FSC® – Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council® je neodvisna, nevladna, neprofitna organizacija. Ustanovljena je bila kot odgovor na problematiko prekomernega in nekontroliranega izkoriščanja gozdov. Promovira torej trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki je okolju prijazno, družbeno koristno in gospodarno. Temelji organizacije so postavljeni v leto 1993, ko se je v Kanadi prvič sestala generalna skupščina FSC.

Vizija FSC je, da svetovni gozdovi zadovoljujejo socialne, ekološke in ekonomske pravice sedanjih generacij, ne da bi ogrožale pravice bodočih generacij. Poslanstvo FSC pa je promocija družbeno koristnega, okoljsko sprejemljivega in ekonomsko upravičenega upravljanja svetovnih gozdov. Družbeno koristno upravljanje gozdov lokalnemu prebivalstvo in celotno družbo usmerja v koriščenje dolgoročnih prednosti gozda. Okoljsko sprejemljivo upravljanje gozdov pomeni, da se ob uporabi lesnih in nelesnih gozdnih dobrin ohranja biotska raznovrstnost, produktivnost in ekološki procesi gozda. Ekonomsko upravičeno upravljanje z gozdom pomeni, da so aktivnosti dobičkonosne, vendar strukturirane tako, da ne uničujejo gozdnih virov in ekosistemov.

Upravljanje FSC-ja temelji na načelih sodelovanja, demokracije in pravičnosti. Upravljan je s strani svojih članov, odbora direktorjev in generalnega direktorja. Člani so lahko predstavniki različnih organizacij, kot so okoljevarstvene organizacije, predstavniki lesne industrije, avtohtonih ljudstev, proizvajalci, prodajalci, lastniki gozdov in socialne nevladne organizacije. V svetovnem merilu lahko kot pomembnejše člane izpostavimo: Svetovni sklad za naravo (WWF – World Wide Fund for Nature), Greeenpeace, Tetra Pak in Mondini PLC. Odbor direktorjev FSC je sestavljen iz dvanajst izvoljenih predstavnikov, ki odgovarjajo članom FSC-ja. Generalni direktor pa vodi ekipo, ki dela v FSC International Centru v Bonnu v Nemčiji. V skladu s shemo FSC je po svetu trenutno certificiranih 200 milijonov hektarov gozdov v 84 državah in podeljenih 37.536 FSC Chain of Custody certifikatov v 123 državah.

FSC je vzpostavil mednarodni sistem za certifikacijo gozdov, v katerega so zajete tri vrste FSC certifikacije:

 • FSC Forest Management (krajše FSC FM certifikat), je certifikat za gospodarjenje z gozdovi.
 • FSC Chain of Custody (krajše FSC CoC), je namenjen sledenju gozdnih proizvodov skozi celotno proizvodno verigo.
 • FSC Controlled Wood (krajše FSC CW), je certifikat, ki pod nadzorovanimi pogoji omogoča proizvajalcem kombinacijo FSC certificiranega materiala z necertificiranim materialom.

FSC® Forest Management – upravljanje z gozdovi

Certifikat za upravljanje z gozdovi se nanaša na gospodarjenje z gozdom in potrjuje, da upravljanje poteka na odgovoren način. Ob tem mora biti zagotovljeno ohranjanje naravnih ekosistemov, samo upravljanje z gozdovi pa mora biti naklonjeno lokalnemu prebivalstvu. Podeljuje se lastnikom ali upravljalcem gozda, če njihov način gospodarjenja zadostuje zahtevam načel in kriterijev FSC. Ključni dokument certifikacije gozdov je FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship FSC-STD-01-001. Dokument zajema deset obvezujočih načel, ki so nadalje razdelana na kriterije in indikatorje. Ponuja obsežen nabor univerzalnih zahtev za odgovorno gospodarjenje z gozdovi. Zahteve so namenjene vzdrževanju gozdov visoke ohranitvene vrednosti, zmanjšanju vpliva na okolje, ohranitvi koristi gozdov, pravic avtohtonega prebivalstva in delavcev. Čeprav so indikatorji v glavnem namenjeni gospodarjenju z gozdovi, so prav tako pomembni za nelesne produkte in druge okoljske dejavnike, kot so čista voda in zrak, skladiščenje ogljika itd.

Prvi certifikat za gospodarjenje z gozdovi po FSC shemi v Sloveniji je bil leta 2007 podeljen Skladu kmetijskih Zemljišč in gozdov RS. Trenutno je v Sloveniji po shemi FSC certificiranih 262.959 ha gozdov. Od tega 234.986 ha, ki so v državni lasti (z njimi upravlja družba SiDG), preostalih 27.973 ha so predvsem večji lastniki kot so Beneficij d.o.o, Gozdna posest Kosler, Kočevski les d.o.o., LGG Zaletelj k.d., Metropolitana d.o.o. - Bled in Nazarje, posest Blegoš in Ugar d.o.o.

Načela FSC®-ja:
1. Skladnost z zakoni in FSC načeli
Gospodarjenje z gozdom mora spoštovati vse merodajne zakone države, v kateri deluje, mednarodne pogodbe in dogovore, katere podpisnik je država in upoštevati vsa načela in kriterije FSC.
2. Pravica do posesti in uporabe ter odgovornosti
Dolgoročna pravica do posesti in pravice uporabe zemljišč in gozdnih virov morajo biti jasno določene, dokumentirane in pravno utemeljene.
3. Pravice avtohtonega prebivalstva
Priznati in spoštovati je potrebno zakonske in običajne pravice avtohtonega prebivalstva do posesti, uporabe in gospodarjenja s svojimi zemljišči, teritorijem in naravnimi bogastvi.
4. Odnosi v skupnosti in pravice delavcev
Gozdno-gospodarske aktivnosti morajo vzdrževati ali pospeševati dolgoročno ekonomsko blagostanje gozdnih delavcev in lokalnih skupnosti.
5. Koristi iz gozda
Gozdno-gospodarske aktivnosti morajo vzpodbujati učinkovito rabo mnogoštevilnih gozdnih proizvodov in uslug za zagotovitev ekonomske upravičenosti in širokega razpona okoljevarstvenih in socialnih koristi.
6. Okoljevarstveni vpliv
Gospodarjenje z gozdom mora ohranjati biotsko raznolikost in njene spremljajoče vrednote, vodne vire, zemljo in edinstvene in občutljive ekosisteme in pokrajine ter s tem ohranjati ekološke funkcije in integriteto gozda.
7. Načrt gospodarjenja
Načrt gospodarjenja je potrebno v skladu z obsegom in intenzivnostjo aktivnosti napisati, izvajati in posodabljati. Dolgoročni cilji gospodarjenja in sredstva za njihovo doseganje so jasno navedeni.
8. Nadzor in ocena
Nadzor se bo izvajal v skladu z obsegom in intenzivnostjo gospodarjenja in z namenom ocene stanja gozda, doprinosov gozdnih proizvodov, nadzorne verige in gospodarskih aktivnosti ter njihovega socialnega in ekološkega vpliva.
9. Vzdrževanje gozdov visoke ohranitvene vrednosti
Gospodarske aktivnosti v gozdovih visoke ohranitvene vrednosti morajo ohranjati ali povečevati znake, ki določajo takšen gozd. Odločitve v zvezi z gozdom visoke ohranitvene vrednosti se morajo vedno sprejemati s predvidenim pristopom.
10. Nasadi
Nasade je potrebno načrtovati in upravljati v skladu z načeli in kriteriji od 1 do 9. Nasadi služijo kot dopolnilen način gospodarjenja z gozdovi za zmanjševanje pritiskov na gozdove in za pospeševanje obnove in zaščite naravnih gozdov.

FSC® Chain of Custody – skrbniška veriga

Preden gozdni proizvodi dosežejo končnega porabnika, gredo skozi več faz proizvodnje, predelave in distribucije. Certifikat skrbniške verige je namenjen sledenju lesa in lesnim proizvodom skozi celotno proizvodno verigo in zagotavlja, da se skozi omenjen proces FSC certificiran material ne meša z necertificiranim materialom neznanega izvora. Standard FSC-STD-40-004 (V3-0) je glavni dokument, ki podrobneje opredeljuje delovne postopke in zahteve za pridobitev samega certifikata. Od leta 2007 beležimo v Sloveniji strmo rast certifikatov FSC CoC za sledljivost v lesnopredelovalni verigi. Trenutno je v Sloveniji 227 veljavnih CoC certifikatov po shemi FSC.

Poznamo tri vrste FSC CoC certifikacije:

 • Single Chain of Custody Certification se uporablja za certifikacijo posameznih podjetij, ki proizvajajo in prodajajo FSC certificirane izdelke.
 • Multi-Site Chain of Custody Certification se uporablja za podjetja z več samostojnimi enotami, razpršenimi na različnih lokacijah. Ta vrsta certificiranja prav tako pride v poštev za manjša podjetja, ki se združijo v skupino in pridobijo certifikat pod enim imenom (Group Chain of Custody Certification)Chain of Custody Certification).
 • Project Certification se uporablja za objekte in zgradbe, ki so delno ali pa v celoti izdelane s komponentami, certificiranimi s stani FSC-ja.

FSC® Controled Wood certifikacija

Kontroliran les – CW (FSC CW) je certifikat, ki pod nadzorovanimi pogoji omogoča proizvajalcem kombinacijo FSC certificiranega materiala z necertificiranim materialom. Povpraševanje po FSC materialih je zelo veliko, zato redna doba v veliko primerih ni mogoča. Posledično se je pojavila potreba po FSC-CW materialu. Pomemben pogoj je, da se uporabljajo le materiali, ki prihajajo iz sprejemljivih virov. Primernost materialov je podrobneje opredeljena v standardih FSC-STD-40-005 V3-1 in FSC-STD-30-010 V2-0.

FSC definira pet kategorij materiala, ki se ga ne sme kombinirati s FSC certificiranimi materiali:
1. nelegalno posekan les,
2. les, posekan na tak način, da so zaradi sečnje kršene tradicionalne ali človekove pravice,
3. les, posekan v gozdovih visoke ohranitvene vrednosti, ki so zaradi aktivnosti sečnje ogroženi,
4. les, posekan v gozdovih, ki jih spreminjajo v plantaže ali v področja za negozdno uporabo,
5. les, posekan v gozdovih, kjer so posajena genetsko spremenjena drevesa.

Presoja in certifikacija

Organizacija FSC ne izdaja certifikatov sama, temveč določa le ustrezne standarde in postopke. Certifikacijo gozdov in presojo skrbniških verig izvaja pooblaščena akreditirana neodvisna organizacija. Accreditation Services International (ASI) je zadolžen za izbor in izvajanje vsakoletne kontrole certifikacijskih organizacij, prav tako pa certifikacijske organizacije opravljajo vsakoletne kontrole nad imetniki FSC FM in FSC CoC certifikatov.Logotip certifikacijskega organa v Sloveniji


Bureau Veritas je neodvisna organizacija v Sloveniji, kateri je ASI podelil akreditacijo za izvajanje presoj po shemi FSC. Mednarodno podjetje ima v 140 državah več kot 69.000 zaposlenih. V Sloveniji se s certifikacijo v skladu s shemo FSC ukvarjajo od leta 2008, v omenjeni shemi so v naši državi podelili največje število posameznih certifikatov. Iz pisarne v Ljubljani izvajajo certifikacijo po shemi FSC v vseh državah bivše Jugoslavije, Romuniji in Bolgariji, pri čemer imajo vzpostavljeno presojevalsko ekipo v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji.

Prednosti FSC® certifikacije

Ključne prednosti certifikacije FSC so:

 • pridobitev dostopa do nekaterih novih trgov,
 • ščitenje svetovnih gozdov,
 • sistemov sledljivosti omogoča boljši nadzor nad upravljanjem z viri,
 • stranke imajo večje zaupanje do certificiranih proizvodov,
 • certificirani proizvodi bodo ustrezali pogojem za sodelovanje na razpisih v skladu z Uredbo o zelenem naročanju,
 • podjetje, ki lasti certifikat, bo objavljeno v javno dostopnem iskalniku certificiranih podjetij,
 • FSC etikete dajejo dodano vrednost izdelkom,
 • blagovne znamke FSC pomagajo pri promociji družbene odgovornosti in pozitivne podobe podjetja.


Mirko Baša (Gozdarski inštitut Slovenij), Peter Bele (Bureau Veritas Slovenija).

Viri

Bureau Veritas Slovenija (2019) https://www.bureauveritas.si (14. 5. 2019)
FSC – Facts and figures (2019) https://ic.fsc.org/en/facts-and-figures (15. 5. 2019)
Mavrin J. 2016. FSC certifikat v podjetju za proizvodnjo papirja: diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Ljubljana: samozaložba: 68 str.
Woodmark Generic Standard and Checklist (2014) https://www.soilassociation.org/media/4435/slovenia-wm-generic-std-adt-v42-may-2014-bilingual.pdf (15. 5. 2019)