AKTUALNO: Odkupne cene gozdno lesnih sortimentov - marec 2019

V prvi polovici marca 2019 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS) na kamionski cesti. Podatke je posredovalo 22 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. 13 podjetij izvaja odkup sortimentov samo v eni statistični regiji, dve podjetji v dveh regijah, dve podjetji v treh regijah, eno podjetje v štirih regijah in eno podjetje v sedmih regijah. Tri podjetja izvajajo odkup v vseh dvanajstih statističnih regijah.

 

Glede na količino letnega odkupa so sodelovala različno velika podjetja. Sedem podjetij je navedlo, da imajo letni obseg odkupa do 10.000 m3; sedem podjetij ima letni obseg odkupa med 10.000 in 30.000 m3; dve podjetji navajata za letni obseg odkupa med 30.000 in 50.000 m3 in pet podjetij letno odkupuje več kot 50.000 m3 lesa na kamionski cesti. Eno podjetje podatka o letnem obsegu odkupa ni posredovalo.

Vse podane cene so v €/m3 brez DDV. Cene veljajo za odkup na kamionski cesti, ločeno na cene za sortimente iglavcev in listavcev ter cene lesa za kurjavo. V grafih je prikazana povprečna cena s standardnim odklonom. Več o metodologiji zbiranja cen je dostopno na povezavi: http://wcm.gozdis.si/cene-okroglega-lesa.

CENE SORTIMENTOV IGLAVCEV

V nadaljevanju podajamo povprečne cene s standardnim odklonom, ki so jih podjetja posredovala za sortimente iglavcev. V primerjavi s preteklim obdobjem zbiranja cen (november 2018), so se odkupne cene lesa iglavcev znižale, razen v primeru lesa smreke in jelke za celulozo in plošče, kjer so cene nekoliko višje (v povprečju 0,25 €/m3 brez DDV).

Odkupne cene hlodovine iglavcev

* A (brez napak, "mizarska roba"), B (I. klasa),C (II. klasa), D1 (III. klasa), D2 (embalaža)

Odkupne cene lesa za celulozo in plošče, brusni les

CENE SORTIMENTOV LISTAVCEV

V nadaljevanju podajamo povprečne cene s standardnim odklonom, ki so jih podjetja posredovala za listavce. Cene prikazujemo ločeno za bukev in hrast, kjer nadalje delimo hrast s premerom do 50 cm in hrast s premerom nad 50 cm. V primerjavi s preteklim obdobjem (november 2018) so se odkupne cene povišale predvsem pri lesu boljše kakovosti in pri lesu za celulozo in plošče (tako za bukev, kot tudi hrast).

Odkupne cene hlodovine bukve

* Kakovostni razredi B, C in D sledijo nekdanji delitvi JUS za hlodovino (I, II. in III).
** Bukev: kakovostni razred A1: hlodi za proizvodnjo rezanega furnirja; kakovostni razred A2: hlodi za proizvodnjo luščenega furnirja (''luščenci'')

Odkupne cene hlodovine hrasta (graden, dob)

* Hrast (graden, dob): hrast s srednjim premerom nad 50 cm, hrast s srednjim premerom do 50 cm
** Kakovostni razredi B, C in D sledijo nekdanji delitvi JUS za hlodovino (I, II. in III).
*** Graden/Dob: kakovostni razred A1: hlodi za proizvodnjo furnirja prve kakovosti (nekdanji JUS F1); Kakovostni razred A2: hlodi za proizvodnjo furnirja druge kakovosti (nekdanji JUS F2).

Odkupne cene lesa za celulozo in ploščeCENE LESA ZA KURJAVO

V spletni anketi smo podjetja vprašali tudi o cenah lesa listavcev za kurjavo, ločeno za bukev in druge trde listavce. Cene so nekoliko višje kot ob preteklem zbiranju podatkov; v primeru bukve za 2 €, v primeru drugih trdih listavcev pa so cene v povprečju višje za 1 € na m3 (brez DDV).ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so izrazili željo po sodelovanju z nami tudi v prihodnje. Odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov spremljamo dvakrat letno in jih redno objavljamo na naši spletni strani.Darja Stare
Gozdarski inštitut Slovenije

Sorodne novice:

Nova pravila o merjenju in razvrščanju

V Uradnem listu RS, št. 30/2017, je bil objavljen Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, ki začne veljati s 1. 7. 2017. Pravilnik opredeljuje način merjenja in razvrščanja po dimenzijah, kakovosti in namenu rabe gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije za namen njihove prodaje. Velja le za les iz državnih gozdov in ne posega na trg z lesom iz zasebnih gozdov.

Sorodne vsebine:


Cene okroglega lesa

Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) mesečno spremlja odkupne cene in jih objavlja na spletnem portalu SI-STAT. V metodoloških pojasnilih SURS je opisan celoten sistem za odkupne cene GLS v zasebnih gozdovih. Enote opazovanja so gozdarska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti. V odkup lesa je zajet odkup, ki poteka neposredno od zasebnih lastnikov preko pooblaščenih organizacij. Zajetih je približno 50 poročevalskih enot. Vrednost odkupljenega lesa: je obračunana vrednost prevzetega lesa po odkupni ceni na kamionski cesti. Stroški organizacije v zvezi s prevzemom, prevozom do skladišča, hrambo ali uskladiščenjem ne spadajo v vrednost odkupljenega blaga. Vrednost blaga ne vključuje DDV. Podatki se zbirajo mesečno in so koristen pripomoček pri spremljanju trendov gibanja odkupnih cen in orientacijskih cen za skupine sortimentov (hlodovina , les slabše kakovosti, les za kurjavo). Podatke o doseženih odkupnih cenah in količinah odkupa poročajo gozdarska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Skladiščenje lesa pri sanaciji velikih poškodb

Oblike in način prodaje lesa

Okrogli les lahko prodajamo na panju ali kot izdelane gozdne lesne sortimente. Pri prodaji lesa na panju je predmet prodaje odkazano stoječe drevje ali izjemoma celoten sestoj. Pri prodaji lesa na panju se kupoprodajna pogodba sklepa pred posekom drevja, kupnina se določa za enoto pričakovanih sortimentov, posek in spravilo lesa opravi kupec na svoj račun, pred prodajo je treba točno oceniti količino in sortimentacijo drevja, ki je označeno za posek. Za prodajo lesa na panju je potrebno predhodno označiti drevje za posek in predvideti potrebne tehnične omejitve pri pridobivanju.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Lesni sekanci