Certifikacijski sistem BIOmasud

Lesna biomasa je med pomembnejšimi vrstami obnovljive energije v Sloveniji. Drva so najbolj poznana oblika lesne biomase in se zato najbolj pogosto uporabljajo v individualnih (domačih) kurilnih napravah. Rast proizvodnje sekancev in pelet v preteklih letih pa nakazuje na vedno večjo porabo teh dveh oblik trdih biogoriv. Učinkovitost sistemov na trda biogoriva pri pridobivanju toplotne energije je odvisna od tehnične izvedbe kurilne naprave ter kakovosti lesne biomase. Kakovost trdih biogoriv opredeljuje serija evropskih in mednarodnih standardov SIST EN ISO 17225: 2014, ki navajajo mejne vrednosti za fizikalne in mehanske lastnosti (dimenzije, vsebnost vode, gostota nasutja, mehanska obstojnost, energetska vrednost itd.) ter vsebnost onesnažil (npr. svinca, živega srebra, žvepla, kolora itd.).

 

Poleg doseganja opredeljene kakovosti je za proizvajalca ključno kontinuirano zagotavljanje ustrezne kakovosti, kar je možno le z vpeljavo sistematičnega nadzora surovine, proizvodnega procesa in končnega proizvoda. Smernice za tako imenovan sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti opredeljuje standard SIST EN 15234-1:2011. Omenjeni standardi tako služijo kot osnova za različne certifikacijske sheme in znake kakovosti. Znak kakovosti odtisnjen na vrče namreč dokazuje, da podjetje dosega in vzdržuje (zagotavlja) opredeljeno kakovost pelet, ter da skladnost s pravili uporabe znaka kakovosti redno kontrolira neodvisna certifikacijska organizacija. Takšni ukrepi večajo zaupanje potrošnikov, posredno pa takšne sheme omogočajo večjo konkurenčnost podjetij in pripomorejo k urejenosti celotnega trga.

V nadaljevanju predstavljamo certifikacijski sistem BIOmasud, ki je bil razvit z znanjem in izkušnjami Evropskih certifikacijskih shem (npr. ENplus za lesne pelete, s katerim upravlja European Pellet Council). Kljub temu namen certifikacijskega sistema ni konkurirati obstoječim shemam, ki so se na trgu že uveljavile, vendar je poudarek na trdih-biogorivih specifičnih za mediteranska območja, poseben poudarek pa je na njihovi trajnostni proizvodnji. Zato certifikacijska shema BIOmasud ni omejena le na en tip trdih biogoriv, ampak zajema različne tipe biomase lokalnega izvora; poleg lesnih peletov in sekancev tudi vinogradniške odreze, odreze oljčnikov, olivne in mandljeve koščice ter lupine pistacij, lešnikov, orehov in pinjol.

Certifikacijska shema Biomasud že uspešno deluje v Franciji, Španiji in na Portugalskem. V okviru evropskega projekta BIOMASUDplus pa se bo shema razširila še na ostale mediteranske države (tj. Slovenija, Italija, Hrvaška, Grčija in Turčija). Shema predvideva, da posamezne aktivnosti znotraj sheme, kot je certificiranje, kontrola (inšpekcija) in testiranje opravljajo tretje, neodvisne organizacije. Glavni namen certifikacijskega organa je izdaja znaka kakovosti in je hkrati tudi prva referenčna točka s katero proizvajalci navežejo stik. Kontrolni oz. inšpekcijski organ akreditiran po EN ISO 17020 naj bi pri proizvajalcih izvajal redne kontrolne obiske. Naloga testenega organa oz. laboratorija pa je predvsem analiza lastnosti odvzetih vzorcev goriva med kontrolnimi obiski (analize lahko opravljajo laboratoriji akreditirani po EN ISO 17025 in EN ISO 17725).

Certifikacijska shema BIOmasud določa zahteve glede kakovosti, opredeljuje minimalna trajnostna merila ob celotni vrednostni-verigi ter vzpostavlja sistem sledljivosti, ki omogoča učinkovito upravljanje z viri. Za zgoraj naštete oblike biogoriv shema navja in citira relevantne nacionalne in mednarodne standarde za klasifikacijo v kakovostne razrede. Določa pa tudi poreklo in izvor surovine sprejemljive za certifikat BIOmasud, saj ključno vplivata na kakovost biogoriv. Trajnostni zahtevi, relevantni za vse vrste biomas, sta (I) emisija toplogrednih plinov in (II) energija, porabljena za proizvodnjo trdih biogoriv. Izračunavanje teh dveh kriterijev ter redno in enostavno spremljanje proizvajalcem omogoča v ta namen izdelana spletna platforma. Trajnostno pridobivanje surovine podjetja izkazujejo tudi s PEFC in FSC certifikatom. Za zagotavljanje sledljivosti je bila vzpostavljena vzporedna platforma, ki prek identifikacijskih številk omogoča sledenje proizvoda v vsaki faz vrednostne verige. Na takšen način je mogoče zagotoviti, da ima proizvod ob dostavi pri potrošniku še vedno enake lastnosti kot v fazi proizvodnje, ko ustreza minimalnim zahtevam kakovosti in trajnosti.

Glavno področje uporabe znaka kakovosti so trda biogoriva za neindustrijske namene, ki se uporabljajo v majhnih ali srednje velikih kotlih, pečeh ali pa večjih inštalacijah v okoljsko bolj občutljivih področjih (npr. daljinsko ogrevanje v mestih). V Sloveniji nameravamo certifikat BIOmasud razširiti in promovirati predvsem med proizvajalci sekancev, saj menimo, da je trg z lesnimi sekanci med manj urejenimi in preglednimi.

Za izpolnitev zahtev minimalne kakovosti mora proizvajalec sekancev uvesti osnovni sistem internega upravljanja s kakovostjo. Kar pomeni, da je znotraj proizvodnega procesa potrebno določiti kritične točke, ki vplivajo na kakovost proizvoda (npr. ustreznost surovine, ustreznost strojne opreme ter skladiščenja surovine in končnega proizvoda) in jih redno spremljati ter neskladja dokumentirati. Znotraj podjetja naj bi bila določna oseba odgovorna za izvajanje notranje kontrole, ki je ustrezno strokovno usposobljena in natančno pozna učinke različnih proizvodnih procesov (nastavitev) na kakovost proizvedene biomase. Kakovost končnega proizvoda je potrebno redno spremljati, s čimer se podjetje izogne proizvodnji večjih serij neustrezne kakovosti. V primeru proizvodnje sekancev je na primer potrebno redno spremljanje vsebnosti vode, gostoto nasutja ter velikost delcev (preglednica 1). V ta namen mora podjetje zagotoviti ustrezne naprave za izvedbo testiranja kot tudi ustrezno znanje za preverjanje kakovosti proizvedenih biogoriv. Podrobna navodila in zahteve za pridobitev znaka kakovosti BIOmasud so na voljo v »Priočniku za certificiranje trdih biogoriv«, ki je v slovenskem jeziku na voljo tako za proizvajalce kot tudi trgovce trdih biogoriv na spletni strani ( http://biomasud.eu)

Postopek pridobitve certifikata kakovosti je relativno enostaven. Podjetje izpolni prijavni obrazec, ki je na voljo na spletni strani biomasud.eu ali na www.gozdis.si in ga posreduje certifikacijskemu organu. Certifikacijsko ter kontrolno dejavnost v Sloveniji opravljajo podjetje Bureau Veritas Slovenija d.o.o. (www.bureauveritas.si). Kontrolni organ nato skladno z opredeljeno metodologijo opravi prvi kontrolni obisk, v okviru katerega se odvzame tudi vzorčna količina za analizo v akreditiranem laboratoriju. Če podjetje ustreza vsem opredeljenim zahtevam, certifikacijski organ podeli pravico do uporabe znaka / certifikata kakovosti. Veljavnost certifikata je pet let, vsako leto pa kontrolni organ organizira nenapovedan kontrolni obisk. Znak (slika 1) se lahko uporablja izključno za označevanje certificiranega proizvoda in za promocijske namene.

Preglednica 1: Parametri kakovosti sekancev, ki jih podjetje nadzoruje v okviru notranjih kontrol kakovosti in kakovostni razredi.
Lastnostni razred /
Metoda analize
EnotaA1A2B1B2
Poreklo in izvor
(ISO 17225-1)
  1.1.1 Cela drevesa brez korenin
1.1.3 Deblovina
1.1.4 Sečni ostanki
1.2.1 Kemično neobdelani lesni ostanki
1.1.1 Cela drevesa brez korenin
1.1.3 Deblovina
1.1.4 Sečni ostanki
1.2.1 Kemično neobdelani lesni ostanki
1.1 Les iz gozdov, nasadov in drug neobdelan les
1.2.1 Kemično neobdelani lesni ostanki
1.1 Les iz gozdov, nasadov in drug neobdelan les
1.2 Stranski proizvodi in ostanki lesno predelovalne industrije
1.3.1 Kemično neobdelan rabljen les
Velikost delcev, P
ISO 17827-1
mm Se določi na podlagi sejalne analize in razporedi v razrede P16S, P31S ali P45S
Vsebnost vode (vlažnost)
ISO 17827-1
ISO 18134-2
ob prevzemu t-% vlažna osnova M10 ≤ 10
M25 ≤ 25
M35 ≤ 35 Navedba maksimalne vrednosti
Gostota nasutja, BD, ISO 17828 kg/m3 BD150 ≥ 150
BD200 ≥ 200
BD250 ≥ 250
BD150 ≥ 150
BD200 ≥ 200
BD250 ≥ 250
BD300 ≥ 300
Navedba maksimalne vrednosti

 

 Logotip Biomasud organa v Sloveniji
Slika 1: Logotip certifikacijske sheme BIOmasud.

Več informacij o shemi BiomaSud in pristopni obrazec se nahaja na povezavahPeter Prislan, Nike Krajnc, Matevž Triplat (Gozdarski inštitut Slovenij).