NOVICE - Splošno

Izrazite spremembe v zunanji trgovini okroglega lesa

21.09.2021

V okviru prispevka, so bile analize zunanje trgovine z okroglim lesom v Sloveniji narejene iz podatkov, pridobljenih iz baze statističnih podatkov Statističnega urada RS (v nadaljevanju SURS) po Kombinirani nomenklaturi (KN). Osnovni podatki so bili preko pretvorbenih faktorjev preračunani iz mase (t) v volumen (m3). Izvoz okroglega lesa v letu 2020 Slove...

Preberi več


Stroji za strojno sečnjo iz Finske

12.09.2021

Ponsse. Eden vodilnih proizvajalcev strojev za strojno sečnjo prihaja iz centralnega dela Finske, iz kraja Vieremä. So edini med velikimi svetovnimi igralci, ki proizvajajo izključno stroje za strojno sečnjo in spravilo lesa, harvesterje, harvesterske glave in forwarderje, pa tudi informacijske sisteme in simulatorje.   Podjetje Ponsse je staro enainpet...

Preberi več


Strojno redčenje mlajših sestojev

05.09.2021

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije zaključujemo ERASMUS+ projekt Net4Forest, katerega glavni namen je izobraževanje svetovalne službe ter lastnikov gozdov. En izmed pomembnih rezultatov projekta je tudi predstavitev primerov dobrih praks iz držav projektnih partnerjev. V Sloveniji smo se odločili, da projektnim partnerjem ter ciljnim skupinam predstavim...

Preberi več


Ženske v gozdarstvu, rezultati anket

31.08.2021

Gozdarstvo je v Sloveniji še vedno predvsem v domeni moških, vse več žensk pa zaseda nekatera pomembna delovna mesta in tudi delež gozdark se povečuje. Preverili smo glavne razloge zakaj se ženske odločajo za delo v gozdarstvu ter njihove poglede na vlogo žensk v gozdarskem sektorju.   S ciljem okrepitve gozdarskega sektorja na območju Podonavja n...

Preberi več


Požar v naravnem okolju v Severni Makedoniji je pogašen

23.08.2021

Požar v naravnem okolju, ki je od začetka avgusta pustošil v okolici Berovega v Severni Makedoniji, je končno pogašen. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je organizirala 11 dnevno odpravo, kjer je skupno preko 100 pripadnikov gasilcev in civilne zaščite dalo vse od sebe, da so skupaj z domačimi in drugimi mednarodnimi silami, poža...

Preberi več


Upravljanje z mestnimi gozdovi za boljšo kakovost bivanja v mestih

15.08.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Organizacija združenih narodov ocenjuje, da bo do leta 2050 v mestih živelo 80 % ljudi. Slovenija še vedno sodi med države z nižjo stopnjo urbanizacije, glede izvajanja rekreacije ali športa na prostem pa se uvršča v sam evropski vrh.   Med mestne gozdove uvrščamo tiste, ki so znotraj naselij ali na njegovem robu in i...

Preberi več


Izid novega učbenika Žagarstvo

22.07.2021

  Knjiga Žagarstvo, katere avtor je Mirko Geršak, temeljito obravnava vso snov, ki je potrebna za žagarsko dejavnost. Napisana je, da služi kot priročnik v praksi in kot srednješolski učbenik. Vsebina je utemeljena s številnimi ilustracijami, preglednicami, izračuni in s primeri, ki jo dodatno pojasnjujejo in dopolnjujejo. Del predelanih tem v naš...

Preberi več


Potrebne prilagoditve slovenske lesnopredelovalne industrije glede na spreminjanje drevesne sestave gozdov

11.07.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Vetrolomi, snegolomi, žledolomi in posledično gradacije podlubnikov vedno bolj vplivajo na zmanjševanje deleža smreke v naših gozdovih. Predvsem podlubniki postajajo največja težava za obstoj smreke. Pri omejevanju škode je ključno zgodnje zaznavanje napadenih dreves in s tem pravočasna zaustavitev nadaljnjega širjenj...

Preberi več


Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021

23.06.2021

Zavod za gozdove Slovenije izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ». Cilj usposabljanja je povečanje varnosti pri delu v gozdu z motorno žago in pri delu v varovalnih gozdovih s poudarkom na zmanjšanju števila nezgod med lastniki gozdov in neprofesionalnimi izvajalci del v gozdovih, povečanju njihove učin...

Preberi več


Spletno izobraževanje o biogospodarstvu na področju gozdarstva: Kako od "manj slabih" do "pravilnih" ukrepov?

21.06.2021

Ekipa gozdarskih strokovnjakov iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije je pripravila spletno izobraževanje o biogospodarstvu na področju gozdarstva, ki je bilo v mesecu marcu in aprilu 2021 prvič preizkušeno v vseh treh državah. Izobraževanje je bilo pripravljeno v okviru Erasmus+ projekta VET4BioECONOMY (Innovative VET for key competences in the emerging f...

Preberi več


Elektrifikacija v gozdarstvu in kmetijstvu

06.06.2021

POGLED NAPREJ Električni pogoni v gozdarstvu in kmetijstvu »Prihodnost bo električna tudi v kmetijstvu in gozdarstvu ali pa je ne bo!« Ali res? Električni pogoni imajo v primerjavi z motorji z notranjim izgorevanjem številne prednosti. Ni izpušnih plinov, povzročajo manj hrupa, imajo boljši energetski izkoristek, pretvorba električne energije v me...

Preberi več


Nova generacija gozdarskih zgibnikov BIJOL ter gasilska nadgradnja

30.05.2021

V aprilu je ekipa Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta Slovenije obiskala podjetje BIJOL d.o.o. na Vranskem. Ogledali smo si nov gozdarski zgibnik, forwarder ter gasilsko nadgradnjo za forwarder. Rumeno barvo prvih Bijolovih zgibnikov je nadomestila rdeča, ki odslej postaja stalnica na področju celotne Bijolove gozdne tehnike.   T...

Preberi več


Želja po ponovni vzpostavitvi ravnovesja v okolju

17.05.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   V Sloveniji od velikih zveri živijo  medved, volk in ris. Po zadnjih ocenah se njihovo število giblje okoli 25 za rise, 75 za volkove in 1000 za medvede. Vse tri vrste so zavarovane s predpisi Republike Slovenije in tudi s predpisi Evropske unije.   Na območju Slovenije je ob koncu 19. stoletja ris veljal za izumrlo vrsto. ...

Preberi več


Prenavljamo za vas

17.05.2021

V mesecu maju in junij na spletnem informacijskem portalu WoodChainManager izvajamo redna vzdrževalna dela. V času  vzdrževalnih del pričakujemo, da bo prihajalo do motenj pri dostopu do določenih spletnih storitev.  Poskrbeli bomo, da bodo motnje kratkotrajne in zagotovili čimprejšnji dostop do spletnega portala.Za težave se vam opravičujemo.Ured...

Preberi več


Proizvodnja okroglega lesa lani za 16 % nižja kot v 2019

12.05.2021

V mesecu aprilu smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije opravili analizo strukture proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljevanju GLS) v slovenskih gozdovih za leto 2020. Ker v spomladanskem času še niso razpoložljivi vsi končni vhodni podatki za leto nazaj, ki so potrebni za izračune, je končna struktura proizvodnje GLS na voljo jeseni, tokrat ...

Preberi več


Cene hlodov za žago in furnir na svetovnih trgih rastejo

09.05.2021

Po poročanju spletnega časopisa Global Wood Markets Info (GWMI), cene hlodov za žago in furnir v svetovnem merilu rastejo. Glavni razlog za to je povečano povpraševanje po tem lesu v nekaterih delih sveta. Cene hlodovine so se v zadnjem obdobju najbolj drastično dvignile v zahodnem delu ZDA in Kanade, v Srednji Evropi ter Estoniji. Globalni indeks cen ...

Preberi več


Lastnike gozdov pozivajo k bojkotu

06.05.2021

 V Nemčiji je v zadnjih petih mesecih prišlo do izrazitega dviga cen rezanega lesa. Glavni vzrok so izredno visoke izvozne cene rezanega lesa. Tako navajajo, da so cene v pristanišču v Hamburgu v letošnjem letu narasle iz 280 na 600 € /m3. Medtem ko cene rezanega lesa naraščajo pa ostajajo cene okroglega lesa praktično nespremenjene. Lastniki gozd...

Preberi več


Posek lesa lani za 20 % nižji kot v letu 2019

28.04.2021

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) je posek v letu 2020 znašal dobrih 4,23 milijonov m3, kar je 20 % manj kot v letu 2019. V strukturi poseka so z nekaj manj kot 2,38 milijoni m3 prevladovali iglavci, katerih posek se je sicer zmanjšal za 29 % v primerjavi z letom 2019. Posek listavcev pa se je lani zmanjšal za 5 % v primerjavi z letom prej in ...

Preberi več


Poseganje v naravni razvoj gozdnih rezervatov?

20.04.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Reden in učinkovit sistem sanitarnih sečenj je še vedno eden ključnih orodij za obvladovanje gradacije podlubnikov. Težave nastajajo na zelo nedostopnih terenih, na primer v varovalnih gozdovih v alpskih strminah in na območjih, ki so bila izločena iz gospodarjenja z gozdovi zaradi želje po spremljanju naravnih procesov ...

Preberi več


Analiza delovanja Zveze lastnikov gozdov Slovenije s ciljem njenega izboljšanja - ali obstajajo možnosti za vzpostavitev novih poslovnih modelov sodelovanja s člani?

