Oblike in načini prodaje lesa

Oblike in načini prodaje lesa

Okrogli les lahko prodajamo na panju ali kot izdelane gozdne lesne sortimente.

Prodaja lesa na panju

Pri prodaji lesa na panju je predmet prodaje odkazano stoječe drevje ali izjemoma celoten sestoj. Pri prodaji lesa na panju se kupoprodajna pogodba sklepa pred posekom drevja, kupnina se določa za enoto pričakovanih sortimentov, posek in spravilo lesa opravi kupec na svoj račun, pred prodajo je treba točno oceniti količino in sortimentacijo drevja, ki je označeno za posek. Za prodajo lesa na panju je potrebno predhodno označiti drevje za posek in predvideti potrebne tehnične omejitve pri pridobivanju.
Pri prodaji lesa na panju je ključna ocena količine in kakovosti odkazanega drevja. Vrste in število dreves ter volumen izračunamo iz odkazilnega manuala. Do neskladja med odkazano in dejansko lesno maso lahko prihaja zaradi nezadostne zanesljivosti uporabljenih tarif oziroma donosnih tablic.

Glavne prednosti take prodaje so:

Največje slabosti prodaje izdelanih sortimentov so:

Prodaja izdelanih sortimentov

Pri prodaji izdelanih sortimentov lastnik gozda sam ali kdo drug za njegov račun opravi pridobivanje gozdnih lesnih sortimentov in jih proda. V tem primeru so predmet prodaje izdelani sortimenti. Pridobivanje lesa (sečnja in spravilo) opravi lastnik sam ali s pomočjo kvalificiranih izvajalcev.

Glavne prednosti take prodaje so:

Največje slabosti prodaje izdelanih sortimentov so:

Licitacija

Licitacija je način prodaje pri katerem prodajalec po predhodnem javnem obvestilu (oglasu), na podlagi predhodno določenih pogojev licitacije in z označbo prodajne cene, v določenem času, na določenem kraju in v prisotnosti interesentov nudi na prodaj določeno blago ali izdelke. Na licitaciji se pravilom prodaja vrednejše sortimente ali večje količine lesa, saj predstavlja licitacija dodaten strošek.
V zadnjih 5 letih so potekale licitacije najvrednejših oziroma najkakovostnejših sortimentov v Slovenj Gradcu. Prednosti take licitacije so predvsem visoke cene za najboljše sortimente in veliko število kupcev iz Slovenije in sosednjih držav. Kot zanimivost lahko povemo, da je bil v letu 2010 po najvišji ceni prodan hlod javorja rebraša, ki je dosegel ceno 11.613 €. Zaradi izjemnih cen za najkvalitetnejše sortimente je sodelovanje lastnikov gozdov, kot ponudnikov surovine, na takih licitacijah priporočljivo.
Z licitacijo lahko prodajamo les na panju, izdelane gozdne lesne sortimente ali kombinirano.
Licitacije se razlikujejo po načinu oddaje ponudbe in po načinu sprejema ponudbe s strani prodajalca. Po obliki razlikujemo ustno in pisno licitacijo. Po načinu sprejemanja pa licitacije navzgor ali navzdol. Ustna licitacija se vrši z licitiranjem navzgor ali navzdol, pisna pa samo navzgor. Pri ustni licitaciji ponudniki glasno izražajo ponujene cene, pri pisni licitaciji pa so ponudbe pisne in bolj detajlno obrazložene. Pri pisni licitaciji se licitiranje vrši naenkrat. Izklicna cena vsebuje polno vrednost predmeta prodaje. Za razliko od ustne licitacije posamezen ponudnik ne ve za ponudbo drugega.
Pri licitaciji navzgor izhajajo ponudniki iz izklicne cene in ponujajo več. Začetno ceno določi prodajalec z zneskom, ki je pri ustnih licitacijah nekaj nižji od dejanske vrednosti izdelka. Licitacija navzgor je lahko pisna ali ustna. Licitacija navzdol je izključno ustna. Njeno izhodišče je začetna cena, ki je višja od dejanske vrednosti. Vodja licitacije objavi začetno ceno in jo, če ni ponudnika, postopoma znižuje, dokler eden od ponudnikov ne sprejme ponudbe.
Pri vsaki licitaciji morajo biti v naprej objavljena in dogovorjena pravila. Licitacije je potrebna pravočasno najaviti potencialnim kupcem surovine.

