IZPAD DOHODKA V GOZDARSKEM SEKTORJU V OBDOBJU od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo ocenjevali izpad dohodka v gozdarskem sektorju skladno z metodologijo objavljeno v Odloku o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20). Ocene temeljijo na teoretični modelni oceni sprememb:

  • količine proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: GLS) v letu 2020 (izračunane na podlagi preteklih podatkov) in
  • odkupnih cen izbranih kategorij GLS v letu 2020 (izračunane na podlagi preteklih podatkov).

Ocena teoretične mesečne proizvodnje GLS za leto 2020

Osnova za oceno predvidene mesečne dinamike proizvodnje GLS v letu 2020 so začasni podatki o strukturi proizvodnje GLS (preglednica 1) ter podatki o dinamiki odkupa lesa, ki jih v okviru mesečnih raziskovanj »Odkup lesa (KME-LES/M)« zbira Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS) za obdobje 2015-2019.Preglednica 1: Proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov v letu 2019 (v m3 neto)
Opomba: struktura proizvodnje GLS za leto 2019 je začasna, končna bo predvidoma objavljena oktobra 2020

 

Na podlagi petletnega povprečja količin odkupa GLS na kamionski cesti iz zasebnih gozdov je bila izračunana predvidena dinamika proizvodnje GLS po mesecih po združenih kategorijah GLS (hlodovina iglavcev, les slabše kakovosti iglavcev, hlodovina listavcev ter les slabše kakovosti listavcev) (Preglednica 2).

 

Preglednica 2: Predvidena povprečna dinamika proizvodnje GLS v obdobju 2015-2019 (vir podatkov: SURS)

 

Na podlagi izračunanih deležev po združenih kategorijah GLS smo ocenili količino proizvodnje za obdobje od 16. marca 2019 do 30. junija 2019 (preglednica 3). Ocenjena dinamika proizvodnje GLS po mesecih za leto 2019 predstavlja ocenjeno teoretično proizvodnjo za leto 2020 (TPGLSx20) in je podlaga za izračun izpada proizvodnje GLS v času epidemije COVID-19.

 

Preglednica 3: Ocenjena količina proizvodnje v obdobju od 16. 3. 2019 do 30. 6. 2019

Ocena dejanske proizvodnje GLS v analiziranem obdobju

Ocena poseka oziroma dejanske proizvodnje GLS v času od 16.03.2020 do 30.06.2020 je zahtevna naloga. Za potrebe boljšega vpogleda v stanje na trgu GLS v času epidemije, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije že v drugi polovici marca začeli spremljati stanje pri nekaterih večjih oziroma pomembnejših deležnikih na trgu okroglega lesa v Sloveniji in tudi širše v Evropi. Tako smo na primer začeli izvajati mesečno - izredno zbiranje odkupnih cen GLS na kamionski cesti iz zasebnih gozdov. V nekoliko prilagojen anketni vprašalnik smo dodali vprašanje o zmanjšanju odkupa iz zasebnega sektorja. Po zbranih informacijah se je odkup lesa iz zasebnega sektorja začel zmanjševati v drugi polovici marca, v sredini aprila so odkupovalci poročali o povprečnem 40 % zmanjšanju odkupa, v maju so odkupovalci poročali o še večjem padcu odkupa in sicer v povprečju za več kot 50 %. V juniju se je odkup lesa še vedno zmanjševal, še vedno kar 22 % podjetji poroča o ustavljenem odkupu, več kot 45 % podjetji pa je poročalo o prepolovljenem odkupu.

 

Za oceno poseka in predvsem oceno trendov med primerjalnim obdobjem 2019 in 2020 smo analizirali podatke o količinah iz zaključenih odločbah o poseku izbranih dreves Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS). Po podatkih ZGS je bil posek v juniju 2020 nižji kot posek v primerjalnem obdobju 2019. Pozitivno je dejstvo, da se je v tem obdobju bistveno zmanjšal sanitarni posek in sicer je bil letos pri iglavcih za 20 % manjši kot v juniju 2019 (preglednica 4).

 

Preglednica 4: Gibanje poseka v analiziranem obdobju po podatkih ZGS (realizirane odločbe) med primerjalnim obdobjem 2019 in 2020

 

Vendar ti podatki predstavljajo zgolj del informacij, ki so ključne za izračun izpada dohodka, saj ZGS ne beleži kdaj je bil les prodan oziroma odpeljan iz gozda. Poleg tega so odločbe za redni posek več letne in jih lahko lastniki realizirajo v zelo različnem časovnem obdobju. Zato smo za oceno dejanskega stanja uporabili izračunane in predstavljene padce proizvodnje GLS (preglednica 4) ter predvideno proizvodnjo po združenih kategorijah GLS (preglednica 3). Po tovrstni metodologiji je bila ocenjena proizvodnja GLS po združenih kategorijah gozdnih lesnih sortimentov (DPGLSx20) v izbranem obdobju 2020 (Preglednica 5).

