IZOBRAŽUJMO SE: e-izobraževanje o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi

V sklopu ERASMUS+ projekta Strateška partnerstva za inovativni pristop usposabljanja o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, ali kratko CIA2SFM, je nastal izobraževalni program z naslovom "Teorija in praksa trajnostnega gospodarjenja z gozdovi". Program je namenjen vsem, ki se z gozdom profesionalno ukvarjajo - gozdarskim strokovnjakom, zasebnim lastnikom gozdov, gozdarskim podjetnikom in institucijam za upravljanje zavarovanih območij, kot tudi vsem ljubiteljskim uporabnikom gozda in tistim, ki bi želeli vedeti več o gospodarjenju z gozdovi. Posebnost izobraževanja je, da je postavljeno v spletno okolje in daje možnost lastne izbire časa in okolja za učenje.

E-izobraževanje so soustvarili partnerji iz Avstrije, Slovenije in Hrvaške in je prvi takšen izobraževalni program, ki združuje znanja s področja gospodarjenja z gozdovi v luči prilagajanja na klimatske spremembe. E-učilnica je enostavna za uporabo, prosto dostopna in na voljo v štirih jezikih: angleščini, nemščini, hrvaščini in slovenščini. Potrebujete le računalnik, tablico ali mobilni telefon z dostopom do svetovnega spleta.

Pred prvim vstopom v učilnico morate ustvariti uporabniški profil, s katerim pozneje nemoteno vstopate in izbirate želene vsebine. Navodila za vpis in uporabo e-učilnice najdete v priročniku za uporabnike: http://www.cia2sfm.org/wp-content/uploads/2017/12/Priročnik-za-udeležence.pdf.

Izobraževalni program obsega znanje in konkretne informacije s področja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in organizacije gozdarskih del. Trajnostno gospodarjenje z gozdovi pomeni tak način upravljanja in rabe gozdov in gozdnih zemljišč, ki ohranja njihovo biotsko raznovrstnost, produktivnost, sposobnost pomlajevanja, vitalnost in potencial za uresničevanje pomembnih ekoloških, gospodarskih in socialnih funkcij gozda, ki ne povzroča škode drugim ekosistemom v krajini. Cilj izobraževalnega programa je seznanitev z evropskimi cilji gospodarjenja z gozdovi, dvig in širjenje znanja o vidikih trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in informiranje o načinih dostopa do gozdarskih informacij.

Vsebina e-izobraževanja je razdeljena na štiri vsebinske dele:
1. Osnove trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, kjer so predstavljena osnovna gozdarska načela in prakse. Za zdrav gozdni ekosistem morajo biti izpolnjeni predpogoji, na primer nemoten cikel hranljivih snovi in zdrava (dovolj raznovrstna) genetska sestava populacij. Cilj tega poglavja je razumeti osnovna ekološka načela v gozdarstvu (biogeokemično kroženje, izbira drevesnih vrst, motnje v gozdnem ekosistemu) ter spoznati osnovne elemente gojenja gozdov in njihovega varstva.
2. Tehnični vidiki trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, kjer so prikazani pravilen način poseka dreves in prenos lesa na trg po gozdnih prometnicah z gozdno mehanizacijo. Gozdarske storitve so se razvile v visokotehnološko dejavnost v profesionalnih gozdarskih podjetjih, prometnice so zgrajene v zasebnih in državnih gozdovih, stroji so izboljšali varnost in učinkovitost sečnje in spravila lesa... Cilj tega poglavja je spoznati gozdarske dejavnosti in tehnične spretnosti, potrebne za delo v gozdu.
3. Organizacija trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, kjer je predstavljena priložnost organiziranja zasebnih lastnikov gozdov in upravljanja malopovršinskih zasebnih gozdov. Sposobnost malopovršinskih zasebnih lastnikov gozdov je namreč bistvena za ustrezen odziv na naravne motnje in spreminjanje globalnih trgov. Odzivanje je ključno tudi za prihodnost, saj se okolje spreminja. Cilj tega poglavja je spoznati vidike organizacije in upravljanja malopovršinskih gozdov, ki so skupna posebnost Avstrije, Hrvaške in Slovenije, ter spoznati možnosti evropskega financiranja.
4.Prilagajanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi na podnebne spremembe, kjer so predstavljeni trije vidiki adaptivnega gospodarjenja z gozdovi - ekološki, ekonomski in socialni ter študija primera, ki temelji na izkušnji žledoloma, naravni ujmi, ki je slovenske gozdove prizadela v februarju leta 2014. Cilj tega poglavja je izboljšati znanje, da bi okrepili inovativnost za razvoj novih strategij odzivanja na spremembe.

Darja Kocjan
Gozdarski inštitut Slovenije

Za več informacij se obrnite na avtorico prek emaila (darja.kocjan@gozdis.si).