Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v NOVEMBRU 2020

 

V novembru 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli četrto redno zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v letošnjem letu in kar osmo zaporedno zbiranje cen, katerega smo se aprila lotili z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času razmer, ki jih je na trgu lesa povzročila epidemija COVID-19.

 

V tokratni anketi je sodelovalo 33 podjetij. Kar 82 % teh podjetij je manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. Izmed vseh poročevalskih enot jih 36 % odkupuje les v enakih količinah kot v preteklem zbiranju v oktobru 2020. Pri 6 % podjetij se je odkup glede na oktober popolnoma ustavil, pri 9 % podjetij pa se je odkup ustavil že pred tem poročevalskim obdobjem. Skupaj je tako pri 15 % poročevalskih enotah odkup trenutno ustavljen. Za primerjavo, v oktobru je bil odkup ustavljen pri 20 % poročevalskih enotah, v avgustu pa pri 13 % poročevalskih enotah. 40 % enot je poročalo o zmanjšanju odkupa glede na preteklo obdobje zbiranja podatkov. Zmanjšanje odkupa se pri podjetjih giba med 15 in 90 %. Tri podjetja (9 %) so poročala, da so se količine odkupa okroglega lesa v novembru povečale glede na preteklo obdobje. O razlogih za spremembo obsega odkupa lesa nismo spraševali.Slika 1: Obseg zmanjšanja odkupa okroglega lesa na kamionski cesti v novembru 2020, glede na oktober 2020, pri podjetjih, katera so glede na poročanje zmanjšala količine odkupa.

 

V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

 

CENE OKROGLEGA LESA IGLAVCEV

Cene hlodovine iglavcev so se v novembru za večino kakovostnih razredov dvignile ali ostajajo enake kot v preteklem zbiranju v oktobru 2020, razen v primeru smreke za kakovostni razred A, kjer je srednja vrednost posredovanih cen padla za 5 % (trenutno znaša 100 €/m3 brez DDV) in v primeru rdečega bora za kakovostni razred D1, kjer je cena padla za 4 % (trenutno znaša 40 €/m3 brez DDV). Cene sortimentov smreke za kakovostne razrede B (+7 %), D1 (+3 %) in D2 (+7,5 %) so višje kot v preteklem mesecu. V primeru kakovostnega razreda B cena znaša 80 €/m3 brez DDV, za D1 znaša 51,5 €/m3 brez DDV in za D2 srednja vrednost posredovanih cen znaša 43 €/m3 brez DDV. Srednja vrednost vseh posredovanih cen za kakovostni razred C pa ostaja enaka kot v preteklem mesecu (70 €/m3 brez DDV). Pri jelki smo prav tako kot pri smreki zabeležili dvig cene v primeru kakovostnih razredov B (+8 %) in D2 (+6 %) v primerjavi z mesecem oktobrom. V primeru ostalih kakovostnih razredov pa cena ostaja enaka kot v preteklem mesecu. Pri sortimentih rdečega bora so se cene najbolj spremenile. Največji dvig cene smo zabeležili za kakovostni razred B, kjer je cena 20 % višja kot v preteklem mesecu in znaša 70 €/m3 brez DDV. Za kakovostni razred C je cena višja za 6 %, za kakovostni razred D1 pa 4 % nižja. Za kakovostni razred A in D2 pa cena ostaja enaka.Slika 2: Prikaz cen v letu 2020 za kakovostni razred D1 za iglavce.

 

Če primerjamo cene s preteklim rednim zbiranjem, to je s cenami v avgustu, ugotovimo, da so trenutne cene hlodovine smreke in jelke višje, razen v primeru smreke za kakovostni razred A, kjer cena ostaja enaka. Pri rdečem boru pa je v primeru kakovostnega razreda D1 cena kar 11 % nižja kot avgusta letos, v primeru kakovostnega razreda D2 pa ostaja enaka. Za ostale sortimente rdečega bora je cena višja in sicer od 5 do 20 % .

 

Če trenutne cene primerjamo s cenami v enakem obdobju lansko leto, ugotovimo da so cene predvsem za jelko in rdeči bor zelo primerljive. V primeru rdečega bora so cene v novembru 2020 za vse kakovostne razrede enake kot v novembru 2019. V primeru jelke so prav tako trenutne cene enake kot v novembru 2020, razen v primeru kakovostnega razreda D2, kjer je trenutna cena 6 % višja in znaša 50 €/m3 brez DDV. Pri smreki so trenutne cene za kakovostne razrede C, D1 in D2 od 3 do 6 % višje kot novembra 2019, v primeru kakovostnega razreda B cena ostaja enaka, v primeru najboljše kakovosti pa je trenutna cena za 1,5 €/m3 brez DDV nižja kot novembra 2019.Slika 3: Primerjava odkupnih cen smrekove hlodovine po kakovostnih razredih za mesec november v obdobju 2018 – 2020.

 

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je v primeru smreke in jelke enaka kot v oktobru 2020 in v obeh primerih znaša 25 €/m3 brez DDV. Prav tako cena ostaja enaka kot v avgustu 2020, in v novembru lansko leto. Pri rdečem boru pa je trenutna cena 5 % višja glede na pretekli mesec in je enaka kot pri celuloznem lesu smreke in jelke. Prav tako je ta cena višja, in sicer kar 14 %, če jo primerjamo s ceno v avgustu. Ostaja pa enaka kot v novembru lansko leto.