 

Preglednica 5: Ocenjena dejanska proizvodnja GLS v juniju 2020

 

Ocenjena proizvodnja v mesecih, ki jih je zaznamovala epidemija COVID-19 je bila za več kot 340.000 m3 manjša, kot je bila proizvodnja v primerjalnem obdobju v letu 2019. Največji upad proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov je bil po naših ocenah v aprilu, ko je bila ocenjena proizvodnja manjša za več kot 130.000 m3.

Ocena teoretičnih odkupnih cen GLS v letu 2020 po mesecih

Osnovo za oceno teoretičnih odkupnih cen GLS na kamionski cesti predstavljajo podatki o odkupnih cenah GLS, ki jih mesečno zbira SURS v okviru statističnega raziskovanja »Odkup lesa (KME-LES/M)«.

 

V metodologijo izračuna ocene teoretičnih odkupnih cen GLS v času trajanja epidemije COVID-19 se vključijo tiste kategorije GLS iz statističnega raziskovanja KME-LES/M, ki so imele v obdobju 2015–2019 povprečno višino letnega odkupa 30.000 m3 ali več. Odkupne cene se združijo v štiri razširjene kategorije GLS, in sicer: hlodovina iglavcev, les slabše kakovosti iglavcev, hlodovina bukve in les slabše kakovosti listavcev.

 

Izračun teoretične odkupne cene kategorij GLS za posamezni mesec temelji na:

  • 1.) izračunu povprečja odkupnih cen GLS za večletno obdobje (od leta 2006 do leta 2020) po kvartalih (jan–mar, apr– jun, jul–sep, okt–dec),
  • 2.) izračunu indeksov sprememb cen glede na prejšnji kvartal in sicer na ravni večletnega obdobja,
  • 3.) izračunu povprečne kvartalne spremembe odkupnih cen GLS.

 

Teoretične odkupne cene za razširjene kategorije GLS za izbran mesec 2020 se tako izračuna po enačbi:

 

TCx20 [EUR/m3] = Odkupna cenax19 [EUR/m3 ] * Povpr. sprememba cen

 

TCx20 - Teoretična odkupna cena izbrane razširjene kategorije GLS, ki temelji na podatkih 2019 (v EUR/m3)

Odkupna cenax19 - Odkupna cena izbrane razširjene kategorije GLS v mesecu x v 2019 (v EUR/m3)

Povpr. sprememba cen - Povprečna kvartalna sprememba odkupne cene izbrane razširjene kategorije GLS v izbranem kvartalu, ki temelji na večletnih podatkih (2006-2020)

 

Preglednica 6: Teoretične (napovedane) odkupne cene GLS v obravnavanem obdobju

Ocena dejanskih mesečnih odkupnih cen GLS v času epidemije COVID-19

 

Osnovo za oceno dejanskih odkupnih cen GLS na kamionski cesti predstavljajo podatki o odkupnih cenah GLS iz zasebnih gozdov, zbranih s strani GIS. Zbiranje cen je potekalo v sredini februarja, aprila, maja in junija 2020. Spletni vprašalnik je bil poslan na več kot 200 naslovov. Število odgovorov pa je nihalo med 27 in 32 podjetji.

 

Analiza odkupnih cen je pokazala, da so cene v tem obdobju padle, gibanje cen je različno po posameznih sortimentih. Gibanje cen redno objavljamo nahttp://wcm.gozdis.si/novice in jih v tem primeru ne bomo posebej predstavljali.

 

Dejanske ocene odkupnih cen (DCx20) izbranih kategorij GLS na trgu se torej določijo s pomočjo mesečnega zbiranja odkupnih cen GLS s strani GIS (Preglednica 7).