Priporočila pri prodaji lesa

Okrogli les, ki prihaja na trg zajemamo pod izrazom tržna proizvodnja. Pri lesu za domačo porabo prevladuje les za kurjavo. Pri tržni proizvodnji pride do odnosa med prodajalcem in kupcem blaga oziroma v našem primeru okroglega lesa. Kupce lesa lahko delimo na:

Pri prodaji lesa so najbolj pomembni ugotavljanje količine in kakovosti lesa ter plačilo lesa. Pri kakovosti običajno velja princip ''ogledano-sprejeto''. Način plačila je lahko vnaprejšnji, ki je pogost pri neznanih ali nezanesljivih kupcih, ali pa v določenem roku po oddaji lesa. Prodajalec in kupec se lahko dogovorita tudi za aro, ki se kasneje vračuna pri izplačilu. Plačilni rok je pomemben vidik prodaje lesa, običajno mora kupec plačati blago v osmih dneh po prejemu blaga ali v skladu s pogodbo (na primer v 30-ih dneh).
Prodaja gozdnih lesnih sortimentov poteka v primeru, ko je le te izdelal lastnik sam ali nekdo drug za njegov račun. Prodajna cena je ponavadi ločena po vrstah drevja, dimenzijah in kakovosti lesa.
Prodajalec bi se moral pred izvajanjem sečnje povezati z odkupovalci lesa. Na tak način lahko izve za najugodnejši čas sečnje glede na stanje na trgu ter dobi potrebna navodila za izdelavo sortimentov, predvsem zahteve glede premerov in dolžin ter nadmer. Te so čedalje bolj odvisne od zahtev lesnopredelovalne industrije in uporabljenih tehnologij predelave lesa. Čas poseka izrazito vpliva na odkupne cene lesa pri hlodovini listavcev, manj pri hlodovini iglavcev. S časom poseka je povezana tudi zahteva po čim krajšem skladiščenju gozdnih lesnih sortimentov, še posebej v poletnem obdobju, ko lahko hlodovino listavcev popolnoma razvrednotimo s predolgim časom skladiščenja.Slika: Gibanje odkupnih cen bukove hlodovine v Sloveniji (povprečje 2006-2009)

Prodajalec bi moral od odkupovalca v primeru manjših količin lesa zahtevati odkup vseh sortimentov in ne zgolj najboljše hlodovine. Lahko se namreč primeri, da bo les slabše kakovosti težje prodati ločeno ali pa pod slabimi pogoji, kar lahko na koncu privede do manjšega prihodka. Pri prodaji se je potrebno pred prodajo podrobno pozanimati o:

Prodajalec lahko na tak način ugotovi razmerja med kakovostnimi razredi bolj in manj kakovostnih sortimentov. Neredko se namreč pripeti, da lahko prodajalca zavede višja cena za najvrednejšo hlodovino, po drugi strani pa so cene pri takem odkupovalcu za ostale sortimente lahko nižje. Še več, visoke odkupne cene najvrednejših sortimentov so lahko povezane z zelo strogimi kakovostnimi zahtevami, kar pomeni, da je na koncu teh sortimentov relativno malo. Zaradi tega je zelo pomembno, da se prodajalec predhodno pozanima o kakovostnih zahtevah za posamezne sortimente, še posebej za najbolj kakovostne.

Zagotovo je pri prodaji eden od najpomembnejših izborov zanesljivost (boniteta) kupca. Pomembne so predvsem pretekle izkušnje o zanesljivosti plačila lesa, poštenega merjenja količin lesa in cenah za posamezne sortimente.

V primeru, da prodajalec lesa nima izkušenj s prodajo, je smiselno, da se posvetuje s strokovnjakom ali prodajalci z več izkušnjami. Na ta način lahko predhodno dobi vpogled v količine in kakovostno strukturo sortimentov. Na podlagi teh informacij, zanesljivosti posameznih odkupovalcev ter njihovih odkupnih cen lahko lažje izbere odkupovalca in na ta način iztrži največ.

Nazaj