 

Srednja vrednost vseh posredovanih cen brusnega lesa iglavcev se je po padcu v oktobru, ponovno dvignila. Trenutno je 6 % višja kot ob preteklem zbiranju v oktobru 2020, kar znaša 2 €/m3 več ali 35 €/m3 brez DDV. Novembrska cena je 14 % višja kot avgusta letos in enaka kot v novembru lansko leto.Slika 4: Odkupne cene lesa iglavcev za celulozo in plošče ter brusni les od novembra 2019 naprej.

 

CENE OKROGLEGA LESA LISTAVCEV

 

Srednja vrednost vseh posredovanih cen hlodovine bukve kakovostnega razreda A1 in A2 ostaja enaka kot pretekli mesec in znaša v primeru kakovostnega razreda A1 100 €/m3 brez DDV, v primeru kakovostnega razreda A2 pa 90 €/m3 brez DDV. V primeru kakovostnih razredov B (76,8 €/m3 brez DDV), C (65 €/m3 brez DDV) in D (59,4 €/m3 brez DDV) je trenutna cena 5 do 10 % višja kot v preteklem mesecu.Slika 5: Prikaz odkupnih cen hlodovine bukve od novembra 2019 naprej.

 

Če primerjamo cene bukove hlodovine s preteklim rednim zbiranjem, torej s cenami v avgustu, ugotovimo, da so trenutne cene višje pri vseh kakovostnih razredih in sicer za 9 do 13 %. Dvig novembrskih cen glede na avgust je pričakovan, saj so cene tega lesa v času zimskih sečenj praviloma višje kot v poletnih mesecih.

 

Če trenutne cene bukove hlodovine primerjamo s cenami v novembru 2019, ugotovimo, da je srednja vrednost posredovanih cen v obeh obdobjih povsem enaka. Cena se razlikuje le pri kakovostnem razredu B in sicer je v letošnjem novembru višja za 5 %.Slika 6: Primerjava odkupnih cen bukove hlodovine po kakovostnih razredih za mesec november v obdobju 2018 – 2020.

 

Cene hlodovine hrasta nam je tokrat posredovalo 9 podjetij. Zaradi manjšega števila poročevalskih enot, cene hlodovine hrasta prikazujemo zgolj za izbrane kakovostne razrede. Cene v primeru kakovostnega razreda B, ne glede na premer, ostajajo enake kot pretekli mesec, višje pa so, če jih primerjamo s cenami v avgustu (+25 % za hlode hrasta premera do 50 cm in +8 % za hlode hrasta premera nad 50 cm), ali z enakim obdobjem lansko leto (+54 % za hlode hrasta premera do 50 cm in +33 % za hlode hrasta premera nad 50 cm). V primeru kakovostnega razreda C za hrast vseh premerov, je cena glede na oktober padla za 13 % in znaša 130 €/m3 brez DDV. Prav tako je znižanje cen zabeleženo pri hrastu kakovostnega razreda D premera nad 50 cm, kjer je cena 14 % nižja glede na oktober in znaša 75 €/m3 brez DDV. Če ceno primerjamo z enakim obdobjem lansko leto, ugotovimo, da gre za 7 % zvišanje cene. Srednja vrednost zbranih cen hrasta kakovostnega razreda D v primeru premera do 50 cm pa je v novembru kar 29 % višja in znaša 90 €/m3 brez DDV. Prav tako je cena 29 % višja v primerjavi z enakim obdobjem lansko leto.Slika 7: Prikaz odkupnih cen hlodovine hrasta od avgusta do novembra 2020 za kakovostne razrede B, C in D.

 

Cene lesa za celulozo in plošče v primeru bukve ostajajo enake glede na preteklo zbiranje v oktobru 2020, kar znaša 45 €/m3 brez DDV. V primeru drugih trdih listavcev pa so trenutne cene 0,20 € višje (1 %) glede na ceno v oktobru, kar znaša 37 €/m3 brez DDV. Če primerjamo cene s preteklim rednim zbiranjem, to je s cenami v avgustu, ugotovimo, da so cene v primeru bukovega lesa za celulozo 7 % višje, v primeru lesa drugih trdih listavev pa 6 % višje. V primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto so cene bukovega lesa za celulozo in plošče enake, cena lesa drugih trdih listavcev pa je 7,5 % nižja kot v enakem obdobju lansko leto.

Slika 8: Odkupne cene lesa bukve in drugih trdih listavcev za celulozo in plošče od avgusta do novembra 2020.

CENE LESA ZA KURJAVO

Srednja vrednost zbranih cen lesa za kurjavo, v primerjavi s cenami v oktobru, ostaja enaka ne glede na drevesno vrsto. Tako trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa bukve za kurjavo znaša 50 €/m3 brez DDV, srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa drugih trdih listavcev za kurjavo pa znaša 40 €/m3 brez DDV. V primerjavi s cenami v enakem obdobju lansko leto so trenutne cene enake. Če primerjamo cene s preteklim rednim zbiranjem, to je s cenami v avgustu, ugotovimo, da so cene v primeru bukovega lesa za kurjavo kar 11 % (ali 5 €/m3) višje. V primeru drugih trdih listavcev pa cena ostaja enaka.

 

ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

Darja Stare in Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije