Proizvodni procesi

Proizvodni procesi pridobivanja lesa

Gozdarstvo kot gospodarska panoga ni namenjena sama sebi. Predstavlja več členov v kompleksni gozdno-lesni verigi. Tehnološko gledano, gozdarske člene gozdno lesne verige tvori niz proizvodnih procesov, s katerimi naravne vire iz gozdov pretvarjamo v proizvode in storitve. Proizvodni proces pridobivanja lesa se odvija po proizvodnih fazah. Proizvodni procesi se v različnih okoljih razlikujejo in so se skozi čas razvijali v različnih smereh. Naprimer proizvodni procesi pridobivanja lesa s severozahodnega dela Slovenije sestavljajo tehnološki postopki, ki v severovzhodni Sloveniji niso sprejemljive. Pri opravljanu tehnoloških postopkov je potrebna tudi različna oprema in stroji, ki omogočajo izvajanje nekega postopka. Proizvodni procesi se razlikujejo tudi po surovini (lahko tudi izdelek ali polizdelek) v katerih potekajo.

Za izbiro najustreznejše tehnologije pri pridobivanju lesa potrebujemo nazorne in primerljive opise možnih tehnologij. Gozdarski inštitu od leta 2013 za vizualizacijo proizvodnih verig pridobivanja lesa uporablja "tehnograme", ki jih je razvil prof. Joern Erler in ponudil v širšo uporabo. Tehnogram je grafična podoba tehnološkega modela. Tehnološki model pa je poenostavljen opis proizvodnega procesa. V nadaljevanju predstavljamo nekaj za slovenski prostor pogostih proizvodnih verig s spremljajočimi tehnogrami in stroški.Tradicionalna proizvodnja okroglega lesa

Najbolj tradicionalen sistem pridobivanja lesa v regiji je tehnološko izveden v kombinaciji klasične sečnje in izdelave lesnih sortimentov z motorno žago ter spravila s traktorjem, kateremu sledi transport lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Tehnološki model prikazuje proizvodno verigo sečnje, spravila in transporta lesa. Proces se začne v gozdnem sestoju in sicer s podiranjem, kleščenjem in prežagovanjem lesa z motorno žago moči 4 kW. Sekač poleg motorne žage uporablja še ustrezno osebno varovalno opremo in drobno orodje. Sečnji sledi zbiranje in vlačenje lesa do gozdne vlake s prilagojenim gozdarskim traktorjem, ki je opremljen z gozdarsko nadgradnjo, gozdarske verige, dvobobenski vgradnim viteljem (5 t), kateri ima radijsko krmiljenje. Transport lesa z gozdne ceste do končnega uporabnika opravi gozdarski kamion z dvigalom za nalaganje.

 

PRIKAZ PROIZVODNE VERIGE

Tradicionalna proizvodnja okroglega lesa

Neprofesionalna proizvodnja polen za domačo rabo

Primer prikazije proizvodno verigo izdelave polen oz. cepanic (dolžine 1 m). Proces izdelave polen se prične v gozdnem sestoju, in sicer s podiranjem, kleščenjem in prežagovanjem lesa z motorno žago (moči 4 kW). Sledi zbiranje in vlačenje hlodovine do gozdne ceste s kmetijskim traktorjem prilagojenim za delo v gozdu (t.j. gozdarska nadgradnja, gozdarske verige na kolesih) opremljenim z radijsko vodenim dvobobenskim vgradnim viteljem (5 t). Od gozdne ceste do končnega uporabnika prevoz sortimentov okroglega lesa opravi gozdarska transportna kompozicija. Pri končnem uporabniku se izdelujejo okroglice z motorno žago moči 6 kW, potem pa cepanice dolžine 1 m, in sicer s standardnim traktorjem in hidravličnim cepilnikom (30 t).

 

PRIKAZ PROIZVODNE VERIGE

Tradicionalna proizvodnja okroglega lesa

Neprofesionalna proizvodnja lesnih sekancev za domačo rabo

Primer navaja proizvodnjo lesnih sekancev za namene domače porabe. Proizvodnja se prične v sestoju, s podiranjem, kleščenjem in prežagovanjem lesa z motorno žago moči 4 kW. Zbiranje in vlačenje lesa do gozdne ceste je predvideno s prilagojenim kmetijskim traktorjem (t.j. lažjo gozdarska nadgradnjo, z gozdarskimi verigami na kolesih) opremljenim z radijsko krmiljenim elektrohidravličnim enobobenskim vitlom (6 t). Od gozdne ceste do končnega uporabnika se prevoz goli opravi z gozdarsko transportno kompozicijo (triosni kamion za okrogel les z dvigalom in prikolico). Pri končnem uporabniku pa je predvidena izdelava sekancev in sicer s sekalnikom na traktorski pogon opremljenim z nakladalno napravo za dovajanje surovine.

 

PRIKAZ PROIZVODNE VERIGE

Neprofesionalna proizvodnja lesnih sekancev za domačo rabo

Proizvodnja zelenih lesnih sekancev

Primer prikazuje sečnjo po drevesni metodi (sekač drevo samo podre in ga ne izdela do konca). Sečnji sledi spravilo z gozdarskim zgibnim traktorjem z (dvobobenskim) vitlom in stalnim štirikolesnim pogonom. Spravilo celih dreves (t.j. vključno s krošnjo) iz sestoja poteka po gozdni vlaki do kamionske ceste, kjer sledi prežagovanje in sortiranje dreves na sortimente in sečne ostanke. Sečni ostanki se v tem primeru, brez posebnih dodatnih postopkov, zbrani ob kamionski cesti in tako primerni za nadaljno obdelavo v sekance. V posebnih primerih, kjer to dovoljuje ekonomika, pa je priporočeno celotna drevesa predelati v sekance (npr. panjevski sestoji, napad borove ogorčice, zgodnja 1. redčenja...).

 

PRIKAZ PROIZVODNE VERIGE

Proizvodnja zelenih lesnih sekancev

Strojna sečnja

Primer predstavlja danes že uveljavljene oblike strojne sečnje. Pri strojni sečnji obravnavamo stroje za sečnjo, sečno-spravilne zgibnike in kombinacije strojnega in klasičnega gospodarjenja z gozdovi. Izbrani primer predstavlja srednji razred sečno spravilnih strojev, ki so po nazivni moči močnejši od 140 kW in njihova teža presega 21 ton in hkrati ne presega 50 ton. Strojna sečnja potrebuje posebne sečne poti v minimalnem razmaku 30 metrov. V primeru debelega drevja je v vmesnem pasu, ki je nedostopen za dvigalo stroja (med sečnimi potmi), potrebna kombinacija s sekačem kateri drevesa usmerjeno podira proti sečnim potem. Sečnja in izdelava sortimentov poteka na sečni poti in jo izvede sečni stroj (»harvester«). Sečni stroj drevo torej podre, oklesti in že izdela sortimente (dolžine 4m). Sečnji sledi spravilo sortimentov do kamionske ceste s sečno spravilnim strojem (»forwarderje«). Največji problem pri tem proizvodnji verigi predstavlja teža stroja in s tem povezana možnost poškodbe tal. Ta tehnologija je omejena predvsem na dobro nosilna in manj vlažna tla. Prednost te proizvodnje verige so veliki učinki pri delu v borealnih sestojih (npr. enomerni smrekovi). Transport do končnega uporabnika se izvede s kamionom vlačilcem primernim za velike količine tovora.

 

PRIKAZ PROIZVODNE VERIGE

Strojna sečnja

Žično spravilo

Primer predstavlja sodoben način pridobivanja lesa po drevesni metodi (t.j. spravilo dreves s krošnjo) in žičničnim spravilom. Drevesa gozdni delavec z motorno žago (4 kW) podre in ne izdela v celoti (drevesna metoda). Sledi spravilo z žičnim žerjavom, kar pomeni, da je na kamionsko šasijo vgrajena žična naprava z zložljivim, vrtljivim in nagibnim stolpom, namenjena za spravilo po žični liniji na gozdno prometnico v smeri navgor, navzdol ali po ravnem. Takšne naprave se ponašajo z nosilnostjo 30 – 40 kN in so primerne za spravilne razdalje do 800 m. Zaradi potreb po nadaljni obdelavi dreves je dodana nakladalna naprava opremljena s procesorskim agregatom za sečnjo, izdelavo in sortiranje. Pri omenjeni procesorski glavi se del glave s podajalnimi valji prepogne nazaj, tako da ne ovira prijemanja hlodovine. Po samem spravilu je tako vsa drevnina (hlodovina, sečni ostanki) ustrezno razporejena tik ob kamionski cesti. Nadaljni transport hlodovine iz gozdne ceste do končnega uporabnika poteka klasično z različnimi različicami gozdarskih transportnih kompozicij.

 

PRIKAZ PROIZVODNE VERIGE

Žično spravilo