12.04.2021

Zveza lastnikov gozdov Slovenije (ZLGS) je prostovoljna organizacija, ustanovljena leta 2006 v skladu z Zakonom o društvih (Zakon o društvih, 2006) in povezuje 24 aktivnih oblik povezovanja na lokalnem nivoju. ZLGS se od ustanovitve dalje srečuje s problemom nestalnosti financiranja ter problemom profesionalizacije dela, saj nima redno zaposlenega kadra. ...

Preberi več


Nezgode v kmetijstvu in gozdarstvu v letu 2020

09.04.2021

Tudi minulo leto 2020 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji nekoliko nanj slabo kot v preteklem letu. Pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu umrlo skupaj 15 ljudi, veliko je bilo tudi poškodovanih. Iz podatkov, ki jih na osnovni svojega delovanja pripravi Policija in iz podatkov, ki jih na osnovi objav o intervencijah pripravi Uprava RS...

Preberi več


Žagarska industrija v Sloveniji in Evropi

06.04.2021

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letu 2020 opravili obsežno zbiranje podatkov o stanju žagarskih obratov v Sloveniji. V nadaljevanju predstavljamo nekaj podatkov zbranih z anketnim vprašalnikom med žagarskimi obrati in povzemamo nekaj podatkov o stanju žagarske industrije v Evropski uniji, kot jih navaja INDUFOR (december 2020).   V raziskavi ...

Preberi več


Spletno orodje razvrščanja okroglega lesa

29.03.2021

Projekt Erasmus+, Network of knowledge for efficient private forest owners (Net4Forest), je usmerjen k spodbujanju neformalnega izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov z namenom povečave dohodka iz njihovih gozdov ter optimizacijo stroškov in povečanjem trženja lesa in drugih storitev.             O projektu Net4Forest V prvem kor...

Preberi več


Ženske v gozdarstvu

24.03.2021

Globoko zakoreninjena tradicionalna vloga spolov se odraža na različnih področjih človekovega delovanja. Politike, usmerjene v enake možnosti, še danes niso mogle preseči te splošne ideje. Po navedbah Evropske komisije (2016) je udeležba žensk na trgu dela v vseh državah EU manjša od udeležbe  moških. Še več, zaposlene ženske opravijo manj ...

Preberi več


Proučevanje kakovosti hrastove hlodovine na licitaciji vrednejšega lesa 2021

19.03.2021

Na 15. dražbi vrednejših sortimentov okroglega lesa v Sl. Gradcu smo v okviru raziskovalnega projekta »LesGoBio – Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu« ciljno proučevali kakovost hrastove hlodovine. Pri skupno licitiranih 118 hlodih doba (Quercus robur), ter 1213 hlodih gradna (Quercus petraea) smo preverjali povezanost vizualne ...

Preberi več


LesGoBio - Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu

09.03.2021

Ciljni raziskovalni projekt LesGoBio naslavlja problematiko slabe izkoriščenosti lesa listavcev iz slovenskih gozdov. Dejstvo je, da potencial gozdnih lesnih sortimentov (predvsem listavcev) pri nas ni izkoriščen, kar bi lahko pripisali bodisi pomanjkanju informacij o kakovostni strukturi sortimentov, bodisi načinom (tehnologijam) predelave z manjšo do...

Preberi več


Gozdnogojitveni ukrepi in njihov vpliv na kvaliteto lesa

08.03.2021

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   V februarju je na Koroškem, natančneje v Pamečah pri Slovenj Gradcu, potekala že 15. tradicionalna licitacija vrednejšega lesa. Kljub oviram zaradi epidemije je ponudbe za odkup lesa oddalo kar 46 kupcev iz Slovenije in tujine. Skupna vrednost prodanega lesa je dosegla okoli 1,2 milijona evrov in najvišje cene je tudi leto...

Preberi več


15. licitacija vrednejših sortimentov v Slovenj Gradcu

28.02.2021

  Že tradicionalna 15. licitacija vrednejših sortimentov je letos prvič potekala na novi lokaciji v industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu. Letošnja licitacija je bila zaznamovana z epidemijo, a je kljub vsem ukrepom Društvu lastnikov gozdov Mislinjske doline v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Zvezo lastnikov gozdov uspelo uspešno i...

Preberi več


Na Finskem gradijo eno največjih in najmodernejših žag v Evropi

21.02.2021

  Med tem ko se v Sloveniji sprašujemo ali imamo dovolj lesa za zagon novih žag in bijejo investitorji dolgotrajne bitke z birokracijo gre razvoj drugod po Evropi svojo pot.   Podjetje Metsä Fiber gradi novo žago v mestu Rauma na Finskem. Vrednost naložbe je približno 200 milijonov EUR. Gradnja se je začela spomladi 2020, proizvodnja pa naj bi se za...

Preberi več


Povrnitev trošarine za leto 2020, za fizične osebe

10.02.2021

  Sistem vračila trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, ostaja v osnovi enak kot do sedaj. Je pa že tretje leto zapored mogoče vlagati zahtevke tudi elektronsko in sicer prostovoljno.   Za leto 2020 povrnitev trošarine poteka pod enakimi izhodiščnimi kot za pretekla leta, enaki pa so tudi obrazci. Vrača...

Preberi več


Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa

08.02.2021

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo z novembrom 2020 pričeli z izvajanjem ciljnega raziskovalnega projekta MOBILES (Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa). Projektna partnerja sta Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ter Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstv...

Preberi več


Cene gozdnih nepremičnin v zadnjih petih letih

27.01.2021

  Cene nepremičnin zbira in objavlja Geodetska uprava republike Slovenije (GURS). Vir podatkov je javna evidenca trga nepremičnin, ki je določena z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur.L. RS 77/17). Podatki izvirajo iz kupoprodajnih poslov. Na GURSu ocenjujejo, da je v analize vključenih 95 % vseh sklenjenih kupoprodajnih poslov. V analize...

Preberi več


Kaj prinaša sedmi paket ukrepov za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 lastnikom gozdov?

19.01.2021

V aprilu 2020 je vlada v prvem paketu pomoči za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP) predvidela neposredno finančno nadomestilo tudi za lastnike gozdov. V drugem valu vlada ni predvidela neposrednega finančnega nadomestila...

Preberi več


Nova zakonodaja o uporabi brezpilotnih letalnikov

13.01.2021

Znotraj mednarodnega projekta Smallwood, v katerem sodeluje Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko je švedski kolega v kratkem poročilu zapisal nekaj zanimivih opažanj o načinu dela, uporabi in potencialni uporabi brezpilotnih letalnikov (dronov) v gozdarstvu (angl.). POVEZAVA do prispevka   31.12.2020 je začela veljati...

Preberi več


Pregled leta 2020

05.01.2021

Turbulentno leto se je poslovilo, a za spletnim portalom WoodChainManager je še eno uspešno leto. V letu 2020 smo se v uredništvu okrepili z novimi tehničnimi uredniki. Za redno objavo novic in tehnično dovršenost so v letu 2020 z vsem zanosom skrbeli Mirko Baša, Tina Jemec in Urban Žitko. Objavili smo vrsto zanimivih prispevkov in še razširili pod...

Preberi več


Etično ravnanje naj bo vtkano v naše vsakodnevno delovanje

27.12.2020

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Leto 2020 zaključujemo z objavo Gozdarskega etičnega kodeksa, ki ga je za svoje člane sprejela Zveza gozdarskih društev Slovenije, v okviru katere izhaja tudi revija Gozdarski vestnik. Etični kodeks na načelni ravni postavlja smernice, kako naj gozdar ravna pri vsakodnevnem delu v stroki. Zapisan je predvsem kot vodilo za ...

Preberi več


Tahografi v (nekaterih) traktorjih

17.12.2020

Socialna zakonodaja, ki se uporablja v državah EU in v državah podpisnicah sporazuma AETR na področju cestnega prometa je bila sprejeta z namenom izboljšanja socialnih pogojev oseb, vključenih v sektor cestnega prometa, izboljšati varnost v cestnem prometu ter zagotoviti pošteno konkurenco v cestnem prometu in drugih vrstah prevoza. Zakonodaja EU (ve...

Preberi več


Obvestilo: Licitacija lesa 2021

11.12.2020

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in ZGS obveščajo, da bo licitacija lesa 2021 potekala na novi lokaciji v industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu. Lokacija se nahaja v neposredni bližini poslovne enote GLS (Pameče 180, 2380 Slovenj Gradec).   Na razstavnem prostoru bodo potencialne kupce čakali izmerjen...

Preberi več


Združenje za lesno biomaso Slovenije

06.12.2020

Lesna biomasa je pomemben vir energije, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju, pa ga kljub temu vse prevečkrat spregledamo. V želji po umeščanju lesne biomase na ustrezno mesto smo v začetku oktobra ustanovili (ZlebIS). Glavno poslanstvo združenja je promocija sodobnega, okolju prijaznega in učinkovitega pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase.  ...

Preberi več


Vsak je lahko Božiček!

24.11.2020

Bliža se veseli december in čas praznikov. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije – Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko se zavedamo, da nimajo vsi enakih možnosti in da so številni otroci in starostniki odrinjeni na rob družbe. Da bi pričarali majhen nasmeh in nekaj lepih trenutkov tudi njim, smo pristopili k akciji »Božiček za en dan«. Marsikdo n...

Preberi več


Leto 2020 je leto mednarodnega zdravja rastlin

22.11.2020

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Pred vami je tematska številka Gozdarskega vestnika, ki je v celoti posvečena izzivom v povezavi z biotskimi škodljivci gozda, še posebno karantenskimi škodljivimi organizmi (glive, virusi, bakterije, živali), ki lahko s svojim negativnim vplivom ogrožajo okolje in gospodarstvo države. Karantenski organizmi največkrat i...

