Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v JULIJU 2020

V juliju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že peto zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu letošnjega leta oziroma tretje izredno zbiranje z namenom spremljanja odkupnih cen okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epidemija COVID-19. V tokratni anketi je sodelovalo 38 podjetij. Več kot 80 % teh podjetij je manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. Izmed vseh poročevalskih enot jih 29 % odkupuje les v enakih količinah kot v preteklem zbiranju v juniju 2020, pri 29 % se je odkup popolnoma ustavil, pri 42 % podjetij pa se je odkup zmanjšal glede na rezultate anketiranja v juniju. Zmanjšanje odkupa se pri podjetjih giba med 20 in 70 % (slika 1).Slika 1: Obseg zmanjšanja odkupa okroglega lesa na kamionski cesti v juliju 2020, glede na junij 2020, pri podjetjih, katera so glede na poročanje zmanjšala količine odkupa.

 

V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

 

CENE SORTIMENTOV IGLAVCEV

Trenutne cene sortimentov iglavcev so višje ali v nekaj primerih enake kot ob preteklem zbiranju v juniju 2020. Cene sortimentov smreke so višje med 1 in 8 %, v primeru kakovostnega razreda A pa je cena višja za 11 % glede na zbiranje cen v preteklem mesecu. V primeru kakovostnega razreda C cena smreke od aprila naprej ostaja enaka. Pri jelki so cene višje za 3 do 9 %. Pri rdečem boru je prišlo do največjega dviga cen, tudi do 25 % (pri kakovostnem razredu B), v primeru kakovostnega razreda D1 pa cena ostaja enaka kot ob preteklem zbiranju v juniju 2020. Če trenutne, julijske cene sortimentov iglavcev primerjamo s cenami v enakem obdobju lani ugotovimo, da so cene še vedno od 5 do 10 % nižje, ali v nekaterih primerih enake kot v juliju 2019. Edina izjema so hlodi rdečega bora kakovosti D2, saj je trenutna cena teh sortimentov za 4 % višja kot julija lansko leto.Slika 2: Prikaz cen v letu 2020 za kakovostni razred D1 za iglavce.

 

Pri smreki smo zabeležili največji dvig cene za kakovostni razred A, kjer gre za 11 % dvig v primerjavi z junijem 2020, v primerjavi z julijem 2019 pa cena ostaja nespremenjena. Glede na cene februarja letos so cene hlodov smreke še vedno nižje; največja razlika je v primeru kakovostnega razreda B, kjer je trenutna cena nižja 14 % kot februarja in 10 % nižja kot je bila cena tega sortimenta v enakem obdobju lani. Je pa cena okroglega lesa poleg razmer na trgu odvisna tudi od letnega časa, ko je bil les posekan; hlodovina iglavcev dosega najvišje cene jeseni in pozimi, spomladi in poleti pa so cene nižje. Največji dvig cene smo pri jelki zabeležili za kakovostni razred B, kjer gre za 9 % dvig cene v primerjavi z junijem 2020. V primerjavi z julijem 2019 je cena tega sortimenta nižja za 9 %. Glede na cene februarja letos, pa je cena kakovostnega razreda B še vedno nižja 14 %. Največji dvig cen, v primerjavi s cenami v juniju 2020, smo zabeležili pri rdečem boru, kjer se je cena za kakovostni razred B dvignila za 25 %. Če ceno primerjamo glede na februar 2020, je ta še vedno za 17 % nižja in za 9 % nižja v primerjavi z julijem 2019. Prav tako v primeru kakovostnega razreda C, je trenutna cena višja 12 % glede na junij in 18 % nižja glede na februar 2020.

Največji padec cene smo pri jelki zabeležili za kakovostni razred A, kjer gre za 7 % padec cene v primerjavi z majem 2020. Glede na cene februarja letos, pa smo največji padec zabeležili v primeru kakovostnega razreda B, kjer je cena nižja 21 %.

NNajvečji padec cen, v primerjavi s cenami v maju 2020, smo zabeležili pri rdečem boru, kjer je cena za kakovostni razred A padla za 17 %. Če ceno primerjamo glede na februar 2020, pa gre kar za 33 % padec cene. Prav tako v primeru kakovostnega razreda B, je trenutna cena nižja 33 % glede na februar 2020.

 

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče v primeru jelke in rdečega bora ostaja enaka glede na preteklo zbiranje, v primeru smreke pa je cena 4,5 % nižja kot v juniju 2020. Če trenutne cene lesa iglavcev za celulozo in plošče primerjamo s cenami v enakem obdobju lani ugotovimo, da so trenutne cene znatno nižje kot v juliju 2019. V primeru smreke je cena nižja kar za 25 %, v primeru jelke 21 % in v primeru rdečega bora 17 %. Cena brusnega lesa iglavcev je trenutno 10 % višja kot ob preteklem zbiranju v juniju 2020 in 15 % nižja kot julija lansko leto.Slika 3: Odkupne cene lesa iglavcev za celulozo in plošče ter brusni les v juliju 2020.

 

CENE SORTIMENTOV LISTAVCEV

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sortimentov bukve kakovostnega razreda A1 se je znatno dvignila glede na cene v juniju 2020 in sicer kar za 58 %. V primerjavi z enakim obdobjem lani pa je cena tega sortimenta 5 % nižja. Prav tako je znaten dvig cene za kakovostni razred A2, kjer je trenutna cena višja 20 % glede na ceno v juniju. Pri kakovostnem razredu B in D nismo zabeležili sprememb cene glede na ceno v juniju, pri kakovostnem razredu C pa je cena 2 % višja glede na preteklo zbiranje. Če cene sortimentov bukve primerjamo s cenami v enakem obdobju lansko leto ugotovimo, da so trenutne cene nižje kot v juliju 2019, in sicer za 2 do 11 %.

 

Slika 4: Prikaz cen v letu 2020 za kakovostne razrede B, C in D za bukev.

 

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sortimentov hrasta premera do 50 cm kakovostnega razreda F1 je trenutno najnižja, kar smo zabeležili od začetka leta 2018. Za ostale kakovostne razrede sortimentov hrasta, tako premera do 50 cm kot nad 50 cm, pa so se cene nekoliko dvignile glede na pretekla zbiranja v maju in juniju.Slika 5: Prikaz trenutnih cen sortimentov hrasta premera do 50 cm in nad 50 cm.


Cene lesa za celulozo in plošče so padle glede na preteklo zbiranje v juniju 2020. V primeru bukve je cena nižja za 9 %, v primeru drugih trdih listavcev pa za 6 % glede na ceno v juniju. Če cene lesa za celulozo in plošče listavcev primerjamo s cenami v enakem obdobju lani ugotovimo, da so trenutne cene od 5 do 15 % nižje kot v juliju 2019.Slika 6: Odkupne cene lesa bukve in drugih trdih listavcev za celulozo in plošče v juniju 2020.

 

CENE LESA ZA KURJAVO

Cene bukovega lesa za kurjavo so v primerjavi s cenami v juniju padle za 2 %, cene lesa drugih trdih listavcev pa so se dvignile za 5 %. Tako trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa bukve za kurjavo znaša 49 €/m3, srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa drugih trdih listavcev za kurjavo pa znaša 40 €/m3. V primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto so trenutne cene 2 % nižje tako za bukev kot druge trde listavce.

 

ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

Darja Stare in Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije