Nova pravila o merjenju in razvrščanju

V Uradnem listu RS, št. 30/2017, je bil objavljen Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, ki začne veljati s 1. 7. 2017. Pravilnik opredeljuje način merjenja in razvrščanja po dimenzijah, kakovosti in namenu rabe gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije za namen njihove prodaje. Velja le za les iz državnih gozdov in ne posega na trg z lesom iz zasebnih gozdov.

Pravilnik podrobneje ureja pravila merjenja in razvrščanja glede na aktualne razmere na trgu. Prejšnji pravilnik (iz leta 2011), ki se je tudi nanašal le na les iz državnih gozdov za namene koncesijskih razmerij, je v veliki meri temeljil na starih načinih določanja kakovosti in kakovostnih razredov, ki so imeli svoje korenine v JUS standardih. Z novim Pravilnikom je ta vez dokončno pretrgana, saj je poudarek na pravilih in kakovostnih razredih sortimentov, kot jih poznajo na trgih srednje Evrope, predvsem v Avstriji, Nemčiji in Švici. Pri nastajanju Pravilnika so bila poleg Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko na Gozdarskem inštitutu Slovenije v določenih vsebinskih sklopih vključena tudi interesna združenja in posamezna (večja) podjetja, ki predelujejo les v Sloveniji. Pravilnik opredeljuje splošna pravila za merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov, dodatno pa (v prilogah) določa še:

  • orientacijske dvojne debeline skorje za glavne drevesne vrste;
  • enote za določitev količin sortimentov ter uvaja dodatne oznake za jasno opredelitev, ali je volumen merjen s skorjo ali brez skorje;
  • tržna imena drevesnih vrst;
  • razvrščanje sortimentov po srednjem premeru;
  • pravila za merjenje napak lesa;
  • razvrščanje po kakovostnih razredih za vse gozdno lesne sortimente.

Vse skupine gozdno lesnih sortimentov so opredeljene in razvrščene po kakovostnih razredih. Tako se npr. hlodovina iglavcev skoraj v celoti razvršča po kakovostnih razredih, ki so primerljivi z avstrijskimi, hlodovina listavcev pa temelji na dejanskih (realnih) zahtevah lesne indutrije. Definiran in opredeljen je brusni les, druge kategorije lesa za celulozo in plošče, taniniski les ...

Pravilnik je dostopen na spletnih straneh Uradnega lista RS.

Veseli bomo tudi vašega mnenja, ki ga lahko podate na naši Facebook strani

Mitja Piškur, Gozdarski inštitut Slovenije

Za več informacij se obrnite na avtorja prek elektronske pošte (mitja.piskur@gozdis.si).