EIP AGRI: Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo

 

Digitalizacija in nove informacijske ter komunikacijske tehnologije pomembno vplivajo na razvoj, učinkovitost in uspešnost gozdarstva kot tudi celotne gozdno-lesne verige. Digitalne tehnologije omogočajo podporo pri zagotavljanju trajnostnih vidikov pri gospodarjenju z gozdovi in hkrati povečujejo varnost v dobavni verigi. Podatki o gozdovih, ki so že zbrani v elektronski obliki, se lahko uporabljajo v različnih modelih gozdov oziroma informacijskih sistemih in orodjih za podporo pri odločanju o gospodarjenju z gozdom ter tako odločilno prispevajo k optimizaciji gozdnogospodarskega načrtovanja. Prav tako olajšajo logistiko, prodajo in hitrejši pretok informacij med lastniki gozdov, izvajalci del v gozdovih, trgovci in lesnopredelovalno industrijo. Za uspešnost digitalizacije je ključna vzpostavitev zaupanja vseh deležnikov vzdolž gozdno-lesne verige.

 

V sklopu Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP-AGRI) je trenutno v Sloveniji v teku več projektov s tematskega področja »Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji pridelave”, katerih glavni cilj je povečanje stopnje digitalizacije v kmetijstvu in gozdarstvu na način, da posamezni kmet ali lastnik gozda razvija in spodbuja uporabo digitalnih orodij. Med EIP projekti v izvajanju je tudi projekt »Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo«, katerega vodilni partner je Gozdarski inštitut Slovenije. Projekt je prejel odobrena sredstva financiranja v višini 347.222,86 EUR in se v celoti financira iz razpisa M16.2. Začel se je s 1. 8. 2020 in bo potekal 36 mesecev (oz. do 31. 7. 2023).

Projekt stremi k uvajanju elektronskega poslovanja na izbranih kmetijskih gospodarstvih v slovenskem prostoru. V Sloveniji delujejo vsi členi gozdno-lesne verige, vendar je učinkovitost povezav ter optimalnost delovanja nujno izboljšati. Neizkoriščene priložnosti vidimo predvsem v povezovanju znotraj posameznih členov in predvsem med členi verige. Projekt bo ponudil nove in poenostavljene možnosti načrtovanja, spremljanja in izvedbe del ter tako prispeval k učinkovitejšem gospodarjenju z gozdovi v lasti kmetijskih gospodarstev.

Glavni cilj projekta je torej digitalizacija in razbremenitev kmetijskih gospodarstev birokratskih bremen z namenom optimizacije gozdno-lesnih verig ter intenziviranja gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. Projekt se ukvarja z uvajanjem elektronskega poslovanja v kmetijska gospodarstva z izrazito gozdarsko dejavnostjo. To bomo dosegli s povečanjem digitalizacije v informacijsko-komunikacijskih tokovih gozdno-lesne verige od priprave posestnega načrta do izvedbe sečno-spravilnega načrta, iskanja izvajalcev del, oddaje gozdnih lesnih sortimentov na trg, prevzema delovišča in analize doseganja načrta s povezavami na aktualne cene storitev in cene gozdnih lesnih sortimentov. Projekt zajema razvoj in implementacijo na področju vseh identificiranih korakov od gozda do primarne predelave. Ključni koraki, ki jih bomo tekom projekta razvili, nadgradili in poskusno implementirali so:

 • zbiranje in interpretacija podatkov o gozdni posesti, gozdni infrastrukturi in drugih,
 • izdelava in testiranje interaktivnega posestnega načrta po vzoru strokovne presoje izvajalcev gozdarskih storitev,
 • pilotno prejemanje elektronske odločbe o odobritvi poseka izbranih dreves,
 • pošiljanje povratnih informacij Zavodu za gozdove Slovenije o poteku in zaključku sečnje in spravila,
 • priprava in testno delovanje digitalne oglasne deske, kjer bodo lastniki tržili vrednejši les ali iskali dolgoročne pogodbe s kupci gozdnih lesnih sortimentov v primeru večjih količin lesa (npr. dolgoročna pogodba za odkup količin, predvidenih s posestnim načrtom),
 • praktični preizkus ”Sistem potrebne skrbnosti in sledljivosti prometa z GLS”, ki bo potekal v sklopu praktičnih preizkusov na kmetijskih gospodarstvih tekom celotnega trajanja projekta.

  Partnerstvo projekta se je zgradilo na podlagi uspešnega raziskovalnega projekta »Sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu«, katerega glavni rezultat je spletni informacijski sistem MojGozdar. Sistem MojGozdar bo tekom EIP projekta na podlagi znanj, izkušenj in spoznanj partnerstva nadgrajen in dopolnjen, tako da bo omogočal celostno elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev na področju gozdno-lesne predelovalne verige na enostaven način s tržno usmerjenimi sodobnimi tehnologijami. V sklopu projekta bomo spletno aplikacijo nadgradili, omogočila bo povezovanje, izmenjavo informacij in odpiranje novih tržnih poti z namenom dodajanja vrednosti lesu na vsakem koraku. Spletna aplikacija bo kmetijskim gospodarstvom in lastniku gozda ter ponudnikom lesa omogočila večjo varnost izvedbe del v gozdu ter transparentnost izvedenega posla od poseka dreves do prodaje.

Partnerji v projektu so:

 • Gozdarski inštitut Slovenije (vodilni partner),
 • Zavod za gozdove Slovenije,
 • RACE KOGO - Razvojni center koroškega gospodarstva d. o. o.,
 • Arctur d. o. o.,
 • Zveza lastnikov gozdov Slovenije,
 • Jure Čas - Kmetija Čas,
 • Sara Berglez Zajec – Kmetija Lipnik,
 • Srečko Bricman – Kmetija Temnikar,
 • Leopold Pustinek – Kmetija Sp. Pustinek,
 • Marjana Vošner – Kmetija Metniger,
 • Agrarna skupnost Čezsoča,
 • Darko Prezelj - Kmetija Pr' Šoštarju,
 • Janez Benedičič – Kmetija Pr' Demšari.

  Avtorji: Matevž Triplat, Špela Ščap, Mirko Baša, Urban Žitko, Tina Jemec, Nike Krajnc