 

Preglednica 7: Dejanske odkupne cene GLS v v obravnavanem obdobju (vir podatkov: SURS in GIS)

Izračun mesečne vrednosti proizvodnje GLS

 

Teoretična mesečna vrednost proizvodnje v letu 2020 temelji na predpostavki, da bi bila proizvodnja GLS v normalnih razmerah primerljiva s proizvodnjo v 2019. Tako se teoretična vrednost proizvodnje v 2020 izračuna po enačbi:

 

TVx20 [EUR] = TPGLSx20 [m3] * TCx20[EUR/m3]

 

TVx20 - Teoretična vrednost proizvodnje posameznih združenih kategorij GLS v mesecu x v letu 2020 (v EUR)

TPGLSx20 - Teoretična količina proizvodnje po posameznih združenih kategorijah GLS v mesecu x v letu 2020 na podlagi podatkov za 2019 (v neto m3)

TCx20 - Teoretična odkupna cena posamezne združene skupine GLS v izbranem mesecu 2020 na podlagi preteklih podatkov (v EUR/m3)

 

Z upoštevanjem teoretičnih količin izračunanih na podlagi podatkov za leto 2019 in teoretičnih cen, ki bi bile na trgu v kolikor ne bi bilo epidemije COVID-19, bi bila vrednost proizvodnje GLS v obravnavanem obdobju 2020 skoraj 70 milijonov € (preglednica 8).

 

Preglednica 8: Teoretična vrednost proizvodnje posameznih združenih kategorij GLS v juniju 2020 (v EUR)

 

Dejanski podatki o stanju na trgu kažejo drugačno sliko in sicer se je proizvodnja zmanjšala, prav tako so padle tudi cene posameznih GLS.

 

Dejanska mesečna vrednost proizvodnje se za leto 2020 izračuna po enačbi:

 

DVx20 [EUR] = DPGLSx20 [m3] * DCx20[EUR/m3]

 

DVx20 - Ocena dejanske vrednosti proizvodnje po posameznih združenih kategorijah GLS v mesecu x v letu 2020 (v EUR)

DPGLSx20 - Ocenjena dejanska količina proizvodnje po posameznih združenih kategorijah GLS v mesecu x v letu 2020 (v m3)

Odkupna cenax20 - Odkupna cena posamezne združene kategorije GLS v izbranem mesecu 2020 (v EUR/m3)

 

Po predstavljenih predpostavkah o zmanjšanju proizvodnje v posameznih združenih kategorijah GLS ter predstavljenemu stanju na področju cen GLS na trgu smo ocenili dejansko mesečno vrednost proizvodnje v obravnavanem obdobju 2020 (preglednica 9). Vrednost proizvodnje je padla v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu. Ocenjena vrednost proizvodnje GLS je v obravnavanem obdobju znašala nekaj več kot 51 milijonov €, kar je skoraj 19 milijonov € manj kot je bila ocenjena teoretična vrednost proizvodnje (na podlagi podatkov 2019).

 

Preglednica 9: Ocenjena dejanska vrednost proizvodnje posameznih združenih kategorij GLS obravnavanem obdobju 2020 (v EUR)

Izpad dohodka v gozdarskem sektorju v času epidemije COVID-19

 

Ocena izpada dohodka zaradi epidemije COVID-19 se izračunava na podlagi podatkov o teoretični vrednosti proizvodnje ter dejanske vrednosti proizvodnje. Pri tem se predvideva, da se stroški proizvodnje niso spremenili oziroma ostajajo v omenjenem obdobju primerljivi.

 Delež izpada dohodka se izračuna po formuli:

Izpad dohodka [%] = ((TVx20 - DVx20 / TVx20) x 100

 

TVx20 - Teoretična vrednost proizvodnje GLS v mesecu x v letu 2020 (v EUR)

DVx20 - Dejanska vrednost proizvodnje GLS v mesecu x v letu 2020 (v EUR)

 

Povzetek vseh predstavljenih izračunov in ocen je podan v preglednici 10, v kateri je prikazana tudi končna ocena izpada dohodka v sektorju gozdarstva.

 

Preglednica 10: Ocena izpada dohodka v gozdarskem sektorju v času epidemije COVID-19 in v mesecih po njej

ZAKLJUČEK

 

Skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19, smo izračunali izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje od 16.3. do 30.6.2020. Izračunan izpad dohodka v sektorju gozdarstva je v drugi polovici marca 2020 znašal 14 %, v aprilu, maju in juniju pa je presegel 20 % in je znašal v aprilu 35 %, v maju 29 %, v juniju pa 23 %.

 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je za prvo obdobje (april 2020) izdala odločbe o pravici do sredstev za nadomestilo zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19. Odločbe bo prejelo 104 lastnikov gozda v skupni višini 270.135,41 EUR. Sredstva bodo upravičencem nakazana predvidoma do konca julija 2020. Za drugo obdobje (maj 2020) bodo odločbe izdane predvidoma 17.8.2020, izplačila pa bodo izvedena konec meseca avgusta.

 

Izračune pripravili: dr. Nike Krajnc, Špela Ščap, Matevž Triplat, Darja Stare, Gozdarski inštitut Slovenije