Izhodišča izračuna stroškov

Metodologija izračuna stroškov


Orodje "Izračun stroškov" so razvili raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije in je plod večletnih raziskav s področja normiranja gozdnih del in proučevanja ter spremljanja stroškov gozdarske mehanizacije. Uporabljena metoda kalkulacij je v večjem obsegu primerljiva z metodologijo uporabljeno pri pripravi "Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije". Spletno orodje WoodChainManager obravnava večino tehnologij, ki se v slovenskih razmerah uporabljajo v gozdarstvu. Vse tehnologije so opremljene s podatki potrebnimi za kalkulacijo stroškov, ki si jih uporabnik lahko prilagaja glede na lastne potrebe oz. značilnosti svoje mehanizacije. Kalkulacija stroškov je ena izmed najpomembnejših podlaga pri odločitvah o izbiri stroja in tehnologij in omogoča optimizacijo procesa.


Izhodišča

Pred izvedbo programskih rešitev smo proučili več metod za kalkulacije stroškov (med drugim tudi FAO, KWF...) in se odločili za metodo, ki se v Sloveniji uporablja za izračun stroškov v »Katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije« (Dolenšek, 2008). Slednja temelji na metodologijah primerljivih katalogov, ki jih izdajajo Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) (Nemčija), Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung – ÖKL (Avstrija) in Agroscope Tönikön (Švica).

Spletno orodje »WoodChainManager« že s svojim imenom nakazuje na gozdno-lesne verige. Proizvodna veriga predstavlja osnovno izhodišče za orodje "Izračun stroškov", ki izračuna stroške in vizualizira ter opiše posamezno proizvodno verigo. Pri uporabi spletnega orodja je za uporabnika pomembno, da ima stalen pregled nad procesi v gozdno-lesni proizvodni verigi. Uporabnik spletnega orodja WCM samostojno določi katere procese/operacije bo opravil oz. vključil v proizvodno verigo (sečnja, kleščenje, krojenje/prežagovanje, izdelava sekancev, spravilo/transport) ter lokacijo kjer bo te procese opravil (gozdni sestoj, sečna pot, gozdna vlaka, gozdna cesta...). Spletno orodje samodejno ponudi nabor tehnologij, s katerimi lahko izvaja izbrane operacije na izbranih lokacijah. Pri operacijah, ki predvidevajo tudi premike po prometnicah (spravilo/transport) izbere tudi lokacijo, kjer se bo transport končal (gozdna vlaka, gozdna cesta, končni uporabnik). Algoritem spletnega orodja uporablja logične kontrole, ki uporabniku onemogočajo izbiro v realnosti nemogočih proizvodnih verig oz. uporabnika vodijo do izbire logične kombinacije strojev. Pri tem uporabnik lahko izbira med več različnimi stroji in njim pripadajočo dodatno opremo kot so na primer različne vrste in izvedbe priključnih strojev za traktor (vitli, gozdarske prikolice...) ter dodatna oprema za traktor (nadgradnje, verige...). WoodChainManager trenutno predvideva naslednje skupine tehnologij in orodja:

motorne žage (klasične, akumulatorske, enoročne),

orodje in osebna varovalna oprema,

mali vitli z motorno žago,

standardni traktorji, gozdarski zgibniki,

oprema za traktorje (verige, nadgradnje),

vitli (vgradni, tritočkovni) in oprema za vitle (radijsko krmiljenje, opozarjanje na nagib, škripci),

tritočkovne izvlečne klešče,

mali izvlečni goseničarji,

gozdarske prikolice in njihova dodatna oprema (pogoni),

sečni stroji,

zgibni polprikoličarji,

sekalniki, cepilniki, rezalno cepilni stroji,

gozdarske transportne kompozicije , kamioni ter prikolice za prevoz drv in sekancev,

žični žerjavi.

Opredelitev pojmov

Zaradi enotnega razumevanja je v nadaljevanju razložen pomen uporabljanih strokovnih izrazov, ki opredeljujejo kalkulacijske postavke:

Opisani parametri so vhodni podatki za izračun materialnih stroškov strojev. Poleg teh orodje "Izračun stroškov" vključuje še:

Metodologija

V naslednji preglednici so predstavljene enačbe uporabljene za izračun stroškov z orodjem WoodChainManager

 

ParameterOznakaEnotaUporabljene okvirne in izveden vrednosti
Nabavna vrednost PV EUR Povprečna vrednost novega stroja na slovenskem ali evropskem trgu.
Moč motorja EP kW  
Amortizacijska doba DR št. let /
Življenska doba LR ur /
Letna raba AU št.ur Ocenjena povprečna raba določenih skupin strojev.
Faktor vzdrževanja Mr   0.07 - 0.15
Obresti na vložena stredstva DRrate % 6
Cena goriva Fprice EUR / l Aktualna cena goriva se posodobi vsakih 14 dni.
Strošek maziva Lr % 10
Obremenitev stroja Ur   0.4 - 0.7
Povprečna poraba goriva Fcons liter / kWh 0.33
Št. delavcev n   1
Storilnost P enot / uro 0 - 100
Fiksni materialni stroški Cfix EUR / uro ((PV / DR) + DRrate * PV) / AU
Stroški vzdrževanja Cmaint EUR / uro Mr * PV / LR
Stroški goriva in maziva Cfuel EUR / uro (100% + Lr) * Ur * (Fcons * EP) * Fprice
Variabilni stroški goriva in maziva za potrebe stroja Cvar EUR / uro Cmaint + Cfuel
Strošek dela Cwork EUR / uro 12 * n
Stroški skupaj Csum EUR / uro Cfix + Cvar + Cwork
Stroški skupaj Csum EUR / enoto proizvoda Csum / P

Izračun stroškov

Uporabnik spletnega orodja lahko samostojno izbira procese in stroje in tako sestavlja lastne proizvodnje verige za katere mu aplikacija sočasno izračunava stroške. Z uporabo različnih strojev oz. tehnologij lahko preizkuša vpliv izbora posameznih tehnologij na skupne stroške proizvodnje verige in s tem optimira lastne poslovni proces. Orodje ima vgrajene logične kontrole, ki uporabniku onemogočajo izbiro v realnosti nemogočih proizvodnih verig oz. uporabnika vodijo do izbire logične kombinacije strojev.

Vabimo vas, da orodje za izračun stroškov in vizualizacijo proizvodnih verig preiskusite tudi sami. V kolikor orodje uporabljate prvič je priporočljivo, da si pred uporabo pogledate še stran "Vsebina, izhodišča in metodologija izračunavanja stroškov" v kateri so razloženi vsi strokovni izrazi in metodologija izračuna. Poleg tega so predstavljeni tudi izbrani primeri proizvodnih verig in interaktivna uporabniška navodila.