Izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju v času epidemije COVID-19 za drugo polovico meseca marca in april 2020

Skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljevanju: Odlok), je Gozdarski inštitut Slovenije izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje od 16. 3. do 30. 4. 2020.Izpada dohodka v času epidemije COVID-19 je izračunan na podlagi podatkov o teoretični vrednosti proizvodnje ter dejanske vrednosti proizvodnje v času epidemije COVID-19. Pri tem se predvideva, da se stroški proizvodnje niso spremenili oziroma ostajajo v omenjenem obdobju primerljivi.Delež izpada dohodka je izračunan po formuli:Izpad dohodka [%] = ((TVx20 - DVx20) / TVx20) * 100TVx20: Teoretična vrednost proizvodnje GLS v mesecu x v letu 2020 (v EUR)

DVx20: Dejanska vrednost proizvodnje GLS v mesecu x v letu 2020 (v EUR)V preglednici 1 je prikazana končna ocena teoretične in dejanske vrednosti proizvodnje v drugi polovici marca in v aprilu 2020 ter izpada dohodka v sektorju gozdarstva v omenjenem obdobju.

 

Marec (od 16. 3.)

April

Teoretična vrednost proizvodnje GLS

11.496.201 EUR

21.132.008 EUR

Dejanska vrednost proizvodnje GLS

9.893.045 EUR

13.702.522 EUR

Razlika med teoretično in dejansko vrednostjo

-1.603.156 EUR

-7.429.486 EUR

Izpad dohodka

14 %

35 %


Skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka je Gozdarski inštitut Slovenije izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje od 16. 3. do 30. 4. 2020. Izračunan izpad dohodka v sektorju gozdarstva v drugi polovici marca je znašal 14 %, v aprilu pa je presegel 20 % in je znašal 35 %. Izračunan izpad dohodka za mesec maj 2020 pa bo v skladu z določili Odloka objavljen 1. julija 2020.Do finančnega nadomestila so upravičene fizične osebe, lastniki gozdov, če je bil za obdobje, za katero vlagatelj vlaga zahtevek za pridobitev finančnega nadomestila, ugotovljen izpad dohodka v gozdarskem sektorju v višini najmanj 20 %.Lastniki gozdov so tako v skladu z določili Odloka upravičeni do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 za mesec april 2020.Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za mesec april 2020 se vloži od 1. do 15. junija 2020 na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (s pripisom »začasni izredni ukrepi – gozdarski sektor«) priporočeno po pošti ali elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.Več informacij je na voljo na spletni povezavi: https://www.gov.si/zbirke/storitve/uveljavljanje-financnega-nadomestila-zaradi-izpada-dohodka-v-gozdarskem-sektorju-zaradi-epidemije-covid-19/