KAKO BO DRŽAVA POMAGALA LASTNIKOM GOZDOV, KI IMAJO IZPAD DOHODKA ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

Od sredine marca, ko se je začela epidemija COVID-19, spremljajo lastnike gozdov težave kot so padanje cen lesa predvsem pa pomankanje povpraševanja po lesu. Kot odgovor na izzive lastnikov gozdov je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že v začetku aprila začela s pripravo odloka, ki bi omogočal finančna nadomestila zaradi izpada dohodka v gozdarstvu. Podlaga za tak odlok je 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID - 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20), ki ga je parlament sprejel 2.4.2020.Vlada Republike Slovenije je tako na 31. dopisni seji dne 30. 4. 2020 sprejela »Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19«.

Kaj prinaša odlok lastnikom gozdov?

Upravičenci so lastniki gozdov (fizične osebe), ki jim je bila izdana odločba Zavoda za gozdove Slovenije o sanitarni sečnji ter spravilu in odvozu okuženega ali z insekti napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja. Torej tisti lastniki gozdov, ki so prejeli odločbo o sanitarni sečnji – odločbo tipa C in bodo dejansko v teh neugodnih razmerah morali sekati – gre seveda predvsem za smreko, ki jih v teh mesecih zaradi suše in nadpovprečno visokih temperatur grozi gradacija lubadarja.Skladno s 5. členom odloka so do finančnega nadomestila upravičeni vlagatelji, če je bil za obdobje, za katero vlagatelj vlaga zahtevek, ugotovljen izpad dohodka v gozdarskem sektorju v višini najmanj 20 %. Torej bo potrebno za marec, april in kasnejše mesece dokazati izpad sektorskega dohodka. Metodologija, ki je del omenjenega odloka pa temelji na ugotavljanju izpada proizvodnje gozdno lesnih sortimentov ter padcu cen le teh.Vstopni prag za pridobitev finančnega nadomestila je 5 m3 bruto na ha, ki se izračuna kot količnik med količino drevja za sanitarni posek v bruto kubičnih metrih iz odločbe o sanitarni sečnji in skupno površino gozdnih parcel iz odločbe o sanitarni sečnji v hektarjih.Skladno z 4. odstavkom 74 člena ZIUZEOP je nadomestilo lahko izplačano zgolj v obliki pavšala glede na hektar zemljišča. Zato je v odloku predvidena lestvica za dodelitev pomoči glede na jakost sanitarnega poseka na hektar in sicer:Sanitarni posek (m3/ha)

Predvideno nadomestilo (EUR/ha)

59,99

113

1014,99

188

1519,99

263

2024,99

338

2529,99

413

3034,99

488

3534,99

563

4044,99

638

4549,99

713

5054,99

788

5559,99

863

6064,99

938

6569,99

1.013

nad 70

1.200Nadomestilo z intenziteto poseka narašča, kar je smiselno, saj večja intenziteta sanitarnega poseka predstavlja tudi dolgoročno večjo izgubo dohodka.

V naslednji preglednici predstavljamo nekaj primerov izračuna nadomestil:Bruto m3 iz odločbe

Površina parcel v ha

Intenziteta poseka v m3/ha

Predvideno skupno nadomestilo v EUR

17,5

0,7

25,0

288,8

11,1

2,5

4,4

/

13,9

0,3

46,3

213,8

68,8

0,9

76,4

1080,0

301,5

50,1

5,9

5636,3Ne glede na izračune in predstavljene vrednosti nadomestil na hektar pa je najvišja skupna vrednost nadomestila na upravičenca 15.000 eurov bruto.Vlagatelji vložijo zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za mesec, v katerem je bil ugotovljen izpad dohodka v gozdarskem sektorju. najpozneje do 15. dne v mesecu, ko je bil objavljen podatek o izpadu dohodka za ta mesec. Podatki o izpadu dohodka bodo skladno z odlokom objavljen 1.6.2020 za obdobje od 16. marca do 31. maja 2020 in potem vsak prvi dan v mesecu za predpretekli mesec.Odlok z vsemi obrazci in podrobnostmi trenutno najdete med vladnim gradivom na:https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi.Pripravila: dr. Nike Krajnc