Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v MAJU 2020

V maju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije po aprilu izvedli že drugo zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v času epidemije COVID-19. Trenutno mesečno zbiranje odkupnih cen je predvsem namenjeno ugotavljanju sprememb, ki jih je na trgu okroglega lesa povzročila v marcu razglašena epidemija.

 

V tokratni anketi je sodelovalo 33 podjetij. Skoraj 70 % teh podjetij je manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. Izmed vseh poročevalskih enot jih 18 % odkupuje les v enakih količinah kot v preteklem zbiranju v aprilu 2020, pri 24 % se je odkup popolnoma ustavil, pri 58 % podjetij pa se je odkup zmanjšal glede na rezultate anketiranja v aprilu. Zmanjšanje odkupa se pri podjetjih giba med 20 in 90 % (slika 1). Če tokratne rezultate primerjamo s poročanjem v februarju 2020, je odkup ostal nespremenjen le pri 12 % poročevalskih enotah, zmanjšal se je pri 64 % poročevalskih enotah, ustavil pa pri 24 % podjetij, ki so odgovorila tako na majski kot aprilski anketni vprašalnik. V maju 2020 je glede na april večji delež podjetij, katerim se je odkup zmanjšal med 51 in 90 % glede na preteklo zbiranje podatkov.

Slika 1: Obseg zmanjšanja odkupa okroglega lesa na kamionski cesti v maju 2020, glede na april 2020, pri podjetjih, katera so glede na poročanje zmanjšala količine odkupa, prikazan v treh kategorijah.

 

V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

 

CENE SORTIMENTOV IGLAVCEV

Med iglavci najvišjo ceno dosega smreka. Trenutna cena smreke ostaja enaka kot v preteklem zbiranju v aprilu 2020 za vse kakovostne razrede, razen za kakovostni razred A, kjer je cena 11 % višja kot pretekli mesec. Pri jelki in predvsem rdečem boru pa je prišlo do padca cen glede na zbiranje cen v aprilu 2020.Slika 2: Prikaz cen v letu 2020 za kakovostni razred D1 za iglavce.

 

Največji padec cene smo pri jelki zabeležili za kakovostni razred D1, kjer gre za 10 % padec cene in D2, kjer gre za 5 % padec cene v primerjavi z aprilom 2020. V primeru kakovostnega razreda C pa smo pri jelki zabeležili 9 % rast cene.

Največji padec cen, v primerjavi s cenami v aprilu 2020, smo zabeležili pri rdečem boru, kjer je cena za kakovostni razred B padla za 20 %. Če ceno primerjamo glede na februar 2020, pa gre kar za 33 % padec cene. Pri hlodih C, D1 in D2 pri rdečem boru so cene nižje 7-12 % glede na april 2020.

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je za vse drevesne vrste nižja za 4 % glede na preteklo zbiranje. Cena brusnega lesa iglavcev pa je 1 % višja kot ob preteklem zbiranju.Slika 3: Odkupne cene lesa iglavcev za celulozo in plošče ter brusni les v maju 2020.

 

CENE SORTIMENTOV LISTAVCEV

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sortimentov bukve kakovostnega razreda A1 znaša trenutno 90 €/m3, kar predstavlja 12 % rast glede na srednjo vrednost vseh posredovanih cen v letošnjem aprilu. Pri kakovostnem razredu B imamo 5 % rast cene glede na ceno v aprilu, pri ostalih kakovostnih razredih bukve pa sprememb glede na preteklo zbiranje ni. Pri cenah sortimentov hrasta pa imamo ravno nasprotno stanje, saj so cene v primerjavi s cenami v aprilu 2020 za večino sortimentov nižje, razen v primeru hrasta premera do 50 cm za kakovostni razred C, kjer gre za 20 % rast cene in D, kjer gre za 7 % rast cene. Pri hrastu premera do 50 cm je največje znižanje cene za kakovostni razred F2 in sicer 20 %. Pri hrastu premera nad 50 cm se znižanje cen giba od 13 (hlodi C) do 29 % (hlodi F1).

 

Slika 4: Odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov hrasta v maju 2020.

 

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče v primeru bukve ostaja enaka kot ob preteklem zbiranju, v primeru lesa drugih trdih listavcev pa je cena višja za 9 % kot v aprilu 2020.Slika 5: Odkupne cene lesa bukve in drugih trdih listavcev za celulozo in plošče v maju 2020.

 

CENE LESA ZA KURJAVO

Cene lesa za kurjavo so v primerjavi s cenami v aprilu zrasle. Rast cene za bukov les za kurjavo znaša 1 %, za les drugih trdih listavcev pa znaša 14 %. Tako trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa bukve za kurjavo znaša 45,5 €/m3, srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa drugih trdih listavcev za kurjavo pa znaša 40 €/m3.

 

ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

Darja Stare, Špela Ščap in dr. Nike Krajnc
Gozdarski inštitut Slovenije