AKTUALNO: CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA – JESEN 2018

V novembru smo izvedli že četrto zbiranje cen sečnje in spravila lesa in sicer ločeno za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter za strojno sečnjo in spravilo. Tokrat je podatke posredovalo 20 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami  sečnje in spravila lesa. Med njimi je 6 (30 %) takšnih, ki letno posekajo in spravijo do 3.000 m3 lesa, 9 izvajalcev (45 %) poseka in spravi med 3.000 in 10.000 m3 lesa na leto in in 5 izvajalcev (25 %), ki so za letni obseg opravljenih storitev sečnje in spravila navedli nad 10.000 m3.

 

Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, ločeno po debelinskih razredih, načinu sečnje ter ugodnih in neugodnih delovnih razmerah. Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na povezavi: http://wcm.gozdis.si/cene-gozdarskih-storitev.

V nadaljevanju predstavljamo aktualne cene sečnje z motorno žago in traktorskim spravilom lesa in aktualne cene strojne sečnje in spravila, za katere so nam podatke posredovala 4 izvajalska podjetja. Iz ankete smo ugotovili, da po mnenju izvajalcev gozdarskih storitev samo sečnja z motorno žago v povprečju predstavlja 46 % skupne cene storitve (torej sečnje in spravila), ravno tako strojna sečnja v povprečju predstavlja 46 % skupne cene storitve.

Cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo lesa

Povprečne cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 18 do 23 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 22,5 do 25,5 €/m3.

Povprečne cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 17,5 do 20 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 21 do 24 €/m3.

Povprečne cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 16 do 18,5 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 17 do 24 €/m3.Povprečna cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo v €/m3 po debelinskih razredih: A (od 10 do 30 cm ), B (od 30 do 50 cm) in C (50 cm in več), ter ločeno za ugodne in neugodne delovne razmere.


Zaenkrat ni zaznati bistvenega nihanja cen storitve med posameznimi obdobji zbiranja. So pa trenutno cene sečnje in spravila skoraj enake (manj kot 0,1 € nižje) kot v aprilu letos in nekoliko višje v primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto. To je verjtno posledica velikih potreb po izvajalcih storitev v letošnjem letu, predvsem zaradi ujme (vetrolom), ki je gozdove poškodovala konec lanskega leta.

Cene strojne sečnje in spravila lesa

Povprečne cene strojne sečnje in spravila za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 20 do 24 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 25 do 28 €/m3.

Povprečne cene strojne sečnje in spravila za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 19 do 22 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 23 do 26 €/m3.

Povprečne cene strojne sečnje in spravila za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 16,5 do 21,5 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 23,5 do 26 €/m3.Povprečna cena strojne sečnje in spravila v €/m3 po debelinskih razredih: A (od 10 do 30 cm ), B (od 30 do 50 cm) in C (50 cm in več), ter ločeno za ugodne in neugodne delovne razmere.


ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so izrazili željo po sodelovanju z nami tudi v prihodnosti. Cene storitev v gozdarstvu bomo spremljali vsaj dvakrat letno in jih redno objavljali na naši spletni strani.Darja Stare
Gozdarski inštitut Slovenije

Za več informacij se obrnite na avtorico prek elektronske pošte darja.stare@gozdis.si.

Sorodne novice:

Aktualne cene sečnje in spravila - POMLAD 2018

Ob koncu marca smo ponovno izvedli zbiranje cen sečnje in spravila lesa in sicer ločeno za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter za strojno sečnjo in spravilo. Tokrat je podatke posredovalo kar 19 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s sečnjo ...

Rekordna prodaja na 12. licitaciji visokokakovostne hlodovine

Organizatorji Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov in Zavodom za gozdove Slovenije so uspešno izpeljali že 12. licitacijo lesa v Slovenj Gradcu. Tokratna licitacija je bila v celoti v znamenju rekordov. Poleg rekordne količine, so letos rekordne tudi cene, saj ...

Nova pravila o merjenju in razvrščanju

V Uradnem listu RS, št. 30/2017, je bil objavljen Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, ki začne veljati s 1. 7. 2017. Pravilnik opredeljuje način merjenja in razvrščanja po dimenzijah, kakovosti in namenu rabe gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije za namen njihove prodaje. Velja le za les iz državnih gozdov in ne posega na trg z lesom iz zasebnih gozdov.

Sorodne vsebine:


Cene gozdarskih storitev

V Sloveniji se je v zadnjih letih intenzivno razvija trg gozdarskih storitev, kar je posledica predvsem povečanih potreb po izvajalcih gozdarskih del na račun ujm, ki so poškodovale naše gozdove v zadnjem desetletju. Z razvojem ponudbe pa se povečuje tudi zanimanje za spremljanje cen. Cene gozdarskih storitev so odvisne predvsem od terenskih in sestojnih razmer, kar vpliva na širok razpon cen. Že v začetku leta 2016 je bilo gozdarskim strokovnjakom in drugi interesni javnosti na Izzivih gozdne tehnike predstavljena ideja zbiranja cen storitev, hkrati pa je bila med udeleženci opravljena tudi anonimna anketa. Iz analize ankete je bilo razvidno, da je spremljanje cen zaželeno, saj je več kot 80 % sodelujočih v anketi ocenilo, da bi spremljanje cen storitev v gozdarstvu pomembno oziroma zelo pomembno prispevalo k večji transparentnosti trga.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE


Cene okroglega lesa

Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) mesečno spremlja odkupne cene in jih objavlja na spletnem portalu SI-STAT. V metodoloških pojasnilih SURS je opisan celoten sistem za odkupne cene GLS v zasebnih gozdovih. Enote opazovanja so gozdarska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti. V odkup lesa je zajet odkup, ki poteka neposredno od zasebnih lastnikov preko pooblaščenih organizacij. Zajetih je približno 50 poročevalskih enot. Vrednost odkupljenega lesa: je obračunana vrednost prevzetega lesa po odkupni ceni na kamionski cesti. Stroški organizacije v zvezi s prevzemom, prevozom do skladišča, hrambo ali uskladiščenjem ne spadajo v vrednost odkupljenega blaga. Vrednost blaga ne vključuje DDV. Podatki se zbirajo mesečno in so koristen pripomoček pri spremljanju trendov gibanja odkupnih cen in orientacijskih cen za skupine sortimentov (hlodovina , les slabše kakovosti, les za kurjavo). Podatke o doseženih odkupnih cenah in količinah odkupa poročajo gozdarska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE


Oblike in način prodaje lesa

Okrogli les lahko prodajamo na panju ali kot izdelane gozdne lesne sortimente. Pri prodaji lesa na panju je predmet prodaje odkazano stoječe drevje ali izjemoma celoten sestoj. Pri prodaji lesa na panju se kupoprodajna pogodba sklepa pred posekom drevja, kupnina se določa za enoto pričakovanih sortimentov, posek in spravilo lesa opravi kupec na svoj račun, pred prodajo je treba točno oceniti količino in sortimentacijo drevja, ki je označeno za posek. Za prodajo lesa na panju je potrebno predhodno označiti drevje za posek in predvideti potrebne tehnične omejitve pri pridobivanju.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE