Priročnik za lastnike gozdov

Priročnik za lastnike gozdov

Priročnik, ki je pred vami, je zbirka koristnih informacij in raziskovalnih spoznanj, ki smo jo raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije pridobivali in nadgrajevali skozi čas. Priročnik predstavlja zbirko usmeritev in napotkov za lastnike gozdov ter za deležnike vzdolž gozdno-lesnih vrednostnih verig. Priročnik je rezultat projekta »Network for Educated European Forest Owners (EFO)«, ki je financiran v okviru je Erasmus + programa in ga vodi Latvijski Center za pomoč združenjem zasebnih lastnikov gozdov. Konzorcij sestavljajo partnerji iz Latvije, Estonije, Finske in Slovenije (Gozdarski inštitut Slovenije).

ErazmusGlavni cilj projekta EFO je spodbujati izobraževanje lastnikov gozdov za trajnostno gospodarjenja z gozdovi, s čimer želimo dolgoročno prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest in razvoju podeželja. V okviru projekta smo spoznali pestrost organiziranosti gozdno-lesnih verig v sodelujočih državah ter pripravili gradiva za lastnike gozdov. Rezultati projekta naj bi pomagali lastnikom gozdov pri sprejemanju odločitev o gospodarjenju z gozdovi. Pričakovani učinki projekta pa so izboljšana kakovost odločitev na področju upravljanja z gozdovi ter sodobnejši dostopi do informacij za lastnike gozdov.

Priročnik je objavljen zgolj v elektronski obliki in omogoča enostavno sprehajanje med različnimi temami in različnimi koristnimi podatki. Na priročnik gledamo kot na razvijajoč dokument, ki ga bomo nadgrajevali in posodabljali tako, da bo ostal aktualne in uporaben.

Avtorji priročnika so: Marjan Dolenšek, Tina Jemec, Jernej Jevšenak, Jaka Klun, Nike Krajnc, Miha Humar, Mitja Piškur, Špela Ščap, Matevž Triplat, Darja Kocjan

Vabljeni k branju in poglabljanju znanja na področju pridobivanja, predelave in rabe lesa.

Dr. Nike Krajnc
Vodja oddelka za Gozdno tehniko in ekonomiko na Gozdarskem inštitutu Slovenije
Zakonski okviri gospodarjenja z gozdovi

Biti lastnik gozda, pomeni poleg uživanja lastninskih pravic tudi izpolnjevanje določenih obveznosti. Temeljni zakonski okviri za gospodarjenje z gozdom so podani v Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16). Spodaj povzemamo najpomembnejše pravice in dolžnosti za lastnike gozdov, ki izhajajo iz Zakona o gozdovih.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Zakonski okviri gospodarjenja z gozdovi

Možnosti povezovanja zasebnih lastnikov gozdov

Različne oblike povezovanja zasebnim lastnikov gozdov omogočajo ugodnejše ekonomske učinke gospodarjenja z gozdovi in povečajo možnosti konkurenčnosti na trgu. Za skupno nastopanje lastnikov gozdov ali drugih zainteresiranih posameznikov obstaja na trgu več možnosti povezovanja. Izbira oblike povezovanja je odvisna predvsem od tega ali gre za povezovanje fizičnih ali pravnih oseb ter kakšna je njena glavna funkcija. Prav tako sama izbira ene izmed poslovnih oblik v nadaljevanju vpliva na način ustanovitve, obliko odgovornosti za poslovne obveznosti, način vodenja poslovnih dokumentov, plačevanja davkov in prispevkov in način izplačevanja dobička.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Možnosti povezovanja zasebnih lastnikov gozdov

Zemljevid deležnikov gozdno lesne verige

Ste že kdaj iskali ponudnika gozdarskih storitev, potrebujete svetovalno službo ali kupca za vaš les? Ali veste na koga se obrniti in kdo so deležniki v vašem kraju ali regiji? Ugotavljamo, da v Sloveniji manjka poslovni imenik deležnikov gozdno lesne verige, saj se na nas večkrat obračajo ljudje s podobnimi vprašanji kot so: "Kdo ponuja storitve mletja lesa s sekalnikom?", "Kje kupim lesne sekance?", "Ali imate seznam žagarskih obratov?". Na Gozdarskem inštitutu smo zato pričeli z razvojem »poslovnega imenika deležnikov gozdno lesne verige«. V prvi fazi smo pričeli z zbiranjem javno dostopnih podatkov, katere bomo celostno uredili in po potrebi dopolnili. V drugi fazi smo izdelali pregledno karto deležnikov, kjer lahko uporabnik enostavno z drsenjem po karti pregleduje lokacije deležnikov.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Zemljevid deležnikov gozdno lesne verige

Tržne količine in potenciali okroglega lesa

Zaradi relativno velikih količin domače surovine (58 % površine Slovenije je prekrite z gozdom) je slovenska lesnopredelovalna industrija perspektivna gospodarska panoga, česar pa trenutno stanje lesne industrije ne potrjuje. Kakovosten les oziroma hlodi so pomembni za podjetja, ki se ukvarjajo z nabavo, predelavo ali prodajo hlodov; to so predvsem žagarski obrati in proizvajalci furnirja ter proizvajalci vezanih furnirskih plošč. Za vse te akterje v gozdno-lesni verigi je poleg poznavanja teoretičnih potencialov naših gozdov pomemben podatek o realno in trenutno razpoložljivi tržni količini lesa. To je količina, ki se dejansko lahko pojavi na trgu in v kateri ni količin lesa, ki se porabi za lastne potrebe v gospodinjstvih (na primer za ogrevanje gospodinjstev).

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Tržne količine in potenciali okroglega lesa

Pridobivanje lesa in proizvodni procesi

Pri opredelitvi proizvodnih verig smo za potrebe te študije povzeli naslednjo definicijo: ''Vrednostna veriga lesa v Sloveniji povezuje trajnostno, večnamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi, predelavo lesa, oblikovanje, proizvodnjo in prodajo lesnih izdelkov in komponent iz lesa ter, kot element, ki se pojavlja skozi celoten proces, izrabo lesnih ostankov in odpadkov za proizvodnjo energije.'' Predstavljamo nekaj procesov pridobivanja lesa, ki smo jih izbrali ker so tipični ali ker so perspektivni in se že uveljavljajo.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Pridobivanje lesa in proizvodni procesi

Varovanje zdravja in varnost pri delu v gozdu

Delo v gozdu je pri vseh fazah pridobivanja lesa nevarno. Tveganja ne izvirajo le iz težavnosti delovnega okolja, ki ga predstavlja pogosto težko prehoden, strm, skalovit teren z vsemi vplivi trenutnih vremenskih razmer in vplivi žive narave (alergene rastline in njihovi proizvodi, piki žuželk, kač in ugrizi klopov, bližnja srečanja z veliko divjadjo in zvermi tako pri delu kot na poti na delovišče, ipd…), ampak tudi zaradi samega predmeta dela: lesa. Pridobivanje lesa večinoma pomeni iz rastočega drevja pridobiti sortimente okroglega lesa. Pri tem je potrebno drevo, ki je z veliko nehomogeno maso pogosto tudi več kot deset ton in volumnom neenakomerne oblike ukoreninjeno na majhnem prostoru iz vertikalne rastne osi z ustreznimi postopki podiranja spraviti v horizontalno smer.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Varnost pri delu v gozdu

Gozdno lesni proizvodi, predelava in prodaja lesa

Proizvodna funkcija gozdov zajema predvsem pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov iz drevja. Gozdni lesni proizvodi dajejo lastniku gozda zaenkrat največji finančni in/ali materialni donos od vseh funkcij, ki jih opravlja gozd.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Gozdno lesni proizvodi, predelava in prodaja lesa

Lesna goriva

V Sloveniji za namene ogrevanja uporabljamo različne oblike lesnih goriv. Najpogostejša je uporaba drv, katerim sledijo lesni sekanci in lesni peleti. Uporaba lesnih briket je zanemarljiva. Lesna goriva se večinoma uporabljajo v gospodinjstvih. Kljub temu v zadnjem času opažamo vse več manjših daljinskih sistemov ogrevanja in posameznih sistemov v javnih stavbah.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Lesna goriva

Spletno orodje WoodChainManager

Kalkulacije so računski postopki s katerimi po izbrani metodi obravnavamo stroške proizvodnega procesa z namenom, da ugotovimo ceno našega izdelka ali storitve. S kalkulacijo dobimo pregled nad vrednostjo vloženih sredstev v proizvodnjo, hkrati pa »odločitveno« orodje za sprejemanje poslovnih odločitev in ukrepov za znižanje stroškov oz. povečanje gospodarnosti in donostnosti. V gozdarstvu obstajajo številne metode kalkulacij stroškov (npr. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Bundesforschungszentrum für Wald, Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. Pri razvoju spletnega orodja smo želeli slediti principu preprostosti in pripraviti enostavno metodo, ki bi bila razumljiva širšemu krogu uporabnikov in bi bila takouporabna tudi za širšo javnost in ne samo za gozdarske inženirje. Metoda izračuna in osnovne predpostavke so tako jasne, da uporabnik brez inženirskega znanja pridobi svoje podatke za lasten delovni postopek oziroma lastno tehnologijo ter si kalkulacijo s konkretnimi podatki lahko samostojno prilagodi. Na osnovi kalkulacij in enotnih primerljivih vhodov lahko sprejemamo utemeljene in racionalne odločitve za gospodarno delo. Poleg tega nam mora kalkulacija podati uporabno informacijo o stroških posamezne faze dela oz. posamezne tehnologije, kakor tudi celotnega proizvodnega procesa oz. proizvodne verige.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE

Spletno orodje WoodChainManager