AKTUALNO: ODKUPNE CENE LESA

Analiza cen gozdnih lesnih sortimentov, februar 2018

Med 31. 1. in 15. 2. 2018 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS). Podatke je posredovalo 27 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov. Dvanajst podjetij izvaja odkup sortimentov samo v eni statistični regiji, pet podjetij v dveh regijah, štiri podjetja v treh regijah, dva podjetja v štirih regijah in eno podjetje v osmih regijah. Tri podjetja izvajajo odkup v vseh statističnih regijah. Glede na količino letnega odkupa so sodelovala različno velika podjetja:

  • Odkup do 10.000 m3 – 11 podjetij;
  • Odkup med 10.000 m3 in 30.000 m3 – 11 podjetij;
  • Odkup med 30.000 m3 in 50.000 m3 – 1 podjetje;
  • Odkup nad 50.000 m3 – 4 podjetja.

Cene smo ločili na cene za sortimente iglavcev, cene za sortimente listavcev ter cene lesa za kurjavo. V grafih je prikazana povprečna cena s standardnim odklonom. Vse podane cene so v €/m3 (razen pri cenah lesa za celulozo in plošče so cene podane tudi v €/t). Cene ne vključujejo 22% stopnje DDV.

CENE SORTIMENTOV IGLAVCEV

V nadaljevanju podajamo cene, ki so jih podjetja posredovala za sortimente iglavcev.

Odkupne cene hlodovine iglavcev

* A (brez napak, "mizarska roba"), B (I. klasa),C (II. klasa), D1 (III. klasa), D2 (embalaža)

Odkupne cene lesa za celulozo in plošče, brusni les

CENE SORTIMENTOV LISTAVCEV

V nadaljevanju podajamo povprečne cene s standardnim odklonom, ki so jih podjetja posredovala za listavce. V primerjavi s preteklim obdobjem (jesen 2017) so največje razlike v ceni opazne predvsem pri cenah hrasta in bukve ter lesa listavcev slabše kakovosti.

Odkupne cene hlodovine bukve

* Kakovostni razredi B, C in D sledijo nekdanji delitvi JUS za hlodovino (I, II. in III).
** Bukev: kakovostni razred A1: hlodi za proizvodnjo rezanega furnirja; kakovostni razred A2: hlodi za proizvodnjo luščenega furnirja (''luščenci'')

Odkupne cene hlodovine hrasta (graden, dob)

* Hrast (graden, dob): hrast s srednjim premerom nad 50 cm, hrast s srednjim premerom do 50 cm
** Kakovostni razredi B, C in D sledijo nekdanji delitvi JUS za hlodovino (I, II. in III).
*** Graden/Dob: kakovostni razred A1: hlodi za proizvodnjo furnirja prve kakovosti (nekdanji JUS F1); Kakovostni razred A2: hlodi za proizvodnjo furnirja druge kakovosti (nekdanji JUS F2).

Odkupne cene lesa za celulozo in plošče

Brusni les topola

Cene za brusni les topola so posredovala 4 podjetja, katerih povprečna odkupna cena je znašala 30,75 €/m3.CENE LESA ZA KURJAVO

V spletni anketi smo podjetja vprašali o cenah lesa listavcev za kurjavo. Cene je podalo 14 podjetji, katerih povprečna cena je znašala 46,5 €/m3.ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so izrazili željo po sodelovanju z nami tudi v prihodnosti. Odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov bomo spremljali dvakrat letno in jih redno objavljali na naši spletni strani.Tina Jemec, mag. Mitja Piškur
Gozdarski inštitut Slovenije

Za več informacij se obrnite na avtorja prek emaila (tina.jemec@gozdis.si oz. mitja.piskur@gozdis.si).

Sorodne novice:

Rekordna prodaja na 12. licitaciji visokokakovostne hlodovine

Organizatorji Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov in Zavodom za gozdove Slovenije so uspešno izpeljali že 12. licitacijo lesa v Slovenj Gradcu. Tokratna licitacija je bila v celoti v znamenju rekordov. Poleg rekordne količine, so letos rekordne tudi cene, saj ...

Odkupne cene gozdno lesnih sortimentov - jesen 2017

Med 4. in 24. 10. 2017 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli spletno anketo namenjeno zbiranju odkupnih cen gozdno lesnih sortimentov (GLS). Podatke je posredovalo 26 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdno lesnih sortimentov.

Nova pravila o merjenju in razvrščanju

V Uradnem listu RS, št. 30/2017, je bil objavljen Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, ki začne veljati s 1. 7. 2017. Pravilnik opredeljuje način merjenja in razvrščanja po dimenzijah, kakovosti in namenu rabe gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije za namen njihove prodaje. Velja le za les iz državnih gozdov in ne posega na trg z lesom iz zasebnih gozdov.

Sorodne vsebine:


Cene okroglega lesa

Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) mesečno spremlja odkupne cene in jih objavlja na spletnem portalu SI-STAT. V metodoloških pojasnilih SURS je opisan celoten sistem za odkupne cene GLS v zasebnih gozdovih. Enote opazovanja so gozdarska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti. V odkup lesa je zajet odkup, ki poteka neposredno od zasebnih lastnikov preko pooblaščenih organizacij. Zajetih je približno 50 poročevalskih enot. Vrednost odkupljenega lesa: je obračunana vrednost prevzetega lesa po odkupni ceni na kamionski cesti. Stroški organizacije v zvezi s prevzemom, prevozom do skladišča, hrambo ali uskladiščenjem ne spadajo v vrednost odkupljenega blaga. Vrednost blaga ne vključuje DDV. Podatki se zbirajo mesečno in so koristen pripomoček pri spremljanju trendov gibanja odkupnih cen in orientacijskih cen za skupine sortimentov (hlodovina , les slabše kakovosti, les za kurjavo). Podatke o doseženih odkupnih cenah in količinah odkupa poročajo gozdarska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Skladiščenje lesa pri sanaciji velikih poškodb

Oblike in način prodaje lesa

Okrogli les lahko prodajamo na panju ali kot izdelane gozdne lesne sortimente. Pri prodaji lesa na panju je predmet prodaje odkazano stoječe drevje ali izjemoma celoten sestoj. Pri prodaji lesa na panju se kupoprodajna pogodba sklepa pred posekom drevja, kupnina se določa za enoto pričakovanih sortimentov, posek in spravilo lesa opravi kupec na svoj račun, pred prodajo je treba točno oceniti količino in sortimentacijo drevja, ki je označeno za posek. Za prodajo lesa na panju je potrebno predhodno označiti drevje za posek in predvideti potrebne tehnične omejitve pri pridobivanju.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Lesni sekanci