Preberi več


Spletni portal Access2Markets za mala in srednje velika podjetja za trgovanje zunaj EU

15.11.2020

  Evropska komisija je vzpostavila spletni portal Access2Markets, ki bo malim in srednje velikim podjetjem pomagal pri trgovanju zunaj EU. Evropski komisar za gospodarstvo za ljudi Valdis Dombrovskis je o portalu povedal: »Ta portal bo pomagal manjšim podjetjem krmariti v svetu mednarodne trgovine. Tako bodo evropska podjetja na eni sami točki našla pre...

Preberi več


Uspešno izvedena konferenca "Gozdovi v ženskih rokah"

04.11.2020

Prejšnji četrtek, 29. 10. 2020, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) organizirali mednarodno spletno konferenco z naslovom »Gozdovi v ženskih rokah«. GIS je vodilni partner projekta Fem4Forest: Forests in Womens Hands, v sklopu katerega je bila konferenca tudi organizirana. Namen konference je bil predstaviti novo iniciativo Fem4Forest v Podona...

Preberi več


Je mogoče pripisati vrednost ekosistemskim storitvam, ki jih nudi gozd?

25.10.2020

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Gozdovi imajo številne funkcije. Nekatere od njih, npr. pridobivanje lesa, je razmeroma preprosto ovrednotiti, medtem ko je druge (estetska vrednost, čiščenje zraka …) skoraj nemogoče. V okoljevarstvu se je pred časom začel uveljavljati izraz ekosistemska storitev, prek katerega naj bi sistemsko ovrednotili koristi, ki ...

Preberi več


EIP AGRI: Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

21.10.2020

  Digitalizacija in nove informacijske ter komunikacijske tehnologije pomembno vplivajo na razvoj, učinkovitost in uspešnost gozdarstva kot tudi celotne gozdno-lesne verige. Digitalne tehnologije omogočajo podporo pri zagotavljanju trajnostnih vidikov pri gospodarjenju z gozdovi in hkrati povečujejo varnost v dobavni verigi. Podatki o gozdovih, ki so ž...

Preberi več


Tokovi okroglega lesa v letu 2019

14.10.2020

Leto 2019 je bilo za slovensko lesnopredelovalno industrijo ugodno, saj je bilo domačega lesa na razpolago dovolj. Podatki o tokovih okroglega lesa, ki jih zbiramo in izračunavamo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kažejo, da se je poraba okroglega lesa v letu 2019 povečala za 13 % v primerjavi z letom 2018. Skupna poraba okroglega je znašala 3,32 mili...

Preberi več


Mobilna aplikacija s prostorskimi podatki kot pomoč pri gospodarjenju z gozdom

11.10.2020

Izvajalska podjetja in lastniki gozdov imajo na razpolago številne prostodostopne prostorske podatke. Vendar zahteva uporaba le teh nekaj več znanja. Po navadi pa se zakomplicira pri povezovanju različnih podatkovnih baz in pri dostopnosti podatkov na terenu. V podpor izvajalcem del in lastnikom gozdov je podjetje Spatial Mind s.p. razvilo sistem, ki pred...

Preberi več


Valtra G5

05.10.2020

Valtra na novo strukturira svoje serije traktorjev in z novo serijo G vstopa v peto generacijo svojih traktorjev, ki prestavlja uvod v delovno praznovanje Valtrine 70-letnice prihodnje leto. Serija G5, ki so jo konec avgusta predstavili na dobro obiskani oz. gledani virtualni oz. online predstavitvi v tovarni na Finskem, je kompaktna kot serija A in s tehni...

Preberi več


Varovanje divjih živali pri košnji trave

28.09.2020

Pöttinger Sensosafe, naprava za odkrivanje živih divjih živali v travi, ki so jo pri Pöttingerju predstavili na lanski Agritechnici, je v letošnji prvi košnji prestala več prototipnih testiranj, z zelo obetavnimi rezultati. Pri življenju je bilo ohranjenih veliko mladičev divjih živali in ohranjena čista krma, so zapisali v Pöttingerjevem sporoč...

Preberi več


Smernice pravilne izmere in razvrščanja okroglega lesa po kakovostnih razredih

22.09.2020

V sklopu projekta Erasmus+, Network of knowledge for efficient private forest owners (Net4Forest), predstavljamo drugi delni rezultat projekta. V splošnem je projekt usmerjen k spodbujanju neformalnega izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov z namenom povečave dohodka iz njihovih gozdov in povečanjem trženja lesa in drugih storitev. Nam...

Preberi več


Drugi rezultat projekta Net4Forest

06.09.2020

Projekt Erasmus+, Network of knowledge for efficient private forest owners (Net4Forest), je usmerjen k spodbujanju neformalnega izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov z namenom povečave dohodka iz njihovih gozdov ter optimizacijo stroškov in povečanjem trženja lesa in drugih storitev. Partnerji iz 5 držav smo v sklopu projekta priprav...

Preberi več


Izkoriščenost potenciala hlodovine iglavcev v Sloveniji

04.09.2020

  V letu 2018 je proizvodnja hlodov za žago in furnir iglavcev v Sloveniji znašala 2,553 milijonov m3, od tega je bilo 56 % količin izvoženih na tuji trg, večji del v Avstrijo (71 %). Poraba hlodovine iglavcev, ki se izračuna bilančno (poraba = proizvodnja + uvoz – izvoz), pa je v letu 2018 v Sloveniji znašala 1,146 milijonov m3. Po podatkih medna...

Preberi več


4,5 milijona evrov za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

30.08.2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 4,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za predindustrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali...

Preberi več


Gozdovi v ženskih rokah

24.08.2020

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo pričeli z mednarodnim projektom »« Fem4Forest (Forests in Women's Hands). Projekt je financiran v sklopu programa Interreg Danube Transnational Programme. V projekt je vključenih 14 partnerjev iz 10 držav (Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Romunija, Češka, Bolgarija, Ukrajina)...

Preberi več


Teden gozdov v letu 2020 s sloganom Skrbno z gozdom!

10.08.2020

UVODNIK, GOZDARSKI VESTNIK   Že vrsto let se pred začetkom poletja povežejo številne inštitucije, ki se ukvarjajo z gozdom in gozdarstvom ter v sodelovanju pripravijo osrednjo letno gozdarsko prireditev, poimenovano Teden gozdov. Namen letošnje je bil predvsem izpostaviti ustreznost obnašanja ljudi v gozdu in sledenje gozdnemu bontonu. Le-ta je nasta...

Preberi več


8 mio EUR za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda

07.08.2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 7. 2020 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 8 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za ...

Preberi več


6,4 mio EUR za odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami za učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi

04.08.2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 17. 7. 2020 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 6,4 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov z gozdni...

Preberi več


IZPAD DOHODKA V GOZDARSKEM SEKTORJU V OBDOBJU od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020

27.07.2020

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo ocenjevali izpad dohodka v gozdarskem sektorju skladno z metodologijo objavljeno v Odloku o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20). Ocene temeljijo na teoretični modelni oceni sprememb: količine proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (...

Preberi več


Brezpilotni zrakoplovi - droni

23.07.2020

Če pustimo ob strani vojaške in policijske namene in uporabo za zasebne namene (fotografiranje, snemanje, uporaba kar tako, za zabavo), se na prvi pogled zdi, da so droni, oz. brezpilotni zrakoplovi, kot so poimenovani v slovenskih predpisih, v kmetijstvu uporabni predvsem za opazovanje posevkov, snemanja stanja posevkov, pridobivanje podatkov za izdelavo ...

Preberi več


Digitalizacija v kmetijstvu in kmetijski tehniki

20.07.2020

Pri razvoju kmetijske in gozdarske tehnike ni prav nobenega zaostajanja pri uvajanju digitalnih rešitev v primerjavi z drugimi dejavnostmi, od industrije do storitev. Še celo več, zaradi dela z živimi organizmi (rastlinami, živalmi) so proizvodni procesi praviloma veliko bolj zahtevni in tako so sodobne digitalne rešitve še bolj dobrodošle. Pri tem i...

Preberi več


Posledice pandemije covida-19 - Sejmi in razstave v Evropi

08.07.2020

  Zaradi posledic pandemije novega korona virusa oz. bolezni covid-19 organizatorji eden za drugim odpovedujejo letošnje sejme, razstave, prireditve, prikaze itn. oz. jih prestavljajo na začetek prihodnjega leta. Tudi na področju kmetijstva in gozdarstva oz. na področju kmetijske in gozdarske tehnike. O nekaterih odpovedih smo že kratko poročali v jun...

Preberi več


Kako bodo Nemci v prihodnje »klasirali« lubadarice?

05.07.2020

  Decembra 2008 so se v Nemčiji prenehala uporabljati pravila razvrščanja okroglega lesa HKS (Handelsklassensortierung), ki so veljala skoraj 40 let. Na tej točki je že obstajal dogovor med gozdarsko in lesno industrijo, da se izdela enoten sklop pravil razvrščanja lesa. Po mnenju strokovnjakov s tega področja je bila to priložnost, da se razvije s...

Preberi več


Izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju v času epidemije COVID-19 v mesecu maju 2020

01.07.2020

Skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljevanju: Odlok), je Gozdarski inštitut Slovenije izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje od 1.5. do 31. 5. 2020. Izpad dohodka v času epidemije COVID-19 je izračunan...

Preberi več


Izbira podjetja za izvajanje del v gozdu naj bo pretehtana med ceno in kvaliteto storitve

15.06.2020

V zadnjih letih so, na podlagi podatkov SURSa, trendi v lesni panogi ponovno postali pozitivni in nekoliko bolj vzpodbudni. V Sloveniji je v obdobju 2014–2018 količinsko in tudi po številu žagarskih obratov prevladovala proizvodnja žaganega lesa iglavcev. Predelava lesa listavcev zelo zaostaja in dosega komaj nekaj preko 100.000 m3 letno, medtem ko je ...

