Gozdovi v ženskih rokah

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo pričeli z mednarodnim projektom »Gozdovi v ženskih rokah« Fem4Forest (Forests in Women's Hands). Projekt je financiran v sklopu programa Interreg Danube Transnational Programme. V projekt je vključenih 14 partnerjev iz 10 držav (Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Romunija, Češka, Bolgarija, Ukrajina). Vodilni partner projekta je Gozdarski inštitut Slovenije, vodja projekta pa dr. Nike Krajnc.

 

V projektu Fem4Forest bomo osvetlili različne vloge žensk v gozdarstvu in širše - v gozdno lesnih verigah. Raziskovali bomo različne možnosti bolj aktivnega vključevanja žensk v gospodarjenje z gozdovi kot tudi na trg dela in v različne nivoje odločanja. Z vrsto pilotnih projektov na območju Podonavja želimo s prenosom idej in primerov dobre prakse predstaviti različne možnosti bolj aktivne vloge žensk.
Glavni cilj projekta je okrepitev gozdarskega sektorja na območju Podonavja na lokalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju s pomočjo večjega vključevanja žensk. Projekt ponuja nov in inovativen pristop pri izobraževanju in mentorstvu, ki bo omogočil bolj dejavno vlogo žensk v gozdarskem sektorju.

S primerjalno študijo in z izbiro primerov dobrih praks bomo v sodelujočih državah predstavili razne možnosti zaposlovanja žensk v gozdarstvu. Posebna ciljna skupina v projektu so lastnice gozdov, delež le-teh narašča, v večini držav pa so neorganizirane in pogosto tudi manj aktivne. Tako bo razvit model Fem4Forest (akcijski načrt, ki temelji na povpraševanju, kampanja za ozaveščanje, mentorstvo in program usposabljanja) za integracijo žensk. Z naslavljanjem problematike mladih in dolgotrajno brezposelnih žensk na podeželju bomo dolgoročno prispevali tudi k višji stopnji zaposlenosti v območju Podonavja.

V slovenskem gozdarstvu zasedajo tudi ženske pomembna delovna mesta, skoraj polovica lastnikov gozdov je žensk in tudi delež gozdark se povečuje. Kljub temu pa nimamo društva, ki bi povezovalo ali lastnice gozdov ali gozdarke. V okviru projekta želimo izpostaviti vlogo žensk v gozdarstvu v Sloveniji, ponuditi nove možnosti, pokazati primere dobre prakse in, v kolikor bo interes, tudi organizirati različne oblike združevanja, izobraževanja in mentorstva.


IZKAZNICA PROJEKTA:

Naslov: Gozdovi v ženskih rokah - Forests in women's hands
Akronim: Fem4Forest
Številka projekta: DTP3-500-1.2 Fem4Forest
Začetek: 01. 07. 2020 Zaključek: 31 .12. 2022
Skupni proračun projekta: 1,6 milijona € (od tega 1,1 milijon € ERDF sredstev)
Partnerstvo: 14 partnerjev iz 10 držav (7 ERDF, 2 IPA, 1 ENI-UA)
Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije