Cene sečnje in spravila lesa - jesen 2017

CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA – jesen 2017

V mesecu oktobru smo izvedli že drugo spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen sečnje in spravila lesa – strojna sečnja in spravilo ter sečnja z motorno žago in traktorsko spravilo. Podatke je posredovalo 22 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in spravila lesa. Med njimi je 7 (32 %) takšnih, ki letno posekajo in spravijo do 3.000 m3 lesa, 13 izvajalcev (59 %) poseka in spravi med 3.000 in 10.000 m3 lesa na leto in 2 izvajalca (9 %), ki sta za letni obseg opravljenih storitev sečnje in spravila navedla nad 10.000 m3.Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, ločeno po:

  • debelinskih razredih: debelinski razred A (od 10 do 30 cm), debelinski razred B (od 30 do 50 cm) in debelinski razred C (50 cm in več);
  • načinu sečnje: strojna sečnja in spravilo ali sečnja z motorno žago in traktorsko spravilo;
  • ugodnih in neugodnih delovnih razmerah.

V nadaljevanju predstavljamo le cene sečnje z motorno žago in traktorskim spravilom lesa, saj sta podatek o ceni strojne sečnje posredovala le dva izvajalca gozdarskih del, ki ju nismo vključili v analizo. Iz ankete smo tudi ugotovili, da sečnja z motorno žago v povprečju predstavlja 45 % skupne cene storitve (torej sečnje in spravila).

Povprečne cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah so za 18 % nižje od cen v neugodnih delovnih razmerah (Slika 1). Cene v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 18 do 21 €, s podano najnižjo ceno 12 €/m3 ter najvišjo ceno 25 €/m3, cene za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibljejo od 20 do 26 €, s podano najnižjo ceno 14 €/m3 ter najvišjo ceno 30 €/m3.

Povprečne cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah so za približno 16 % nižje od cen v neugodnih delovnih razmerah (Slika 1). Cene za sečnjo v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 15 do 19 €, s podano najnižjo ceno 14 €/m3 ter najvišjo ceno 23 €/m3, cene za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 20 do 25 €, s podano najnižjo ceno 14 €/m3 ter najvišjo ceno 25 €/m3.

Povprečne cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah so za 18 % nižje od cen v neugodnih delovnih razmerah (Slika 1). Cene za sečnjo v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gaibajo od 15 do 18 €, s podano najnižjo ceno 12 €/m3 ter najvišjo ceno 20 €/m3, cene za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 20 do 25 €, s podano najnižjo ceno 14 €/m3 ter najvišjo ceno 25 €/m3.Slika 1: Povprečna cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo v €/m3 po debelinskih razredih: A (od 10 do 30 cm ), B (od 30 do 50 cm) in C (50 cm in več), ter ločeno za ugodne in neugodne delovne razmere.


Pri primerjanju aktualnih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila lesa s prvim zbiranjem cen v aprilu 2017 smo gotovili, da so le nekoliko (v povprečju 1,5 €/m3) nižje cene sečnje in spravila večjih debelinskih razredov, torej bistvenih razlik ni in da se cene teh storitev sezonsko izrazito ne spreminjajo. Ugotovili smo tudi, da je bilo pri drugem zbiranju cen manj podanih ekstremnih vrednosti oz. manj odstopanj od povprečja.Slika 2: Primerjava cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravilo v €/m3 za posamezen debelinski razred (A, B in C) med prvim in drugim zbiranjem cen v letu 2017.


ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so izrazili željo po sodelovanju z nami tudi v prihodnosti. Cene storitev v gozdarstvu bomo spremljali vsaj dvakrat letno in jih redno objavljali na naši spletni strani.Darja Kocjan
Gozdarski inštitut Slovenije

Za več informacij se obrnite na avtorico prek emaila (darja.kocjan@gozdis.si).