Kaj se dogaja na trgu nepremičnin?

Analiza cen gozdnih zemljišč

Cene nepremičnin zbira in objavlja Geodetska uprava republike Slovenije (GURS). Vir podatkov je javna evidenca trga nepremičnin, ki je določena z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (UrL. 77/17). Podatki izvirajo iz kupoprodajnih poslov. Na GURSu ocenjujejo, da je v analize vključenih 95 % vseh sklenjenih kupoprodajnih poslov. V analize pa so vključeni le posli, ki odražajo tržne cene nepremičnin.

 

Analize trga nepremičnin za leto 2018 GURS še ni objavil. Lahko pa pogledamo kaj se je s cenami nepremičnin dogajalo v obdobju od leta 2015 do 2017, ko beležimo porast števila poslov na prostem trgu in javnih dražbah. V letu 2017 je bilo skupno evidentiranih več kot 36.000 nepremičninskih kupoprodajnih poslov, kar je največ po letu 2007. Skupna vrednost teh poslov pa je presegla 3,2 milijarde €. Vrednost poslov z gozdnimi zemljišči v letu 2017 je dosegla 18 milijonov €, kar predstavlja zgolj 0,8 % skupne vrednosti vsek nepremičninskih poslov.Slika 1: Število evidentiranih kupoprodajnih poslov po vrstah nepremičnin (vir: GURS, 2018)


Skupno jev letu 2017 lastnika zamenjalo 7.169 gozdnih parcel, kar predstavlja 13 % rast v primerjavi z letom 2016 in 18 % rast v primerjavi z letom 2015. Skupna površina teh parcel je znašala 5.672 ha, kar je za 33 % več kot v letu 2016 in za skoraj 80 % več kot v letu 2015. Že ti podatki kažejo na večjo dinamiko na trgu gozdnih zemljišč v zadnjih letih.

Kljub večjemu številu kupoprodajnih poslov pa ostaja povprečna cena m2 gozda relativno stabilna, brez večjih nihanj v zadnjih letih in znaša okoli 0,5 €/m2. Dinamika kupoprodajnih poslov in povprečne cene se razlikujejo bolj po regija kot med posameznimi leti. Tako so cene gozdnih zemljišč najnižje na Goriškem območju (med 0,32 in 0,38 €/m2) in najvišje na Obalnem območju ker je bila povprečna cena v letu 2016 celo 2,19 €/ha. Vendar pa je potrebno poudariti, da je bilo število prodanih parcel v Obalnem območju najnižje v Sloveniji (v letu 2017 samo 27), skupna površina prodanih gozdnih zemljišč pa je bila v analiziranem letu zgolj 3 ha.

V letu 2017 je bilo največ poslov sklenjenih v Dolenjskem območju , kjer je bilo skupno prodanih 425 ha gozdov po povprečni ceni 0,54 €/m2. Po številu prodanih parcel sledi Osrednjo slovensko območje, kjer je bila površina prodanih parcel 385 ha, povprečna cena pa je bila nekoliko nižja od povprečja in sicer 0,49 €/m2.Slika 2 Povprečna cena gozdnih parcel (€/m2) (vir: GURS, 2018)


Največja povprečna velikost prodanih parcel je bila na Koroškem območju, kjer je znašala povprečna parcela kar 16.600 m2. Za primerjavo lahko navedemo še povprečno površino prodanih parcel v Pomurskem območju kjer je znašala zgolj 2.915 m2. Kljub velikost, pa je bila povprečna cena m2 v koroškem območju pod Slovenskim povprečjem in je v letu 2017 znašala 0,46 €/m2.Slika 3 Površina vseh prodanih parcel po letih (v ha) (vir: GURS, 2018)


Povprečne cene in površine prodanih gozdnih zemljišč smo povzeli po poročilih Geodetske uprave R Slovenije (http://www.gu.gov.si/).Dr. Nike Krajnc
Gozdarski inštitut Slovenije

Sorodne vsebine:


Cene okroglega lesa

Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS) mesečno spremlja odkupne cene in jih objavlja na spletnem portalu SI-STAT. V metodoloških pojasnilih SURS je opisan celoten sistem za odkupne cene GLS v zasebnih gozdovih. Enote opazovanja so gozdarska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti. V odkup lesa je zajet odkup, ki poteka neposredno od zasebnih lastnikov preko pooblaščenih organizacij. Zajetih je približno 50 poročevalskih enot. Vrednost odkupljenega lesa: je obračunana vrednost prevzetega lesa po odkupni ceni na kamionski cesti. Stroški organizacije v zvezi s prevzemom, prevozom do skladišča, hrambo ali uskladiščenjem ne spadajo v vrednost odkupljenega blaga. Vrednost blaga ne vključuje DDV. Podatki se zbirajo mesečno in so koristen pripomoček pri spremljanju trendov gibanja odkupnih cen in orientacijskih cen za skupine sortimentov (hlodovina , les slabše kakovosti, les za kurjavo). Podatke o doseženih odkupnih cenah in količinah odkupa poročajo gozdarska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge organizacije, ki odkupujejo les iz gozdov v zasebni lasti.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Skladiščenje lesa pri sanaciji velikih poškodb

Oblike in način prodaje lesa

Okrogli les lahko prodajamo na panju ali kot izdelane gozdne lesne sortimente. Pri prodaji lesa na panju je predmet prodaje odkazano stoječe drevje ali izjemoma celoten sestoj. Pri prodaji lesa na panju se kupoprodajna pogodba sklepa pred posekom drevja, kupnina se določa za enoto pričakovanih sortimentov, posek in spravilo lesa opravi kupec na svoj račun, pred prodajo je treba točno oceniti količino in sortimentacijo drevja, ki je označeno za posek. Za prodajo lesa na panju je potrebno predhodno označiti drevje za posek in predvideti potrebne tehnične omejitve pri pridobivanju.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Lesni sekanci