Preberi več


Izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju v času epidemije COVID-19 za drugo polovico meseca marca in april 2020

29.05.2020

Skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljevanju: Odlok), je Gozdarski inštitut Slovenije izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje od 16. 3. do 30. 4. 2020. Izpada dohodka v času epidemije COVID-19 je izra...

Preberi več


Izvoz okroglega lesa na Kitajsko se je v letu 2019 povečal kar za 466 %, uvoz največji v zadnjih osemnajstih letih

24.05.2020

Analiza zunanje trgovine z okroglim lesom v Sloveniji za leto 2019 je bila narejena iz podatkov, pridobljenih iz baze statističnih podatkov Statističnega urada RS po Kombinirani nomenklaturi (KN). Osnovni podatki so bili preko pretvorbenih faktorjev preračunani iz mase (t) v volumen (m3).   Izvoz okroglega lesa v letu 2019 Slovenija je izrazit izvoznik n...

Preberi več


Nezgode v kmetijstvu in gozdarstvu v letu 2019

17.05.2020

Tudi minulo leto 2019 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji slabo. Pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu umrlo skupaj 23 ljudi, veliko je bilo tudi poškodovanih. Iz podatkov, ki jih na osnovni svojega delovanja pripravi Policija, smo pripravil pregled statistike za preteklo leto in nekaj primerjav z letom 2018. Lani sta umrla dva člov...

Preberi več


Pomembnost mestnih in primestnih gozdov v času izrednih razmer

08.05.2020

Z dvanajstim marcem smo tudi v Sloveniji zaradi večanja števila okužb s koronavirusom razglasili epidemijo in država je sprejela odlok o omejitvah zbiranja in gibanja ljudi z namenom upočasnitve širjenja bolezni. Vrtci, šole, fakultete in številne druge državne in zasebne ustanove ter podjetja so zaprli svoja vrata, odgovorni pa prebivalstvo pozvali...

Preberi več


Kmetijska in gozdarska tehnika v času pandemije

06.05.2020

Veljavnost prometnih dovoljenj, registracija motornih vozil, rezervni deli ter varnost in zdravje pri delu V dneh, ko si vsi prizadevamo, da bi se s čim manj prizadetimi in s čim manj posledicami izvili iz primeža pandemije Covid-19, ne smemo pozabiti, da življenje teče dalje in da je potrebno poskrbeti za osnovne pogoje bivanja in opravljati najbolj nu...

Preberi več


KAKO BO DRŽAVA POMAGALA LASTNIKOM GOZDOV, KI IMAJO IZPAD DOHODKA ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

04.05.2020

Od sredine marca, ko se je začela epidemija COVID-19, spremljajo lastnike gozdov težave kot so padanje cen lesa predvsem pa pomankanje povpraševanja po lesu. Kot odgovor na izzive lastnikov gozdov je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že v začetku aprila začela s pripravo odloka, ki bi omogočal finančna nadomestila zaradi izpada dohodk...

Preberi več


GORENJSKA: Odkup lesa se je drastično znižal, cene so padle – Kaj lahko naredijo lastniki gozdov?

15.04.2020

Februarski vetrolom (med 4. in 6. 2. 2020) je po zadnjih ocenah Zavoda za gozdove Slovenije na kranjskem gozdnogospodarskem območju poškodoval okrog 70.000 m3 drevja, pretežno iglavcev, največ v krajevni enoti Kranj med Kranjem in Zgornjim Brnikom (okrog 50.000 m3). Po besedah vodje območne enote Kranj, Janeza Logarja, je na prizadetih območjih saniran...

Preberi več


Invazivne tujerodne bolezni in škodljivci ter z njimi povezani izzivi

07.04.2020

V Evropi je jesen zelo pomembna drevesna vrsta: cenjen je kot okrasno drevo na vrtu pa tudi v gozdu. V številnih delih Evrope, zlasti v srednji Evropi in Veliki Britaniji, je predelava lesa velikega in malega jesena pomembno prispevala k lokalnemu gospodarstvu. Glede na genetsko sestavo so si jeseni v zahodni in osrednji Evropi zelo podobni, nekoliko se raz...

Preberi več


LASTNIKOM GOZDOV SVETUJEMO: »NE SEKAJTE, ČE NI NUJNO«

03.04.2020

Mineva tretji teden strogih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in prve posledice ukrepov se kažejo tudi vzdolž gozdno lesnih verig v Sloveniji. Posledice različnih omejitev se kažejo predvsem na trgu gozdnih lesnih sortimentov. Trgovanje z gozdnimi lesnimi sortimenti se je namreč praktično ustavilo, cene okroglega lesa pa so po ocenah Zveze lastni...

Preberi več


Težave v mednarodnem pretoku lesa in lesnih izdelkov v srednji Evropi ter stanje na trgu lesnih proizvodov v Sloveniji v času epidemije Koronavirus COVID–19

01.04.2020

Do sredine marca 2020 je mednarodni pretok blaga, kljub epidemiji Koronavirus COVID-19, v državah Srednje Evrope potekal dokaj nemoteno, poroča mednarodna strokovna revija EUWID Wood Products And Panels. V zadnjih dneh pa se je na mejah držav Nemčije, Italije, Francije, Avstrije in Poljske število mejnih kontrolnih točk zmanjšalo, prav tako so se zač...

Preberi več


Leto 2020 bo leto intenzivnih priprav na obnovo območnih gozdnogospodarskih načrtov

08.03.2020

V Sloveniji imamo vzpostavljeno dolgo in uspešno tradicijo sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Zasluge za to ima tudi Oddelek za Gozdarstvo na Biotehniški fakulteti, ki je v minulem letu obeležil 70. obletnico delovanja. Od ustanovitve se je na oddelku izšolalo več kot 2400 strokovnjakov na področju poznavanja gozdnih ekosistemov ter upravljanja in go...

Preberi več


Orkanski vetrovi v februarju poškodovali 7 – 8 milijonov kubikov okroglega lesa v državah Srednje Evrope

04.03.2020

Glede na zadnje podatke, ki jih poroča mednarodna strokovna revija EUWID Wood Products And Panels, je bilo zaradi neurij v februarju 2020 poškodovanih 7 – 8 milijonov kubikov stoječega drevja po državah Srednje Evrope. Najbolj so bili poškodovani gozdovi Nemčije (5,3 milijonov m3) – še posebej južni del države, Češke (približno 1 milijon m3 v...

Preberi več


Kmetijska in gozdarska vozila na cesti

04.02.2020

Mere in mase ter izredni prevozi Prometni predpisi urejajo vse pogoje za udeležbo vozil v cestnem prometu in med te spadajo tudi mere in mase vozil. Te določa Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 – ZMV-1). Navedeni pravilnik vsebuje določbe o merah in masah vozil v cestnem prometu v Prilogi II. Pri k...

Preberi več


Pregled leta 2019

13.01.2020

Za nami je še eno uspešno leto. V letu 2019 smo še dodatno nagradili in zaključili s prenovo Pregled nad cenami gozdno-lesnih sortimentov in cenami lesnih goriv ter tokovi lesa je podan s pomočjo interaktivnih grafikonov. Cene lesnih goriv spremljamo dvakrat letno in sicer na začetku ter koncu kurilne sezone. V analizo so vključene najpogostejše k...

Preberi več


Vloga gozdarstva v biogospodarstvu

30.12.2019

Eno od temeljnih načel slovenskega gozdarstva je trajnostno izkoriščanje gozdnih virov in s tem trajnostno zagotavljanje surovin oz. biomase za lesnopredelovalno industrijo. Povečana okoljska ozaveščenosti ljudi v ospredje postavlja tudi izzive pospešenega prehoda v biogospodartvo. Slednje omogočajo nove tehnologije in znanje pretvorbe biomase v razl...

Preberi več


Prvi rezultat projekta Net4Forest

25.11.2019

V okviru Erasmus+ projekta Network of knowledge for efficient private forest owners (Net4Forest), ki je namenjen spodbujanju neformalnega izobraževanja in usposabljanja zasebnih lastnikov gozdov z namenom povečati dohodek iz njihovih gozdov z optimizacijo stroškov in povečanim trženjem lesa in drugih storitev, smo partnerji iz 5 držav pripravili priro...

Preberi več


25 let javne gozdarske službe

17.11.2019

V Sloveniji je gozd osrednji krajinski gradnik, saj pokriva skoraj 60 odstotkov ozemlja države in tako značilno zaznamuje našo zeleno deželo in njene prebivalce. Je resnično vsestranski igralec, pravi multitalent, saj je proizvajalec lesa in hkrati "delodajalec". Gozd daje rastlinam, živalim in glivam življenjski prostor. Je rezervoar za pitno vodo in...

Preberi več


Vloga gozda in gozdarjev pri pravičnem prehodu v zeleno prihodnost

21.10.2019

V V poletnih mesecih so številne naslovnice v različnih časopisih govorile o pona- stavitvi obstoječega družbenega sistema in o njegovih spremembah, ki so nujne za boljšo prihodnost bodočih generacij. Večino razmišljanj so sprožili mladi, ki so s protesti želeli pokazati, da se ne strinjajo s trenutnim družbenim sistemom in ukrepi politikov. Njih...

Preberi več


VIDEO: Kakovostna lesna goriva

19.09.2019

Številni uživamo v ogrevanju z lesom. Vendar kaj in kako kurimo vpliva na naše zdravje, zdravje naše družine, sosedov in prijateljev. Les je naše bogastvo in obnovljiv vir energije, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju. Vendar pa je les tudi eden večjih virov onesnaženja zraka s prašnimi delci.  Več o pomenu kakovosti lesnih goriv si lahko pogledate...

Preberi več


Zunanja trgovina z okroglim lesom v Sloveniji

19.08.2019

Zbiranje nacionalnih podatkov o zunanji trgovini z okroglim lesom je z vidika mednarodnega poročanja, analiz tokov lesa ter izračun bilanc okroglega lesa v Sloveniji pomembno. Statistika zunanje trgovine zajema podatke o izvozu in uvozu blaga, to so podatki o blagu, ki ga Slovenija izvaža v druge države, in o blagu, ki ga uvaža iz drugih držav. Statist...

Preberi več


Razmišljajmo globalno, delujmo lokalno

12.08.2019

V zdajšnjem času je globalno trgovanje postalo stalnica. Les pri tem ni izjema, saj je trgovanje z lesnimi proizvodi glede na vrednost na visokem osmem mestu v svetovni trgovini. Les potuje iz ali v bolj oddaljene dežele z ladijskim ali želežniškim transportom in lahko traja več tednov, preden prispe do končnega naročnika. Med transportom je les izp...

Preberi več


Kaj se dogaja na trgu nepremičnin?

02.08.2019

Analiza cen gozdnih zemljišč Cene nepremičnin zbira in objavlja Geodetska uprava republike Slovenije (GURS). Vir podatkov je javna evidenca trga nepremičnin, ki je določena z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (UrL. 77/17). Podatki izvirajo iz kupoprodajnih poslov. Na GURSu ocenjujejo, da je v analize vključenih 95 % vseh sklenjenih kupopro...

Preberi več


AKTUALNO: Spremembe cen na trgu gozdnih lesnih sortimentov

22.07.2019

V juliju 2019 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno zbrali odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov (GLS) na kamionski cesti. Podatke je posredovalo 22 podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom gozdnih lesnih sortimentov. Osem podjetij izvaja odkup samo v eni statistični regiji, tri podjetja v dveh regijah, prav tako tri podjetja v treh regijah, eno podje...

Preberi več


VIDEO: Načrtovanje gozdno-lesne verige v lokalnem okolju

10.07.2019

Besede so samo besede, lahko pa jih pretvorimo v dejanja in tako spremenimo naša življenja. Lokalne gozdne verige in ohranjanje narave so naše ključne besede, ki jih želimo prenesti v naše lokalno okolje. Več o lokalnih gozdno-lesnih verigah si lahko pogledate v kratkem videu projekta Forbioenergy. Kristina Sever, Gozdarski inštitut Slovenije ...

Preberi več


Tečaji varnega dela z motorno žago in tečaji varnega dela s traktorjem v gozdu

01.07.2019

ZGS je objavil termine načrtovanih tečajev varnega dela z motorno žago in tečajev varnega dela s traktorjem v gozdu, ki so v letu 2019 financirani iz programa PRP in za udeležence brezplačni.   V primeru, da je zainteresiranih članov, ki bi se udeležili tečaja več oziroma ste organizirani v društvu ali strojnem krožku, predlagamo, da se vodja oz...

Preberi več


Pri delu v gozdu mora biti varnost vedno na prvem mestu

23.06.2019

Po ujmah, ki so v zadnjih letih pogosto prizadele naše gozdove, je bilo pogosto izpostavljeno vprašanje glede možnih načinov ocen poškodovanosti drevja in sestojev. Ocenjevanje škode je težavno, saj žled povzroča različne oblike poškodb na različno velikih površinah. Poškodbe so najpogostejše v krošnjah. Pogosti so zlomi vrhov in posameznih v...

Preberi več


Podporni sistem zagotavljanja kakovosti pelet – Shema S4Q

16.06.2019

Lesni peleti postajajo vedno bolj priljubljena alternativa kurilnemu olju. Udobnost sistema ogrevanja na pelete je namreč skoraj identična udobju ogrevanja s kurilnim oljem. Cena lesnih pelet (59,68 €/MWh) pa je bila v prvi polovici leta 2019 za 38% nižja od cene kurilnega olja (96,23 €/MWh). Večanje trga lesnih pelet v Sloveniju dokazujejo podatki o...

Preberi več


Certifikacijski sistem BIOmasud

10.06.2019

Lesna biomasa je med pomembnejšimi vrstami obnovljive energije v Sloveniji. Drva so najbolj poznana oblika lesne biomase in se zato najbolj pogosto uporabljajo v individualnih (domačih) kurilnih napravah. Rast proizvodnje sekancev in pelet v preteklih letih pa nakazuje na vedno večjo porabo teh dveh oblik trdih biogoriv. Učinkovitost sistemov na trda bio...

Preberi več


PEFC™ – Program za potrjevanje certifikacije gozdov

03.06.2019

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je svetovna neprofitna in nevladna organizacija, ki spodbuja trajnostno gospodarjenje z gozdovi preko certifikacije gozdov ter označevanje izdelkov, ki izvirajo iz gozda. Način gospodarjenja z gozdovi se med državami in regijami razlikuje zaradi različnih okoljskih, socialnih, ekonomskih ter zg...

Preberi več


FSC® – Forest Stewardship Council

27.05.2019

Forest Stewardship Council® je neodvisna, nevladna, neprofitna organizacija. Ustanovljena je bila kot odgovor na problematiko prekomernega in nekontroliranega izkoriščanja gozdov. Promovira torej trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki je okolju prijazno, družbeno koristno in gospodarno. Temelji organizacije so postavljeni v leto 1993, ko se je v Kanadi p...

Preberi več


Sajenje ne nadomešča naravne obnove gozdov, ampak jo zgolj dopolnjuje, kjer je to potrebno

29.04.2019

Po ujmah pogosto ostanejo v gozdu večje površine popolnoma brez dreves. Na nek način nas narava sama prisili v posek na golo oz. golosečnjo, ki je pri nas prepovedana. Take povsem razgaljene površine ostanejo brez semenskih dreves, hkrati pa spremenjena mikroklima (več svetlobne in višje temperature) ugodno vpliva na razrast zelišč in grmovnic, ki o...

Preberi več


SmallWood: Raba drobnega lesa

03.04.2019

Drevje iz gozdnih sestojev zgodnjih razvojnih faz (z majhnim premerom) predstavljajo neizkoriščen lesni potencial v večini evropskih držav. Droben les zarari nizke ekonomske vrednosti pridobivam pri redčenjih, poseku panjevskega gospodarjenja, poseka za preprečevanje gozdnih požarov in območij, kot so obcestne površine. Drevje z majhnim premerom bi ...

Preberi več


3.41 milijona evrov za sanacijo gozdov poškodovanih zaradi naravnih ujm po letu 2014

01.04.2019

Naravne ujme (žledolom 2014, prenamnožitev populacij podlubnikov in vetrolom 2017) so za seboj v gozdovih pustile zaznamujoče posledice, ki jih je potrebno sanirati. Cilji sanacije so predvsem ohranjanje proizvodnega potenciala poškodovanih gozdov, preprečevanje sekundarne škode ter ohranitev zagotavljanja funkcij gozdov.   Na strani Ministrstva za km...

Preberi več


Vredni sortimenti listavcev niso pomembni zgolj zaradi visokih doseženih cen na trgu, ampak tudi zaradi zagotavljanja vrstne pestrosti in večje stabilnosti gozdov

24.03.2019

Že trinajsto leto zapored so se v Slovenj Gradcu zbrali prodajalci in kupci vrednejšega lesa. Dražba je dobrodošlo nasprotje trenutno »prepogostim« sanitarnim sečnjam, katerih rezultat so ogromne količine razvrednotenega lesa. Podobno kot v prejšnjih letih je bilo tudi tokrat največje zanimanje po hlodovini hrasta, macesna, javorja in oreha. Na dra...

Preberi več


Dolžnosti in pravice lastnikov gozdov

17.03.2019

V Sloveniji prevladujejo gozdovi v zasebni lasti. Več kot 75 % gozdov je v lasti zasebnih lastnikov, med katere štejemo tako kmetijska kot nekmetijska gospodinjstva. V preteklosti je bil gozd tradicionalno del kmetije, kmetje pa so z njim vzorno gospodarili, saj jim je predstavljal vir prihodka, energije ter gradbeni material. Današnje stanje je precej dr...

Preberi več


Vzpostavitev prenosa znanja o gozdu med raziskovalci, praktiki in drugimi interesnimi skupinami

24.02.2019

V prvi izdaji Gozdarskega vestnika leta 1938 je uredništvo poleg uvodnika inž. Antona Šivica zapisalo tudi namen vestnika: »Potreba po gozdarski izobrazbi je postala že zelo nujna. Kakor v drugih gospodarskih panogah, tako tudi v gozdarstvu ne zadostuje več znanje, ki smo si ga sami izkustveno pridobili ali ki so nam ga posredovali naši očetje. Vsi, ...

Preberi več


Izbor NAJ-izvajalca gozdarskih storitev

10.02.2019

Spletni informacijski sistem MojGozdar.si S sistemom spodbujamo povezovanje povpraševanja in ponudbe ter uporabnikom nudimo možnost izbire najustreznejšega izvajalca. Prav naročniki gozdarskih storitev lahko kot uporabniki sistema s svojimi ocenami aktivno pripomoremu k povečanju motivacije med izvajalci gozdarskih del za konkurenčno delovanje na trgu ...

Preberi več


Lesna biomasa iz zavarovanih območij

09.01.2019

V zavarovanih območjih Sredozemlja se nahaja precej gozdov, ki kljub temu da se nahajajo v zavarovanih območjih, nudijo priložnosti za pridobivanje lesne biomase. Pri izkoriščanju biomase v zavarovanih območjih in nadaljnji rabi v energetske namene pa obstajajo določene omejitve. V Evropi znaša delež energije iz OVE okoli 12,5 %, vendar veliko medit...

Preberi več


Pregled leta 2018

06.01.2019

Tudi v letu 2018 smo nadaljevali z razvojem spletnega portala WoodChainManager (WCM). Tekom zadnje prenove smo sistem za izračun stroškov nadgradili, tako da omogoča podrobni izračun stroškov dela za delavca v delovnem razmerju, kakor tudi samostojne podjetnike. Poleg tega je spletni portal WoodChainManager v preteklem letu objavil še vrsto pregledova...

Preberi več


Tako kot so raznovrstni slovenski gozdovi, so raznovrstna tudi naša pričakovanja, potrebe in želje do njih

25.12.2018

V večini evropskih držav je odnos ljudi do dobrin in storitev gozda podrobno opisan v nacionalnih gozdnih programih. To so pomembni strateški dokumenti, ki morajo nastati z dobro zasnovanim komunikacijskim načrtom, v katerem je ključna organizacija participacijskega procesa. Skozi takšen proces imata laična in strokovna javnost možnost izraziti svoja...

Preberi več


Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij med zasebnimi lastniki gozdov

28.11.2018

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo pripravili kratko spletno anketo, ki je namenjena vsem zasebnim lastnikom gozdov. Tematika ankete je uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij med zasebnimi lastniki gozdov, bolj konkretno pa je poudarek na izvajanju pilotnega poskusa uvajanja digitalnih evidenc za zasebne lastnike gozdov.   Anketa je kratka in ...

Preberi več


Da bo kurjenje na lesno biomaso človeku in okolju prijazno

25.11.2018

V Sloveniji je veliko vrst ogrevalnih sistemov. Sistemi na fosilna goriva so odvisni od nihanja cen energentov na svetovnih borzah, zato cena ogrevanja v takih sistemih niha. Težava poleg cene pa je tudi onesnaževanje, sploh pri ogrevanju na kurilno olje (emisije toplogrednih plinov in delcev) . V Sloveniji je najugodnejši sistem ogrevanja na les, ob kval...

Preberi več


Izvajalci gozdarskih storitev pospešeno pridobivajo prve storže

18.11.2018

V mesecu oktobru in novembru smo začeli z drugo stopnjo ocenjevanja izvajalcev gozdarskih storitev, v katero so vključeni vsi izvajalci, ki so bili v prvi stopnji ocenjeni pozitivno, torej so ob inšpekcijskem pregledu ustrezali predpisanim pogojem, niso davčni neplačniki in so po podatkih poslovnega registra aktivni. V drugi stopnji ocenjevanja bo vsak ...

Preberi več


S sistematično obnovo do stabilnih in na ujme odpornih gozdov

12.11.2018

Oktober je bil mesec obsežnega prostovoljnega pogozdovanja v vetrolomih uničenih gozdov. Akcije se je udeležilo več kot štiristo posameznikov, ki so posadili 10.000 sadik gozdnega drevja, med njimi tudi smreko. Njeni sestoji so bili v zadnjih letih zelo prizadeti. Po žledenju leta 2014 in sledečih vetrolomih so smreko zelo zredčile še gradacije podl...

Preberi več


Komu vse so namenjeni gozdnogospodarski načrti?

28.09.2018

Gozdovi so ekosistemi, ki se počasi spreminjajo. Na nekaterih rastiščih so pogosta drevesa, stara sto let in več. Tako se ob vsaki generaciji dreves zamenja tudi vsaj ena človeška generacija. Da bi zanamcem prepustili takšne gozdove, ki dobro opravljajo določeno funkcijo, je potreben temeljit razmislek o ciljih, smernicah in ukrepih pri obravnavi goz...

Preberi več


Odziv dreves na udarec strele

26.08.2018

Ob letošnjem vihravem poletju so izjemno pogosti tudi udarci strel. Strela je naravni pojav, ki ga sestavljata blisk in grom. Hitrost strele znaša do 60.000 m/s in lahko doseže do 30.000 °C. Je ena izmed najmočnejših sil narave. Lahko ima uničujoče posledice za ljudi, živali, infrastrukturo in drevesa.   Drevesa imajo zaradi posebne pozicije v kraj...

Preberi več


Po požarno ukrepanje na gozdnih površinah

12.08.2018

Pred požarom ni v svetu varen noben gozd, so pa nekateri bolj izpostavljeni tej nevarnosti kot drugi. V Evropi so najbolj ogrožene kraške pokrajine Sredozemlja. Polovica gozdnih požarov v Sloveniji nastane v obalno-kraški regiji (Dolgan Petrič, 1989). Vsako leto se po Evropi razbesnijo požari, ki so uničili že na tisoče hektarjev gozdov.   Če dr...

Preberi več


Udeležili smo se mednarodne konference o inovativnem izobraževanju v gozdarstvu

09.07.2018

V Zagrebu je 8. junija 2018 potekala mednarodna konferenca z naslovom »Strokovno usposabljanje na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem: znanje, izkušnje in pričakovanja«, ki je bila zaključni dogodek Erasmus+ projekta CIA2SFM (Strateška partnerstva za inovativni pristop usposabljanja o trajnostnem gospoda...

Preberi več


Ali odkupna cena lubadark odraža uporabnost njihovega lesa?

24.06.2018

V zadnjih letih je sanitarna sečnja postala nekakšna stalnica ne samo pri nas, ampak v celotni osrednji Evropi. Zaradi velike količine posekanega lesa je cena upadla. A na ceno ne vpliva zgolj količina, temveč tudi kakovost lesa. Zaradi diskoloracije beljave oziroma pomodrelosti se les lubadark pri odkupu obravnava kot razvrednoten les. Cena takšnega s...

Preberi več


Biomasa z zaraščajočih površin

21.06.2018

V Sloveniji se je v zadnjih desetletjih zaraslo veliko kmetijskih površin. Z opuščanjem kmetijske rabe, večinoma pašnikov in travnikov, je te površine začel osvajati gozd. Trend se v zadnjem času ustavlja, saj je proces zaraščanja večinoma zajel že večino površin, ki so za kmetijsko rabo v sedanjih ekonomskih razmerah manj primerne. Ne glede n...

Preberi več


Kdaj bomo uspeli resnično omejiti vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju?

27.05.2018

Zakon o ohranjanju narave prepoveduje vožnjo z motornimi vozili izven vseh vrst cest in ostale gospodarske javne infrastrukture. A kljub predpisom, ki so v veljavi že 14 let, se pri nas tovrstne aktivnosti še vedno pojavljajo v naravnem okolju in jih je v zadnjih letih celo vedno več. Nadzorni organi se zaradi številnih postopkovnih težav in smešno ni...

Preberi več


Vpliv rabe biomase v zavarovanih območjih

09.05.2018

Območje regionalnega parka Škocjanske jame je eno izmed pilotnih območij projekta ForBioEnergy, v katerem tudi izvajamo različne projektne aktivnosti. Namen projekta ForBioEnergy je spodbuditi rabo lesne biomase v sredozemskih zavarovanih območjih in vzpostaviti gozdno-lesno-predelovalno verigo na lokalni ravni in s tem prispevati k razvoju podeželja n...

Preberi več


Pozor! V sistemu MojGozdar lahko ocenite izvajalca

07.05.2018

Veseli nas, da je odziv na spletni portal MojGozdar pozitiven tako s strani izvajalcev del kot tudi uporabnikov. Ocena izvajalcev po načelu semaforja je zaživel, jo redno posodabljamo in je dostopna vsem uporabnikom (od decembra 2017). Šli smo še korak naprej in dodali strokovno oceno ustreznosti ter oceno zadovoljstva naročnika z opravljeno storitvijo....

Preberi več


IZOBRAŽUJMO SE: e-izobraževanje o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi

03.05.2018

V sklopu ERASMUS+ projekta Strateška partnerstva za inovativni pristop usposabljanja o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, ali kratko CIA2SFM, je nastal izobraževalni program z naslovom "Teorija in praksa trajnostnega gospodarjenja z gozdovi". Program je namenjen vsem, ki se z gozdom profesionalno ukvarjajo - gozdarskim strokovnjakom, zasebnim lastnikom g...

Preberi več


Predpisi na področju kmetijstva, ki so bili objavljeni in so začeli veljati v marcu in aprilu 2018

30.04.2018

Pravilnik o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 12/2018, velja od 27.2.2018); Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/2018, velja od 15.3.2018); Odredba o objavi datuma prilagoditve informacijskega sistema katastra stavb (Uradni list RS, št. 13/2018, vel...

Preberi več


SPOMLADANSKA AKTIVNOST OSMEROZOBEGA SMREKOVEGA LUBADARJA

25.04.2018

Spomladi je daljšanje svetlega dela dneva in naraščanje temperatur zraka ključno, da se organizmi, ki so zimo preživeli v fazi mirovanja, ponovno aktivirajo in nadaljujejo svoj življenjski ciklus. Eden takšnih organizmov je tudi podlubnik osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus), ki se pojavlja na smreki in predstavlja enega največjih škodljivce...

Preberi več


Čas za pravočasno sanacijo v vetrolomu poškodovanih smrekovih gozdov se izteka

15.04.2018

V teh pomladnih mesecih lahko zaradi decemberskega vetroloma ponovno pričakujemo gradacijo podlubnikov in s tem povečan obseg sanitarne sečnje. V zadnjih letih se temu kar nekako ne moremo izogniti. Podatki Zavoda za gozdove Slovenije kažejo, da so bile v letih 2015 in 2016 pri več kot 30 % celotnega poseka vzrok žuželke oz. podlubniki. Ob tem se pred...

Preberi več


Raba lesa v energetske namene

25.03.2018

Lesna biomasa predstavlja pomemben vir energije tako v gospodinjstvih kot tudi v industriji. Gospodinjstva lesna goriva uporabljajo predvsem za potrebe ogrevanja. Po podatkih Statističnega urada Slovenije (SURS) so gospodinjstva v letu 2016 skupno porabila skoraj 1,4 milijona t lesnih goriv. Ob koncu leta 2017 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli ...

Preberi več


PEFC: Promet s certificiranim lesom se povečuje

18.03.2018

Po sistemu PEFC so se certificirali tudi državni gozdovi, tako da ima ta certifikat že četrtina slovenskih gozdov. V letu 2017 je regijsko certi kacijo gozdov PEFC (RCG PEFC) najbolj zaznamoval vstop družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki gospodari s 178.615 gozdnimi parcelami oziroma 231.498 ha gozda v lasti Republike Slovenije. Ker je v RCG PE...

Preberi več


Korak proti bolj objektivnemu kartiranju funkcij gozda

11.03.2018

Človek je že zelo zgodaj spoznal, da mu gozd poleg lesa, nelesnih dobrin in divjadi nudi številne druge storitve. Mednje spada tudi zaščitna funkcija gozda. Kako učinkovito lahko gozd varuje ljudi, naselja in infrastrukturo pred nevarnimi pobočnimi procesi, je odvisno od vrste pobočnega procesa in strukture gozda. Drevesa, podrast in ležeče odmrlo ...

Preberi več


Rekordna prodaja na 12. licitaciji visokokakovostne hlodovine

01.03.2018

Organizatorji Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov in Zavodom za gozdove Slovenije so uspešno izpeljali že 12. licitacijo lesa v Slovenj Gradcu. Tokratna licitacija je bila v celoti v znamenju rekordov. Poleg rekordne količine, so letos rekordne tudi cene, saj smo ponovno dosegli cenovni bonbonček. Do 24. jan...

Preberi več


Zavod SLOLES, slovensko lesno združenje

26.02.2018

V prvi polovici lanskega leta je bilo tudi formalno ustanovljeno interesno gospodarsko združenje SLOLES (), ki združuje podjetja z dejavnostjo proizvodnje žaganega lesa ter drugih lesnih proizvodov in nadaljnje obdelave žaganega lesa v polizdelke ter podjetja, ki opravljajo dejavnost trgovine z žaganim lesom in lesnimi polizdelki. Združenje pokriva nad...

Preberi več


SURS: Odkup lesa, Slovenija, 2017

21.02.2018

SURS je objavil podatke o odkupu okroglega lesa iz zasebnih gozdov za mesec december (2017). Po podatkih SURS-a je vrednost odkupa iz zasebnih gozdov v letu 2017 znašala 57,6 miljona EUR, kar je za pribljižno 12 % manj kot v letu 2016. Poudariti je potrebno, da je bila manjša tudi količina odkupljenega lesa. Sicer pa je vrednost odkupljenih hlodov za ža...

Preberi več


Prelistajte Gozdarski vestnik - Letnik 76, št.1

14.02.2018

V letošnjem letu smo se z uredniškim odborom Gozdarskega Vestnika dogovorili za medsebojno sodelovanje pri promociji. Spletni portal WoodChainManager bo v vlogi medija za promocijo vsebin s področja, ki ga aktivno pokrivamo. Iz vsake aktualne številke Gozdarskega Vestnika bomo izbrali po en prispevek za katerega menimo, da je po vsebini najbolj zanimiv t...

Preberi več


Stanje državnih gozdov po vetrolomu decembra 2017

14.02.2018

Močan veter, ki je v dneh 11. in 12. decembra 2017 prizadel tudi gozdove, je povzročil veliko škode v državnih gozdovih. Državni gozdovi predstavljajo približno 20 % vseh gozdov pri nas in obsegajo cca 235.000 ha gozdov. Po močnejšem vetru, ki je bil v prvi polovici decembra, so bili poškodovani tudi državni gozdovi. Danes je sanacija gozdov v last...

Preberi več


Razmišljate o ogrevanju na lesno biomaso?

12.02.2018

Spodbude Eko sklada za ogrevanje na biomaso Eko sklad spodbuja občane k učinkoviti rabi energije in prehodu na ogrevanje z obnovljivimi viri energije. Eden od njih je tudi ogrevanje na lesno biomaso. Tako vsem občanom, ki se ogrevajo na centralno ogrevanje, Eko sklad omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomas...

Preberi več


Ponovno objavljen razpis za sofinanciranje naložb v predindustrijsko predelavo lesa

06.02.2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za sofinanciranje naložb v predindustrijsko predelavo lesa. Skupaj je na voljo 6 milijonov evrov, od tega polovico za kmetije z registrirano dejavnostjo. Naložbe so namenjene investicijam v primarno predelavo lesa in sicer za kmetije in podjetja, ki imajo majhen obseg predelave. Majhen ob...

Preberi več


Novi obrazci za povrnitev trošarine za gorivo

01.02.2018

Konec januarja je Finančna uprava na svoji spletni strani objavila nov obrazec zahtevka za vračilo trošarine za gorivo porabljeno s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za fizične osebe TRO-A in za pravne osebe, agrarne skupnosti in s.p., TRO-B. Nov obrazec se vsebinsko bistveno ne loči od starega, je le drugače zasnovan in omogoča hitrejši postopek...

Preberi več


Vezana knjiga računov neomejeno naprej

28.01.2018

Davčno potrjevanje računov po 1.1.2018 Zakon o davčnem potrjevanju računov je pred dvema letoma prinesel obveznost davčnega potrjevanja računov za večino prejemnikov gotovine pri zaračunavanju blaga ali storitev. To so vsi, ki morajo voditi evidence, npr. zavezanci za DDV, izvajalci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji itn. Izjem, ki sicer morajo za bla...

Preberi več


Povrnitev trošarine za leto 2017, za fizične osebe

15.01.2018

Brez sprememb glede na leto 2016 Minulo leto 2017 se pri povrnitvi trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ne razlikuje od predhodnega leta, čeprav se je s 1.1.2018 začel uporabljati nov in nekoliko spremenjen »Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehani...

Preberi več


SiDG d. o. o. objavil javni razpis za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb

10.01.2018

SiDG je konec lanskega leta (27. 12. 2017) objavil javni razpis za sklepanje dolgoročnih prodajnih pogodb med SiDG in kvalificiranimi kupci (Javni razpis za sklepanje dolgoročnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (GLS) iz državnih gozdov, 27. 12. 2017). Obdobje dolgoročnih pogodb je do 5 let. Kvalificirani kupci so opredeljeni v Pravilih druž...

Preberi več


Ste pred investicijo v gozdno prometnico? Obiščite MojGozdar.

08.01.2018

Gozdne prometnice so osnovna infrastruktura za opravljanje proizvodnih procesov pridobivanja lesa in lesne biomase. To velja v celoti za pridobivanje lesa, pri katerem poteka faza spravila po tleh, in delno za tiste, pri katerih poteka spravilo iz sestoja do kamionske ceste po zraku. V slovenskih gozdovih prevladujejo grajene prometnice z mešanim profilom, ...

Preberi več


PREGLED LETA 2017

02.01.2018

V letu 2016 smo pričeli s celovito prenovo spletnega portala WoodChainManager. Prenovo smo sklenili v letu 2017, ko je stran dobila novo grafično podobo in celovito prenovljen sistem za izračun stroškov. Na Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) smo leta 2014 v okviru dveh mednarodnih projektov pričeli z razvoje...

Preberi več


VETROLOM: Poiščite izvajalca na MojGozdar.si

18.12.2017

Zavod za gozdove Slovenije je v svojem drugem poročilu o poškodovanosti gozdov po nedevnem vetrolomu razkril, da poškodbe gozdov, ki jih je v zadnjih dneh povzročil veter, presegajo do sedaj znane poškodbe zaradi vetrolomov, ki so se zgodili v zadnjih dvajsetih letih, tako po količini poškodovanega drevja kot po obsegu prizadete površine. Po zadnjih ...

Preberi več


Predlog ukrepov za odpravo posledic škod

14.12.2017

Lastniki gozdov so utrpeli znatno škodo že zaradi žledoloma, sedaj pa je nastala dodatna škoda zaradi prenamnožitve podlubnikov. Za zatiranje in preprečevanje širjenja podlubnikov je najpomembnejše, da se drevesa, ki so jih napadli podlubniki, pravočasno poseka in izdela, še preden hroščki izletijo in se naselijo na še nenapadena drevesa. Predlo...

Preberi več


Vloga Društev lastnikov gozdov pri mobilizaciji lesa

04.12.2017

Na rabo gozdnega prostora v Sloveniji vplivajo različni politični programi. Poleg tega proizvodnja lesa in trženje lesa iz zasebnih gozdov dobivata vedno večji pomen v gozdarstvu pri nas. Lokalne pobude lahko te dejavnosti podpirajo in tako spodbujajo mobilizacijo lesa iz zasebnih gozdov. Ena izmed takšnih lokalnih pobud so tudi Društva lastnikov gozdo...

Preberi več


Primer dobre gradbene prakse SIDG

23.10.2017

Oddelek za gozdno gradbeništvo načrtuje, usmerja in vodi investicijska vlaganja v gozdno infrastrukturo na območjih državnih gozdov. Najdražja in najbolj zahtevna infrastrukturna investicijska vlaganja so novogradnje gozdnih cest in 30. avgusta 2017 je glavni direktor SiDG Zlatko Ficko, kot prvo izvedeno novogradnjo SiDG, predal v uporabo gozdno cesto "...

