Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v JUNIJU 2020

 

V juniju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že tretje zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v času izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija COVID-19. Kljub temu, da je bila epidemija s 15. majem uradno preklicana, menimo, da bodo posledice, ki se izražajo predvsem v upadu odkupa in padcu cen gozdnih lesnih sortimentov, trajnejše. Zato naš namen mesečnega zbiranja odkupnih cen iz zasebnega sektorja zaenkrat ostaja. V tokratni anketi je sodelovalo 27 podjetij. Več kot 70 % teh podjetij je manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. Izmed vseh poročevalskih enot jih 22 % odkupuje les v enakih količinah kot v preteklem zbiranju v maju 2020, pri 22 % se je odkup popolnoma ustavil, pri 56 % podjetij pa se je odkup zmanjšal glede na rezultate anketiranja v aprilu. Zmanjšanje odkupa se pri podjetjih giba med 30 in 80 % (Slika 1).Slika 1: Obseg zmanjšanja odkupa okroglega lesa na kamionski cesti v juniju 2020, glede na maj 2020, pri podjetjih, katera so glede na poročanje zmanjšala količine odkupa.

 

V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

 

CENE SORTIMENTOV IGLAVCEV

Trenutne cene sortimentov iglavcev so za večino kakovostnih razredov nekoliko nižje kot ob preteklem zbiranju v maju 2020. Cene sortimentov smreke so padle od 1 do 10 %, razen v primeru kakovostnega razreda C, kjer cena od aprila naprej ostaja enaka. Pri jelki so cene padle za 3 do 7 %, razen v primeru kakovostnega razreda D2, kjer cena ostaja enaka kot ob preteklem zbiranju cen. Pri rdečem boru je prišlo do največjega padca cen, kar 17 %, za kakovostni razred A. Pri kakovostnem razredu D1 je prišlo do 14 % dviga cene, za ostale kakovostne razrede pa cene ostajajo enake kot v maju 2020.Slika 2: Prikaz cen v letu 2020 za kakovostni razred D1 za iglavce.

 

Pri smreki smo zabeležili največji padec cene za kakovostni razred A, kjer gre za 10 % padec v primerjavi z majem 2020. Glede na cene februarja letos, pa smo največji padec zabeležili v primeru kakovostnega razreda B, kjer je cena nižja 19 %. Je pa cena okroglega lesa poleg razmer na trgu odvisna tudi od letnega časa, ko je bil les posekan; hlodovina iglavcev dosega najvišje cene jeseni in pozimi, spomladi in poleti pa so cene nižje.

Največji padec cene smo pri jelki zabeležili za kakovostni razred A, kjer gre za 7 % padec cene v primerjavi z majem 2020. Glede na cene februarja letos, pa smo največji padec zabeležili v primeru kakovostnega razreda B, kjer je cena nižja 21 %.

NNajvečji padec cen, v primerjavi s cenami v maju 2020, smo zabeležili pri rdečem boru, kjer je cena za kakovostni razred A padla za 17 %. Če ceno primerjamo glede na februar 2020, pa gre kar za 33 % padec cene. Prav tako v primeru kakovostnega razreda B, je trenutna cena nižja 33 % glede na februar 2020.

 

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče v primeru smreke in jelke ostaja enaka glede na preteklo zbiranje, v primeru rdečega bora pa je cena 5 % višja kot v maju 2020. Cena brusnega lesa iglavcev pa je 14 % nižja kot ob preteklem zbiranju.Slika 3: Odkupne cene lesa iglavcev za celulozo in plošče ter brusni les v juniju 2020.

 

CENE SORTIMENTOV LISTAVCEV

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sortimentov bukve kakovostnega razreda A1 je znatno padla glede na cene v maju 2020 in sicer kar za 33 %. Prav tako je znaten padec cene za kakovostni razred A2, kjer so cene padle 17 %. Pri kakovostnem razredu B in C smo zabeležili rast cene glede na ceno v maju, pri kakovostnem razredu D pa sprememb glede na preteklo zbiranje ni. Enako kot pri hlodovini iglavcev, je tudi pri hlodih listavcev cena poleg drugih dejavnikov odvisna tudi od letnega časa, ko je bil les posekan; v času letnih sečenj les hlodovine listavcev večinoma dosega nižje cene kot v zimskem obdobju.

 

Slika 4: Prikaz cen v letu 2020 za kakovostne razrede B, C in D za bukev.

 

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče v primeru drugih trdih listavcev ostaja enaka kot ob preteklem zbiranju, v primeru lesa bukve pa je cena višja za 5 % kot v maju 2020.Slika 5: Odkupne cene lesa bukve in drugih trdih listavcev za celulozo in plošče v juniju 2020.

 

CENE LESA ZA KURJAVO

Cene bukovega lesa za kurjavo so v primerjavi s cenami v maju zrasle za 10 %. Cene lesa drugih trdih listavcev pa so padle za 5 %. Tako trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa bukve za kurjavo znaša 50 €/m3, srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa drugih trdih listavcev za kurjavo pa znaša 38 €/m3.

 

ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

Darja Stare, Špela Ščap
Gozdarski inštitut Slovenije