WCM razkriva cene gozdarskih storitev

V mesecih maj in junij 2017 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli prvo spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen sečnje in spravila lesa – strojna sečnja in spravilo ter sečnja z motorno žago in traktorsko spravilo ter zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kompozicijo.

Cene sečnje in spravila lesa

Podatke je posredovalo 17 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in spravila lesa. Med njimi je 7 (41 %) takšnih, ki letno posekajo in spravijo do 3.000 m3 lesa, 8 izvajalcev (47 %) poseka in spravi med 3.000 in 10.000 m3 lesa na leto in 2 izvajalca (12 %), ki sta za letni obseg opravljenih storitev sečnje in spravila navedla nad 10.000 m3.

Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, ločeno po:

  • debelinskih razredih: debelinski razred A (od 10 do 30 cm), debelinski razred B (od 30 do 50 cm) in debelinski razred C (50 cm in več);
  • načinu sečnje: strojna sečnja in spravilo ali sečnja z motorno žago in traktorsko spravilo;
  • ugodnih in neugodnih delovnih razmerah.

V nadaljevanju predstavljamo le cene sečnje z motorno žago in traktorskim spravilom lesa, za katero so ugodne delovne razmere opredeljene z: naklonom terena: raven (do 10 %) ali blago valovit (do 30 %), spravilno razdaljo: manjša od 250 m od gozdne ceste, skalovitostjo: nižja od 30 % na površini sečišča, debelino snežne odeje: manjša kot 10 cm, mladovje je redko prisotno in  vedno prehodno, vejnatostjo drevja: normalna (dolžina krošnje do ½ dolžine debla, veje IGL niso debelejše od 7 cm), smerjo spravila: navzdol ali po ravnem ter kratke razdalje razvlačevanja vrvi. Neugodne delovne razmere za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo pa so opredeljene z: naklonom terena: nad 50 %, skalovitostjo: višja od 50 %, prisotnostjo težko prehodnih mladovij: na več kot 50 % površine, drugimi posebnimi razmerami, kot so: sečnja v prvih redčenjih v drogovnjakih z veliko gostoto in težko prehodnostjo, močno vejnato drevje nad 2/3 dolžine krošnje, nizka koncentracija sečnje (pod 20 m3/ha), ekstremne dimenzije dreves (prsni premer nad 90 cm), zahteve za dodatno urejanje sečišča, sečnja poškodovanih sestojev, smer spravila: navzgor ter dolge razdalje razvlačevanja vrvi.

Povprečne cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah so za 18 % nižje od cen v neugodnih delovnih razmerah. Cene v ugodnih delovnih razmerah se gibajo od 17 do 21 €, s podano najnižjo ceno 14 €/m3 ter najvišjo ceno 25 €/m3, cene za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa se gibljejo od 20 do 26 €, s podano najnižjo ceno 16 €/m3 ter najvišjo ceno 30 €/m3. Povprečne cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah so za 21 % nižje od cen v neugodnih delovnih razmerah. Cene za sečnjo v ugodnih delovnih razmerah se gibajo od 15 do 20 €, s podano najnižjo ceno 14 €/m3 ter najvišjo ceno 20 €/m3, cene za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa se gibljejo od 20 do 25 €, s podano najnižjo ceno 15 €/m3 ter najvišjo ceno 30 €/m3. Povprečne cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah so za 21,5 % nižje od cen v neugodnih delovnih razmerah. Cene za sečnjo v ugodnih delovnih razmerah se gibljejo od 14 do 19 €, s podano najnižjo ceno 13 €/m3 ter najvišjo ceno 22 €/m3, cene za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa se gibajo od 20 do 25 €, s podano najnižjo ceno 15 €/m3 ter najvišjo ceno 32 €/m3. Iz ankete smo ugotovili, da sečnja z motorno žago v povprečju predstavlja 40 % skupne cene storitve.

Povprečna cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo v €/m3 po debelinskih razredih: A (od 10 do 30 cm ), B (od 30 do 50 cm) in C (50 cm in več), ter ločeno za ugodne in neugodne delovne razmere.

Cene prevoza lesa

Podatke je posredovalo 6 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Tri podjetja izvajajo storitve prevoza samo v eni statistični regiji, ostala podjetja pa storitve izvajajo v več kot eni statistični regiji. V preglednici so podane cene prevoza lesa za ugodne razmere v €/m3, brez vključenega DDV-ja. Ugodne razmere smo opredelili kot:

  • urejeno skladišče (spravilo s forwarderjem ali z gozdarsko prikolico),
  • enostavne terenske razmere ter
  • manjši delež vožnje po gozdnih cestah.
Cene prevoza lesa za ugodne razmere (v €/m3, brez DDV)
 

Povprečje

Minimalna cena

Maksimalna cena

 

Iglavci

PREVOZ 020 km

6,5

4,0

8,2

PREVOZ 2050 km

8,8

8,0

10,7

PREVOZ 50100 km

11,0

9,0

13,1

 

Listavci

PREVOZ 020 km

7,0

5,0

9,0

PREVOZ 2050 km

9,3

8,0

11,0

PREVOZ 50100 km

11,8

10,0

14,0

V primeru neugodnih razmer za transport lesa bi se cene povečale za 10 %. Neugodne razmere so opredeljene z neurejenim skladiščem (neporavnana čela, spravilo s traktorjem), zahtevnimi terenskimi razmerami (večji nakloni), večjim deležem prevoza po gozdnih cestah ter prevozom lesa različnih dimenzij. Za prevoze na daljše razdalje (nad 100 km), kjer se uporabljajo vozila z majhno lastno maso (tara) – večinoma so to sedlasti vlačilci s polprikolico brez nakladalne naprave in tovornega platoja – znaša povprečna cena 16 €/m3 (interval med 14 in 17 €). Cene so navedene brez DDV-ja.

ZAHVALA

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so izrazili željo po sodelovanju z nami tudi v prihodnosti. Cene storitev v gozdarstvu bomo spremljali vsaj dvakrat letno in jih redno objavljali na naši spletni strani.Darja Kocjan, Tina Jemec
Gozdarski inštitut Slovenije

Za več informacij se obrnite na avtorici prek emaila (darja.kocjan@gozdis.si oz. tina.jemec@gozdis.si).