Povrnitev trošarine za leto 2020, za fizične osebe

 

Sistem vračila trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, ostaja v osnovi enak kot do sedaj. Je pa že tretje leto zapored mogoče vlagati zahtevke tudi elektronsko in sicer prostovoljno.

 

Za leto 2020 povrnitev trošarine poteka pod enakimi izhodiščnimi kot za pretekla leta, enaki pa so tudi obrazci. Vrača se 70 odstotkov zneska povprečne trošarine za dizel gorivo za leto 2020. Fizične osebe zahtevek vlagajo enkrat letno, do 30. junija 2021 za preteklo leto. Upravičenci do vračila dela trošarine za leto 2020 so uporabniki, ki so imeli na dan 30. junij 2020 v RS v uporabi toliko gozda in kmetijskih zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe (GERK), da skupna normativna poraba znaša vsaj 540 litrov, oz. vsaj 150 litrov za gozd. Če je lastnikov gozda več, izpolnijo vlagatelju pooblastilo, ki je del zahtevka. V skladu s pravilnikom podatke o zemljiščih (kot dokazila) pridobi organ finančne uprave po uradni dolžnosti in jih vlagatelj ne prilaga.

 

V primeru spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva – kmetije v obdobju uveljavljanja vračila trošarine za leto 2020 (v koledarskem letu), se upravičenost do vračila prizna novemu nosilcu, če je bila ta sprememba narejena v letu 2020 oz. do vključno datuma vložitve zahtevka (torej tudi od 1.1.2021 do vključno datuma vložitve zahtevka).

 

Uveljavlja se povračilo za dejansko porabo, vendar največ do najvišje normativne porabe goriva in znaša po skupinah:

  • 200 litrov na hektar njive, njive za rejo polžev, jagod na njivi, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, rastlinjaka s sadnimi rastlinami, matičnjaka, trajnega travnika, hmeljišča v premeni, ekstenzivnega sadovnjaka, travinj z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, začasnih travinj in kmetijskega zemljišča v pripravi;
  • 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali ostalih trajnih nasadov;
  • 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja;
  • 15 litrov na hektar gozda.

 

Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka. V prilogi tega članka so navedeni informativni podatki o pristojnih finančnih uradih. Obrazec v obliki Word datoteke je na voljo na spletnih straneh finančne uprave (FURS) v rubriki »Prebivalci«, na izpostavah Javne službe kmetijskega svetovanja in v strojnih krožkih. Sedaj objavljeni obrazec nima več rubrike za povrnitev goriva pri odpravljanju škode v gozdovih zaradi prenamnožitve podlubnikov, a zahtevek se lahko vloži tudi na dosedanjem obrazcu.

 

Za vračilo trošarine pa je na voljo tudi elektronsko vlaganje zahtevka preko portala (eCarina), kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Upravičenec mora za dostop izpolniti predpisan obrazec za dodelitev pooblastila za uporabo portala eCarina in ga poslati na Finančno upravo (po e pošti ali pa fizično). Upravičenec izpolni obrazec zase, če bo sam vlagal zahtevke oz. za pooblaščence, če bo po njegovem pooblastilu zahtevke vlagal nekdo drug (druga fizična oseba, računovodski servis itn.). Po dodelitvi gesla upravičenec ali pooblaščenec postane uporabnik portala eCarina in lahko vlaga zahtevke, mora pa biti predhodno z digitalnim potrdilom prijavljen v sistem eDavki. Podrobnejša navodila in tudi opisani obrazec so voljo na spletnih straneh finančne uprave (FURS), pa tudi na izpostavah Javne službe kmetijskega svetovanja in v strojnih krožkih. Res je prvič s pridobitvijo pooblastila oz. gesla za dostop nekaj dela, v naslednjih letih pa bo za vložitev zahtevka zadoščalo že nekaj klikov. Je pa ta način vlaganja še vedno prostovoljen.

 

Zahtevek se vloži na osnovi originalnih račune za kupljeno gorivo na bencinskih servisih ali pa računov za strojne storitve, na katerih je navedena količina porabljenega goriva in izjava izvajalca storitve, da za navedeno gorivo ne bo sam uveljavljal povrnitve trošarine. Računov se zahtevku ne prilaga, upravičenec pa jih mora hraniti 10 let, pristojnemu organu pa jih predloži le na njegovo zahtevo. V obrazec poleg splošnih podatkov o vlagatelju, vpišemo količino porabljenega goriva in število računov o nabavi energentov na podlagi katerih se uveljavlja vračilo trošarine. Podatkov o površini zemljišč v uporabi ne vpisujemo, saj te rubrike izpolni davčni organ na podlagi podatkov iz uradnih evidenc.

 

Marjan Dolenšek, KGZS – Zavod LJ

 

 

 

 

 

Priloga: Informativni seznam z naslovi oddelkov za trošarine (Finančni uradi FURS)