Kaj prinaša sedmi paket ukrepov za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 lastnikom gozdov?

V aprilu 2020 je vlada v prvem paketu pomoči za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP) predvidela neposredno finančno nadomestilo tudi za lastnike gozdov. V drugem valu vlada ni predvidela neposrednega finančnega nadomestila za lastnike gozdov zaradi izpada dohodka pri gospodarjenju z gozdom. Kljub temu pa zadnji sprejeti paket prinaša tudi nekaj ukrepov, ki so namenjeni lastnikom gozdov.

 

Konec lanskega leta (31. 12. 2020) je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 ( Uradni list RS, št. 203/20 ), ki predstavlja že sedmi tako imenovan paket pomoči za omilitev posledic epidemije.

Prvi med ukrepi (58. člen) namenjen tudi lastnikom gozdov prinaša zmanjšanje davčne osnove od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo na zemljiščih v višini 50 % katastrskega dohodka, kot je ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junij 2020 oziroma na dan 30. junij 2021.

Podobno je tudi pri pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest (51. člen), saj se pri odmeri pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2020 lastnikom gozdov, ki so fizične osebe, upošteva katastrski dohodek gozdnih zemljišč v višini 50 %, kot je bil ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija 2020.

Da pa ne bi prišlo do prevelikega izpada sredstev za vzdrževanje gozdnih cest se skladno z 51. členom delež sredstev proračuna Republike Slovenije, ki pripada posameznim lokalnim skupnostim za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest v skladu s predpisom, ki določa delež sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest, izračuna glede na znesek sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, kot bi bil odmerjen ob 100 odstotnem katastrskemu dohodku.

Poleg naštetih členov, 81. člen omenjenega zakona predvideva tudi možnost določitve začasnega upravljalca kmetijskega gospodarstva oziroma gozda. Če nosilec kmetijskega gospodarstva, člani kmetije ali zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, oziroma lastnik gozda, zaradi bolezni COVID-19 niso zmožni izvesti sanitarne sečnje gozda in ni mogoče na drug način zagotoviti upravljanja gozda, se lahko določi začasni upravljavec gozda.

Tako določen začasni upravljavec ima iste pravice in obveznosti kot lastnik gozda v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, ki so potrebne za izvedbo sanitarne sečnje, ker bi v gozdu sicer nastala škoda. Na podlagi predloženega poročila o delu ima začasni upravljavec gozda pravico do denarnega nadomestila glede na obseg izvedene sanitarne sečnje. Za začasnega upravljavca gozda se lahko določi fizično osebo, če so izpolnjeni pogoji v okviru medsosedske pomoči, ali druga fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvajalce del v gozdovih po predpisih, ki urejajo gozdove. Podrobnejše kriterije za višino nadomestila bo določila vlada glede na kubični meter sanitarnega poseka.

Vlada že načrtuje nov (osmi) paket pomoči za omejitev posledic epidemije COVID-19.Pripravila: dr. Nike Krajnc
Gozdarski inštitut Slovenije
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko