3.41 milijona evrov za sanacijo gozdov poškodovanih zaradi naravnih ujm po letu 2014

Naravne ujme (žledolom 2014, prenamnožitev populacij podlubnikov in vetrolom 2017) so za seboj v gozdovih pustile zaznamujoče posledice, ki jih je potrebno sanirati. Cilji sanacije so predvsem ohranjanje proizvodnega potenciala poškodovanih gozdov, preprečevanje sekundarne škode ter ohranitev zagotavljanja funkcij gozdov.

 

Na strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta bila 15. marca 2019 objavljena dva razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije za obnovo poškodovanih gozdov in ureditev gozdnih vlak za izvedbo sanacije gozdov.

V delu razpisa namenjenem za odpravo škode in obnovo gozda je na razpolago 2 milijona evrov in sicer:

  • Sklop A: 550.000 € za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma
  • Sklop B: 500.000 € za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma in
  • Sklop C: 950.000 € za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov, kot posledica žledoloma

V delu razpisa namenjenem za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov pa je na razpolago 1,41 milijona evrov in sicer:

  • Sklop A: 610.000 € za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma *
  • Sklop B: 800.000 € za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma *
*do podpore v primeru sklopa A so upravičeni stroški ureditve gozdnih vlak potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014 in zaradi vetroloma po 13. decembru 2017 (sklop B).


Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge pri obeh javnih razpisih poteka od 8. aprila 2019 do objave obvestila o zaprtju javnega razpisa na spletni strani MKGP in Programa razvoja podeželja..

Več informacij na straneh medijskega središča Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in podrobni dokumentaciji objavljenih razpisov:

Domen Arnič, Gozdarski inštitut Slovenije