016 je bilo gozdarskim strokovnjakom in drugi interesni javnosti na Izzivih gozdne tehnike predstavljena ideja zbiranja cen storitev, hkrati pa je bila med udeleženci opravljena tudi anonimna anketa. Iz analize ankete je bilo razvidno, da je spremljanje cen zaželeno, saj je več kot 80 % sodelujočih v anketi ocenilo, da bi spremljanje cen storitev v gozdarstvu pomembno oziroma zelo pomembno prispevalo k večji transparentnosti trga.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE


Cene okroglega lesa

Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) mesečno spremlja odkupne cene in jih objavlja na spletnem portalu SI-STAT. V metodoloških pojasnilih SURS je opisan celoten sistem za odkupne cene GLS v zasebnih gozdovih. Enote opazovanja so gozdarska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti. V odkup lesa je zajet odkup, ki poteka neposredno od zasebnih lastnikov preko pooblaščenih organizacij. Zajetih je približno 50 poročevalskih enot. Vrednost odkupljenega lesa: je obračunana vrednost prevzetega lesa po odkupni ceni na kamionski cesti. Stroški organizacije v zvezi s prevzemom, prevozom do skladišča, hrambo ali uskladiščenjem ne spadajo v vrednost odkupljenega blaga. Vrednost blaga ne vključuje DDV. Podatki se zbirajo mesečno in so koristen pripomoček pri spremljanju trendov gibanja odkupnih cen in orientacijskih cen za skupine sortimentov (hlodovina , les slabše kakovosti, les za kurjavo). Podatke o doseženih odkupnih cenah in količinah odkupa poročajo gozdarska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE


Oblike in način prodaje lesa

Okrogli les lahko prodajamo na panju ali kot izdelane gozdne lesne sortimente. Pri prodaji lesa na panju je predmet prodaje odkazano stoječe drevje ali izjemoma celoten sestoj. Pri prodaji lesa na panju se kupoprodajna pogodba sklepa pred posekom drevja, kupnina se določa za enoto pričakovanih sortimentov, posek in spravilo lesa opravi kupec na svoj račun, pred prodajo je treba točno oceniti količino in sortimentacijo drevja, ki je označeno za posek. Za prodajo lesa na panju je potrebno predhodno označiti drevje za posek in predvideti potrebne tehnične omejitve pri pridobivanju.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE