Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v OKTOBRU 2020

 

V oktobru 2020 na Gozdarskem inštitutu Slovenije nadaljujemo z izvajanjem mesečnega zbiranja odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu, z namenom spremljanja odkupa okroglega lesa v času COVID-19.
V tokratni anketi je sodelovalo 31 podjetij. Kar 72 % teh podjetij je manjših do srednje velikih podjetij, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. Izmed vseh poročevalskih enot jih 37 % odkupuje les v enakih količinah kot v preteklem zbiranju v septembru 2020. Pri 10 % podjetij se je odkup glede na september popolnoma ustavil, pri 10 % podjetij pa se je odkup ustavil že pred tem poročevalskim obdobjem. Skupaj je tako pri 20 % poročevalskih enot odkup trenutno ustavljen. Za primerjavo, v septembru je bil odkup ustavljen pri 21 % poročevalskih enotah. 36 % enot je poročalo o zmanjšanju odkupa glede na preteklo obdobje zbiranja podatkov. Zmanjšanje odkupa se pri podjetjih giba med 10 in 90 % (slika 1). Dve podjetji sta poročali, da so se količine odkupa okroglega lesa v oktobru povečale glede na preteklo obdobje.Slika 1: Obseg zmanjšanja odkupa okroglega lesa na kamionski cesti v oktobru 2020, glede na september 2020, pri podjetjih, katera so glede na poročanje zmanjšala količine odkupa.

 

V nadaljevanju so podane cene v €/m3 brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen.

 

CENE OKROGLEGA LESA IGLAVCEV

Cene hlodovine iglavcev so se v oktobru dvignile glede na preteklo zbiranje v septembru 2020. Cene sortimentov smreke za kakovostne razrede A, B in C so višje kot v preteklem mesecu. V primeru kakovostnega razreda A je cena 5 % višja, za B 7 % in za C kar 15 % višja in le ta znaša 70 €/m3 brez DDV. Srednja vrednost vseh posredovanih cen za kakovostna razreda D1 (50 €/m3 brez DDV) in D2 (40 €/m3 brez DDV) pa ostaja enaka kot v preteklem mesecu. Pri jelki smo prav tako kot pri smreki največji dvig cene zabeležili v primeru kakovostnega razreda C, ki pri jelki znaša 12 %, srednja vrednost zbranih cen pa 60 €/m3 brez DDV. Prav tako smo zabeležili dvig cene za kakovostni razred A, 7 %, za kakovostni razred B 8 % in 11 % v primeru kakovostnega razreda D1. V primeru kakovostnega razreda D2 cena ostaja enaka kot v preteklem mesecu in sicer 40 €/m3 brez DDV. Pri rdečem boru so se cene najbolj spremenile in sicer je prišlo do dviga cen, v nasprotju s preteklim mesecem, ko smo zabeležili padec cen. Največji dvig cene smo zabeležili za kakovostni razred A, kjer je cena 27 % višja kot v preteklem mesecu in znaša 70 €/m3 brez DDV. Za kakovostni razred C je cena višja za 4 %, za kakovostni razred D1 za 6 % in za kakovostni razred D2 za 14 %. Za kakovostni razred B pa cena že četrti mesec zaporedoma ostaja enaka in znaša 50 €/m3 brez DDV.Slika 2: Prikaz cen v letu 2020 za kakovostni razred D1 za iglavce.

 

Če primerjamo cene s preteklimi obdobji zbiranja, ugotovimo, da so se trenutne cene hlodovine smreke in jelke ponovno približale cenam v začetku leta 2020. Pri rdečem boru pa imamo še vedno znatno nižje cene, in sicer od 7 do 14 %. Cene gozdnih lesnih sortimentov smreke so v primerjavi s februarjem nižje pri kakovostnih razredih B in D1 (–8 in –3 %), v primeru kakovostnega razreda D2 je cena enaka, v primeru kakovostnih razredov A in C pa je trenutna cena višja (+5 in +4 %). Cene gozdnih lesnih sortimentov jelke so v primeru kakovostnega razreda B 7 % nižje, za ostale kakovostne razrede pa je cena enaka kot februarja 2020.

Srednja vrednost zbranih cen lesa za celulozo in plošče je v primeru smreke enaka kot v septembru 2020. Cena že tri mesece zaporedoma ostaja enaka in znaša 25 €/m3 brez DDV, ter je hkrati na takšni ravni, kot je bila v februarju 2020. Pri jelki in rdečem boru pa je trenutna cena višja glede na pretekli mesec. V primeru jelke 4 % (25 €/m3 brez DDV), v primeru rdečega bora 8 % (23,8 €/m3 brez DDV) . Srednja vrednost vseh posredovanih cen brusnega lesa iglavcev je po znatnem dvigu v septembru ponovno padla. Trenutno je 6 % nižja kot ob preteklem zbiranju v septembru 2020, kar znaša 2 €/m3 manj. Oktobrska cena je 11 % nižja kot februarja letos in znaša 33 €/m3 brez DDV.Slika 3: Odkupne cene lesa iglavcev za celulozo in plošče ter brusni les v oktobru 2020.

 

CENE OKROGLEGA LESA LISTAVCEV

 

Srednja vrednost vseh posredovanih cen hlodovine bukve kakovostnega razreda A1 je znatno višja kot pretekli mesec, kar 25 %, in znaša 100 €/m3 brez DDV. Cena se je tako ponovno dvignila na višino cene v začetku leta. V primeru kakovostnega razreda A2 je trenutna cena 13 % višja kot v preteklem mesecu. Za kakovostni razred C cena ostaja enaka (62 €/m3 brez DDV), za ostale kakovostne razrede pa je trenutna cena nižja glede na ceno v septembru, in sicer –4 % za kakovostni razred B in –9 % za kakovostni razred D.Slika 4: Prikaz odkupnih cen hlodovine bukve od julija do oktobra 2020.

 

Cene hlodovine hrasta nam je posredovalo le 6 podjetij, od tega je 5 enakih kot v preteklem zbiranju cen. Zaradi majhnega števila poročevalskih enot, ki nam redno poročajo in posledično zaradi ne dovolj zanesljivih rezultatov, cene hlodovine hrasta prikazujemo zgolj za izbrane kakovostne razrede ter primerjave delamo le za podjetja, ki so poročala v obeh mesecih. Cene so se v primeru kakovostnih razredov B in C ne glede na premer, znatno dvignile. Največji dvig cene smo zabeležili v primeru kakovostnega razreda C za hrast vseh premerov, kjer se je cena zvišala kar za 50 % glede na september in tako znaša 150 €/m3 brez DDV. Prav tako je bilo precejšnje zvišanje cen zabeleženo pri hrastu kakovostnega razreda B vseh dimenzij, kjer je cena 33 % višja glede na september in znaša 200 €/m3 brez DDV. Srednja vrednost zbranih cen hrasta kakovostnega razreda D se v primeru dimenzij do 50 cm v oktobru ni spremenila glede na september, v primeru dimenzij nad 50 cm, pa se je cena zvišala za 17 % glede na preteklo zbiranje cen.Slika 5: Prikaz odkupnih cen hlodovine hrasta v septembru in oktobru 2020 za kakovostne razrede B, C in D.

 

Cene lesa za celulozo in plošče so se dvignile glede na preteklo zbiranje v septembru 2020. V primeru bukve je cena višja za 9 %, kar je 4 €/m3 več kot v septembru, v primeru drugih trdih listavcev pa za 6 %, kar je 2 €/m3 več glede na ceno v septembru.Slika 6: Odkupne cene lesa bukve in drugih trdih listavcev za celulozo in plošče v septembru in oktobru 2020.

CENE LESA ZA KURJAVO

Srednja vrednost zbranih cen bukovega lesa za kurjavo se je v primerjavi s cenami v septembru dvignila, in to kar za 10 % ali 4,5 €/m3, srednja vrednost zbranih cen lesa drugih trdih listavcev pa že četrti mesec zaporedoma ostaja enaka. Tako trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa bukve za kurjavo znaša 50 €/m3 brez DDV, srednja vrednost vseh posredovanih cen lesa drugih trdih listavcev za kurjavo pa znaša 40 €/m3 brez DDV. V primerjavi s cenami v začetku leta so oktobrske cene enake.

 

ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

Darja Stare in Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije