Izkoriščenost potenciala hlodovine iglavcev v Sloveniji

 

V letu 2018 je proizvodnja hlodov za žago in furnir iglavcev v Sloveniji znašala 2,553 milijonov m3, od tega je bilo 56 % količin izvoženih na tuji trg, večji del v Avstrijo (71 %). Poraba hlodovine iglavcev, ki se izračuna bilančno (poraba = proizvodnja + uvoz – izvoz), pa je v letu 2018 v Sloveniji znašala 1,146 milijonov m3. Po podatkih mednarodne organizacije UNECE je Slovenija na repu držav glede na vrednost koeficienta, ki primerja predelavo in proizvodnjo v primeru hlodovine iglavcev. Le ta je v letu 2018 za našo državo znašal 0,45. Koeficient poraba/proizvodnja nakazuje uravnoteženost med proizvodnjo in porabo virov; če je koeficient > 1 pomeni, da je poraba večja od proizvodnje in hkrati je prisoten zunanjetrgovinski primanjkljaj, če je koeficient < 1 pa pomeni, da je poraba manjša od proizvodnje in hkrati je prisoten zunanjetrgovinski presežek. Za Slovenijo je torej značilna neuravnoteženost med proizvodnjo in porabo, saj se je v zadnjem desetletju izrazito povečal zunanjetrgovinski presežek, še posebej v kategoriji hlodi za žago in furnir iglavcev.

 

Države, ki so v letu 2018 imele zabeleženo večjo porabo hlodovine iglavcev od proizvodnje so Avstrija, Romunija, Belgija, Portugalska, Nemčija, Latvija, Združeno kraljestvo, Švedska, Irska, Španija, Turčija ter Bosna in Hercegovina.Slika 1: Koeficient poraba/proizvodnja hlodovine iglavcev v izbranih evropskih državah za obdobje 2016–2018 (vir osnovnih podatkov UNECE, preračuni GIS)


V zadnjem desetletju ima Slovenija pri kategoriji hlodi za žago in furnir iglavcev proizvodnjo večjo od porabe oz. predelave. Najnižji koeficient, ki primerja porabo in proizvodnjo je zabeležen za leto 2016, ko se je kar 68 % proizvedenih količin hlodovine iglavcev izvozilo v tujino. Začasni podatki za leto 2019 (končni podatki bodo na voljo v oktobru) kažejo na povečanje koeficienta in sicer na 0,69, kar kljub še vedno nizki vrednosti glede na ostale evropske države, nakazuje na večjo stopnjo predelave hlodovine iglavcev v Sloveniji.

Slika 2: Koeficient poraba/proizvodnja hlodovine iglavcev v Sloveniji za obdobje 2012 – 2019 (podatki za leto 2019 so začasni) (vir osnovnih podatkov UNECE, preračuni GIS)
Špela Ščap
Gozdarski inštitut Slovenije
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko