Gozdno lesni proizvodi, predelava in prodaja lesa

Gozdno lesni proizvodi, predelava in prodaja lesa

Proizvodna funkcija gozdov zajema predvsem pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov iz drevja. Gozdni lesni proizvodi dajejo lastniku gozda zaenkrat največji finančni in/ali materialni donos od vseh funkcij, ki jih opravlja gozd.


Gozdni lesni proizvodi

Gozdni lesni proizvodi so osnovna surovina za lesno predelovalno industrijo in obrt ter za domačo porabo lastnikov gozdov. Z gospodarskega vidika zagotavlja pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov delovna mesta, pripomore k ohranjanju poseljenosti podeželja, predstavlja dodaten dohodek lastnikov gozdov, hkrati pa omogoča ohranjanje delovnih mest in dodajanje vrednosti lesu v celotni lesno predelovalni verigi od gozda do končnega lesnega izdelka.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Gozdno lesni proizvodi

Raba okroglega lesa

Z vidika gospodarstva je najpomembnejša raba okroglega lesa v industriji oziroma v predelovalnih dejavnostih. Lesna industrija zajema poslovne subjekte, ki predelujejo okrogel les v žagan les, furnir, celulozo, iverne in vlaknene plošče, drogove, jamski les in kemične proizvode (npr. tanin). V to skupino nismo zajeli proizvodnjo trdnih lesnih goriv (peleti, briketi in sekanci za proizvodnjo energije), ker v skladu z mednarodnimi definicijami kot surovino uporabljajo les za kurjavo. V lesno industrijo vstopa okrogli industrijski les iz različnih virov (iz državnih koncesijskih gozdov in zasebnih gozdov iz Slovenije ter iz uvoza) in na različne načine (direktni uvoz, uvoz preko posrednikov, odkup direktno od lastnikov gozdov, nabava od koncesionarjev, nabava od drugih poslovnih subjektov).

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Raba okroglega lesa

Oblike in način prodaje lesa

Okrogli les lahko prodajamo na panju ali kot izdelane gozdne lesne sortimente. Pri prodaji lesa na panju je predmet prodaje odkazano stoječe drevje ali izjemoma celoten sestoj. Pri prodaji lesa na panju se kupoprodajna pogodba sklepa pred posekom drevja, kupnina se določa za enoto pričakovanih sortimentov, posek in spravilo lesa opravi kupec na svoj račun, pred prodajo je treba točno oceniti količino in sortimentacijo drevja, ki je označeno za posek. Za prodajo lesa na panju je potrebno predhodno označiti drevje za posek in predvideti potrebne tehnične omejitve pri pridobivanju.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Lesni sekanci

Skladiščenja lesa pri sanaciji velikih poškodb

Z uporabo zdajšnje tehnologije pri zbiranju evidenc zaradi ujm ter glede na velik izbor strojev, primernih za varno delo v nenavadnih okoliščinah, lahko sklepamo, da bi bilo posledice mogoče odpraviti precej hitro. Vendar pa ne smemo pozabiti, da se tedaj na trgu v trenutku pojavi nenavadno velika količina lesa, ki hitro preseže zmogljivosti lesnih obratov za predelavo. Poleg tega se pojavijo še druge omejitve, povezane z uporabnostjo lesa, ki nastanejo ob poškodbah debel, ki so lahko izrazite in vidne (prelomi debel, velike deformacije lesa …) ali pa makroskopsko težko vidne (tlačne sledi, tlačne porušitve). V najbolj črnem scenariju bi se porušilo normalno trgovanje z okroglim lesom, zato moramo razmišljati o možnostih dolgotrajnejšega skladiščenja kakovostnega lesa, ki bo kupcem na voljo tudi v času, ko se bo trg zopet normaliziral. Sčasoma bi namreč lahko izgubili še velik del ekonomsko vrednejšega lesa, ki bi ga napadle žuželke, bakterije ali glive modrivke in razkrojevalke, ki lahko v relativno kratkem času povsem razvrednotijo les. V primeru ujm so ekonomske izgube že tako zelo velike, tako da si ne smemo privoščiti še izgub zaradi neprimernega skladiščenja.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Skladiščenje lesa pri sanaciji velikih poškodb

Nazaj