Preberi več


POHITITE: 3 mil € za ureditev gozdne infrastrukture v letu 2017

09.10.2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je konec meseca septembra v Uradnem listu objavilo javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017. Za ta namen je razpisanih 3 mio € nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov s gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroš...

Preberi več


Evropski parlament glasoval v prid LULUCF regulativi

21.09.2017

Evropske organizacije, ki zastopajo gozdarstvo in kmetijstvo ter lesno in papirno industrijo so pozitivno sprejele odločitev Evropskega parlamenta v okviru uredbe o rabe zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF). Parlament je namreč 13. septembra glasoval v prid bolj dinamične referenčne ravni gozdov, ki bi upoštevale emisije in odstr...

Preberi več


Gozdarska mehanizacija v letu 2016

19.09.2017

Statistični urad RS je objavil podatke o gozdarski mehanizaciji in porabi goriv v podjetjih, registriranih za gozdarsko dejavnost za leto 2016. Glede na poročane podatke so gozdarska podjetja v letu 2016 porabila okoli 6,6 miljonov litrov goriva (bencina ali dizla) okoli 3 % manj kot v preteklem letu. Gozdarska podjetja so v letu 2016 porabila nekoliko ma...

Preberi več


Registracija in podpora skupinam proizvajalcev gozdnih in lesnih proizvodov

11.09.2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo osnutek pravilnika za priznanje skupin proizvajalcev, ki bodo lahko iz ukrepa 9 Programa razvoja podeželja v prihodnjem letu pridobili neposredno finančno podporo. V skupino proizvajalcev se lahko poveže najmanj 5 lastnikov gozdov s površino najmanj 50ha gozda, pogoj za priznanje in delovanj...

Preberi več


Portret proizvajalca Uniforest d.o.o.

31.07.2017

Nadaljujemo s serijo krajših predstavitev slovenskih proizvajalcev kmetijske in gozdarske tehnike ter opreme. Tokrat predstavljamo podjetje Uniforest d.o.o. iz Latkove vasi pri Preboldu, proizvajalca gozdarske tehnike in ponudnika gozdarske opreme. S portretom se ujema tudi 25. letnica delovanja tega podjetja. Zgodovina Podjetje Uniforest d.o.o. je bilo us...

Preberi več


Stroški dela v gozdarstvu

15.07.2017

Na Gozdarskem inštitut Slovenije v sklopu letnih posodobitev informacijskega portala WoodChainManager razvijamo novo orodje z uporabo katerega bodo uporabniki lahko izračali stroške dela v gozdarstvu za delavca, samostojnega podjetnika posameznika in kmeta. Zaradi zahtevnosti razvoja bomo v letošnjem letu ponudili zgolj orodje za izračun stroškov dela ...

Preberi več


Hrvaška omejila (prepovedala) izvoz hrastovine

03.07.2017

Hrvaška je z junijem omejila (prepovedala) izvoz nepredelane hrastovine. Izvoz nepredelane hlodovine doba in gradna je bil sicer že do sedaj precej omejen zaradi sistema prodaje lesa iz državnih gozdov na Hrvaškem, z izjemo količin, ki so bile prodane na mednarodnih javnih dražbah, ter tistih iz zasebnih gozdov. Prepoved velja za drevesni vrsti dob in ...

Preberi več


Nova pravila o merjenju in razvrščanju

26.06.2017

V Uradnem listu RS, št. 30/2017, je bil objavljen Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, ki začne veljati s 1. 7. 2017. Pravilnik opredeljuje način merjenja in razvrščanja po dimenzijah, kakovosti in namenu rabe gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije za namen njih...

Preberi več


VIDEO: Prihodnost je v povezovanju

22.06.2017

V mesecu maju in juniju na Gozdarskem inštitut Slovenije potekajoo različne aktivnosti v sklopu projekta BioVill. Projekt BioVill spodbuja razvoj regionalnih konceptov rabe obnovljivih virov energije in vzpostavitev krajev ogrevanih z lesom na Hrvaškem, v Makedoniji, Romuniji, Srbiji in Sloveniji po vzoru obstoječih primerov dobrih praks v Avstriji, Nem...

Preberi več


Portret proizvajalca Tajfun Planina d.o.o.

22.05.2017

Nadaljujemo s serijo krajših predstavitev slovenskih proizvajalcev kmetijske in gozdarske tehnike ter opreme. Tokrat predstavljamo podjetje Tajfun Planina d.o.o. iz Planine pri Sevnici, proizvajalca gozdarske tehnike in hidravličnih dvigal. Začetki podjetja Tajfun Planina d.o.o. segajo petdeset let nazaj, v leto 1967. Takrat je Jože Špan sredi kozjanski...

Preberi več


Ste že kupili drva za zimo?

08.05.2017

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije od leta 2011 sistematično zbiramo cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Dvakrat na leto (pred kurilno sezono in po njej) prek anketnih vprašalnikov od proizvajalcev in ponudnikov pridobimo podatke o cenah drv, sekancev, peletov in briketov. Rezultate redno objavljamo na spletnih straneh Gozdarskega inštituta Slovenije te...

Preberi več


Kje so slovenski gozdarji?

27.03.2017

Ste že kdaj iskali ponudnika gozdarskih storitev, potrebujete svetovalno službo ali kupca za vaš les? Ali veste na koga se obrniti in kdo so deležniki v vašem kraju ali regiji? Ugotavljamo, da v Sloveniji manjka poslovni imenik deležnikov gozdno lesne verige, saj se na nas večkrat obračajo ljudje s podobnimi vprašanji kot so: "Kdo ponuja storitve ml...

Preberi več


Ponovno obvezna knjigovodska listina za prevoz lesa po javnih cestah

08.03.2017

Novela Zakona o gozdovih je zaradi prenehanja veljavnosti Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda ponovno uveljavila tako imenovane prevoznice, ki so od 1. januarja obvezen dokument pri prevozu lesa. Prevoznik lesnih sortimentov mora imeti knjigovodsko listino po nalaganju in med prevozom pri sebi ali v vozilu ter jo pooblaščeni osebi izročiti na vpog...

Preberi več


Sistem za sledenje tovornjakom TIMFLOW

01.03.2017

Oktobra 2015 je Mednarodna preiskovalna agencija za okolje (Environmental Investigation Agenc - EIA) objavila poročilo dvoletne preiskave (več na povezavi "Stealing the Last Forests"). Poročilu, ki kaže, da je avstrijska družba Holzindustrie Schweighofer med glavnimi kršitelji s področja nezakonite sečnje v Romuniji v zadnjem desetletju. Do leta 2015...

Preberi več


Odločevalna matrika za izbor ekološko ustrezne tehnologije pri proizvodnji zelenih sekancev

22.02.2017

Z uvedbo novih tehnologij pridobivanja lesa sta se spremenili proizvodnost in ekonomičnost pridobivanja lesa, hkrati pa so se spremenili tudi negativni vplivi teh tehnologij na gozd. Žal je trenutno gospodarska situacija takšna, da si konkurenčnost na trgu tehnologij in dela posamezniki zagotavljajo tudi z zanemarjanjem ekoloških zahtev. Cenovno dragi s...

Preberi več


Razpoložljivih količin okroglega lesa še ne izkoriščamo v zadostni meri

15.02.2017

Za nadaljnji razvoj gozdno-lesnih verig je med drugim zelo pomembna tudi informacija o možnih in dejanskih količinah lesne surovine, ki so v naših gozdovih in se ob upoštevanju podatkov o preteklem gospodarjenju in predpostavki, da se povpraševanje v bližnji prihodnosti ne bo spremenilo, lahko pojavijo na trgu. Ti podatki o ocenah tržnih količin in p...

Preberi več


Kakovost gozdarskih storitev v Sloveniji

09.02.2017

V zadnjih letih beležimo izrazito povečanje števila izvajalcev del v gozdarstvu kar predstavlja večjo konkurenco na trgu a hkrati terja tudi razmislek o objektivni presoji kakovosti izvajalcev. Celostnega sistema objektivne presoje kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu pa v Sloveniji nimamo. Pri trajnostnem gospodarjenju z gozdovi veliko število izvajal...

Preberi več


Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo

21.01.2017

Za gospodarno opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti (in pogosto tudi za preživetje kmetije) je bilo že od nekdaj potrebno na marsikateri kmetiji vključevati tudi druge dejavnosti. Spomnimo se samo Ribničanov v nekdanji skupni monarhiji, a tudi danes pogosto ni nič drugače, le da so statusne oblike precej drugače, pogosto ne manj zapletene. Na ...

Preberi več


Povrnitev trošarine za leto 2016, za fizične osebe

15.01.2017

Minulo leto 2016 je pri povrnitvi trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije praktično običajno, čeprav je s 1.8.2016 začel veljati nov Zakon o trošarinah. Ta določa daljši rok za vlaganje zahtevkov za fizične osebe in sicer do 30.6. tekočega leta za preteklo leto in možnost elektronskega vlaganja zahtevkov...

Preberi več


Zakaj so dražje gozdarske pnevmatike v resnici cenejše?

12.12.2016

Cena naj ne bo vedno vaš prvi kriterij pri izbiri gozdarskih pnevmatik. Bistveno je število delovnih ur, ki jih z njimi na delovnem stroju opravite na zahtevnih terenih. Gozdarske pnevmatike – kaj plačamo ob nakupu? Traktorske pnevmatike so pomemben del kmetijske mehanizacije. Poleg osnovnih funkcij lahko traktorske gume prispevajo k boljšim delovnim r...

Preberi več


Prenavljamo spletno stran WCM

24.09.2016

Za vas smo v mesecu septembru začeli s prenovo spletne strani WoodChainManager. Prenovo bo predvidoma končana v mesecu decemebru 2016. Ekipa WoodchainManager....

Preberi več