Lesna goriva

Lesna goriva

V Sloveniji za namene ogrevanja uporabljamo različne oblike lesnih goriv. Najpogostejša je uporaba drv, katerim sledijo lesni sekanci in lesni peleti. Uporaba lesnih briket je zanemarljiva. Lesna goriva se večinoma uporabljajo v gospodinjstvih. Kljub temu v zadnjem času opažamo vse več manjših daljinskih sistemov ogrevanja in posameznih sistemov v javnih stavbah.

V Sloveniji v energetske namene porabimo na leto skoraj dva milijona ton lesa. V preteklosti so les za ogrevanje uporabljali predvsem na podeželju, v zadnjih letih pa opažamo vse večje zanimanje tudi v urbanem okolju. Ta sprememba se kaže v povečanem zanimanju za lesne pelete, saj je udobje ogrevanja s peleti skoraj enako udobju ogrevanja s kurilnim oljem, skladiščni prostor zanje je manjši (v primerjavi s prostorom, potrebnim za skladiščenje polen ali sekancev), kurilna naprava je razmeroma majhna. Prednost pelet je tudi enostavna raba v sobnih pečeh ali kaminih, ki so pogosto v rabi kot dopolnilni vir ogrevanja.

Lastnosti in kakovost lesnih goriv opredeljuje standard SIST EN ISO 17225 (2014), sestavljen iz sedmih delov. Prvi del opredeljuje splošne zahteve in postopke za razvrščanje trdnih biogoriv glede na izvor, tržno obliko (npr. peleti, sekanci, drva itn.) ter lastnosti. Preostalih šest delov standarda opredeljujejo kakovostne razrede za pelete (za neindustrijsko in industrijsko uporabo), lesne brikete, lesne sekance, drva ter nelesne pelete in brikete. Standard za vsak kakovostni razred navaja mejne vrednosti za ključne fizikalne in mehanske lastnosti ter vsebnost kemijskih elementov. Najpomembnejše lastnosti lesnih goriv za uporabnika so dimenzije, vsebnost vode, kurilna ali energetska vrednost ter vsebnost za človeka in okolje škodljivih onesnažil.

Med proizvajalci se precej razlikujejo oblika in lastnosti lesnih goriv. S tega vidika je trg precej pester, saj imajo potrošniki veliko izbiro. V primeru drv so na voljo različne lesne vrste, različne velikosti (dolžina je lahko od 20 do 100 cm, premer pa od 2 do 15 cm ali več) ter različna vlažnost (zračno suh ali vlažen les). Tudi sekanci se razlikujejo po stopnji predelave (oz. velikosti prevladujoče frakcije) ter vsebnosti vode (sušeni in zeleni sekanci). Pri peletih in briketih so poleg omenjenih lastnosti pomembne tudi: ustrezna gostota delca oz. gostota nasutja, mehanska obstojnost in vsebnost pepela.


Pretvorbeni faktorji

Za preglednejše trgovanje z različnimi oblikami lesnih goriv so koristni (okvirni) pretvorbeni faktorji za preračun med različnimi enotami. Na naslednji sliki so predstavljeni nekateri najbolj pogosto uporabljeni pretvorbeni faktorji. Gre za okvirne vrednosti, saj lahko dejanske vrednosti odstopajo zaradi različnih dejavnikov (gostota nasutja, velikost delcev, itd.). Kalkulator za preračunavanje enot je dostopen na spletnem naslovu http://wcm.gozdis.si/.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Pretvorbeni faktorji lesnih goriv

Drva

Drva so tradicionalna oblika lesnih goriv v Sloveniji in jih najdemo v različnih tržnih oblikah. So les, ki je razžagan in po potrebi cepljen z namenom energetske izrabe v napravah, kot so peči, kamini ali kotli za centralno ogrevanje individualnih hiš oziroma stanovanj. Drva imajo praviloma določeno dolžino od 150 do 1000 mm.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Drva

Lesni sekanci

Sekanci so zdrobljena lesna biomasa v obliki koščkov določene velikosti, ki se izdelujejo z mehansko obdelavo z ostrim orodjem. Lesni sekanci so nepravilne štirikotne oblike, značilne dolžine od 3 do 45 mm in z majhno debelino v primerjavi z drugimi dimenzijami.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Lesni sekanci

Lesni peleti

So sodobna oblika lesnih goriv. Narejeni so iz suhega lesnega prahu in žagovine. V postopku izdelave se uporablja zgolj visok tlak in vodna para. Praviloma ne vsebujejo dodatnih kemičnih snovi. Za boljšo mehansko obstojnost lahko proizvajalci dodajo do 3 % škroba. Peleti imajo valjasto obliko premera 6 - 8 mm in dolžine do 40 mm.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Lesni peleti

Kakovostna lesna goriva

Lesna biomasa, ki se v Sloveniji največ uporablja za energetsko rabo, vključuje drva, sekance in pelete ter se praviloma pridobiva iz manj kakovostnih virov.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Kakovostna lesna goriva

Zbiranje cen lesnih goriv

Cene za osnovne kategorije lesnih goriv (preglednica 1) zbiramo dvakrat na leto: pred kurilno sezono in po njej. Podatke zbiramo s pomočjo telefonskih in spletnih anketnih vprašalnikov ter spremljanjem trenutnih ponudb proizvajalcev in ponudnikov v tiskanih in elektorskih medijih. Poleg že omenjenih lastnosti lesnih goriv proizvajalce in ponudnike povprašamo o transportnih stroških ter ali opredeljena cena vsebuje DDV. Naslove za telefonsko anketiranje ter pošiljanje spletnih vprašalnikov pridobimo iz kataloga proizvajalcev polen in lesnih sekancev, ki ga na gozdarskem inštitutu redno dopolnjujemo in je javno dostopen v obliki iskalnika na spletni strani www.gozdis.si. Seznam proizvajalcev in ponudnikov lesnih pelet vodimo v okviru tržne znamke in podpornega sistema za zagotavljanje kakovosti S4Q. Aktualni seznam proizvajalcev pelet v Sloveniji je objavljen na spletni strani www.s4q.si.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Cene lesnih goriv

Delci v zraku

Zaradi uporabe nekakovostnih lesnih goriv prihaja v obdobjih kurilnih sezon do prevelikega onesnaževanja zraka s trdimi delci. Vse večji je pomen onesnaženosti zraka z delci PM10, ki nastanejo zaradi kurjenja nekakovostnih goriv kot tudi zaradi kurjenja v zastarelih kotlih in napravah z neoptimalnim zgorevanjem lesne biomase. Kakovost zraka vpliva na kvaliteto okolja v katerem živimo in posledično na življenje in zdravje ljudi.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Delci v zraku

Nazaj