PEFC™ – Program za potrjevanje certifikacije gozdov

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je svetovna neprofitna in nevladna organizacija, ki spodbuja trajnostno gospodarjenje z gozdovi preko certifikacije gozdov ter označevanje izdelkov, ki izvirajo iz gozda. Način gospodarjenja z gozdovi se med državami in regijami razlikuje zaradi različnih okoljskih, socialnih, ekonomskih ter zgodovinskih vidikov, zato PEFC svoje zahteve prilagaja lokalnim specifikam. Izdelki s PEFC logotipom prikazujejo zagotovilo, da uporabljene surovine v procesu proizvodnje izvirajo iz trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Organizacijo PEFC je leta 1999 ob podpori različnih združenj ustanovilo enajst predstavnikov evropskih držav. V skladu s shemo PEFC je po svetu trenutno certificiranih 309 milijonov hektarov gozdov v in podeljenih 11.466 PEFC Chain of Custody certifikatov. V Sloveniji je v regijsko certifikacijo gozdov vključenih 1140 lastnikov, ki gospodarijo z 286.408 ha gozda, kar predstavlja več kot 24 % slovenskih gozdov. Med njimi so tudi največji lastniki gozdov v Sloveniji oziroma njihovi upravljalci, kot so Slovenski državni gozdovi d.o.o., Ljubljanska nadškofija, Občina Kočevje, Ugar d.o.o., Agrarna skupnost Dovje Mojstrana, lastniki Bornove posesti in drugi. Prav tako ima certifikat za sledljivost izvora lesa v Sloveniji že 50 podjetij, ki se ukvarjajo s trgovino z lesom ali pa predelavo lesa.

Cilji slovenske sheme certifikacije gozdov PEFC™ so:

 • spremljava in stalno izboljševanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi,
 • promocija uporabe lesa kot obnovljivega vira,
 • oblikovanje tržnega instrumenta za prodajo lesa in izdelkov, izdelanih iz trajnostno pridobljenih surovin,
 • zagotavljanje kupcem, da je les označen z logotipom PEFC, pridobljen iz področja, kjer se z gozdovi gospodari po principih trajnosti.

Tipi certifikacije

PEFC™ loči dva tipa certifikacije:

 • PEFC Forest Management – certifikat gospodarjenja z gozdovi
  Certificiranje je namenjeno lastnikom gozdov in organizacijam, ki upravljajo z lastnimi gozdnimi viri. Certifikat zagotavlja skladnost gospodarjenja z gozdom z mednarodno določenimi standardi za trajnostno gospodarjenje.
 • PEFC Chain of Custody – certifikat skrbniške verige
  Certificiranje je namenjeno organizacijam in podjetjem, ki želijo prodajati svoj certificiran les, ki v svojih delovnih procesih (proizvodnja ali trgovina) uporabljajo PEFC certificirane materiale. Certifikat zagotavlja spremljanje vseh sprememb skrbništva gozdnih proizvodov in izdelkov iz njih, med procesom sečnje, transporta, predelave in distribucijske verige iz gozda do končne uporabe.


Logotip PEFC certifikacijskega organa v Sloveniji

Način certifikacije gozdov

Zaradi razdrobljene gozdne posesti ter velikega števila lastnikov gozdov je zaradi zagotovitve stroškovne učinkovitosti ter zagotovitve enakovrednega položaja majhnih lastnikov PEFC primeren sistem certificiranja. Glavna vodila Slovenske certifikacijske sheme, na podlagi katerih se določa primeren tip certifikacije so: načelo nediskriminacije, prostovoljnosti in stroškovne učinkovitosti ter kredibilnosti sistema. PEFC™ omogoča tri načine certifikacije:

 • Regijsko
  Gozdove se certificira znotraj omejenih geografskih meja, za izvedbo katere zaprosi pooblaščena organizacija in zagotavlja prostovoljno udeležbo posameznih lastnikov gozdov in ostalih sodelujočih. Na ta način se omogoči certifikacija večjega števila lastnikov pod enim certifikatom za regijo. Zaradi velikega števila lastnikov gozdov, razdrobljene gozdne posesti, načina načrtovanja gospodarjenja ter upoštevanja treh osnovnih principov PEFC, temelji slovenski sistem certifikacije na regijski certifikaciji. V omenjeni način certifikacije se lahko vključijo posamezni lastniki gozdov ter skupnosti (agrarne, pašne, vaške), ki enotno gospodarijo z gozdovi.
 • Skupinsko
  V tem primeru govorimo certificiranju skupine oz. združenja pod enim krovnim certifikatom, ki potrjuje, da skupina zadošča zahtevam trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in ostalim zahtevam sistema certificiranja gozdov.
 • Individualno Individualna certifikacija se izvede v primeru, če za izvedbo certifikacije zaprosi lastnik gozda, upravljalec posesti gozdnega lastnika ali pooblaščenec lastnika gozdne posesti.

Sodelujoči pri certifikaciji gozdov in certifikaciji sledljivosti lesa

Zavod za certifikacijo gozdov

Je Nacionalno upravno telo, ki zastopa Svet PEFC v Sloveniji in je neprofitna organizacija, katere glavni cilj je promocija in izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji. Ustanovitelja tega zavoda sta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Gospodarsko interesno združenje gozdarstva. Zavod je odgovoren za uvedbo ter spremembe Slovenske sheme certifikacije gozdov v Sloveniji.

Logotip certifikacijskega organa v SlovenijiAkreditacijski in certifikacijski organ

Akreditacija je potrditev, ki se nanaša na organ za zagotavljanje skladnosti in jo kot tretja stranka izda akreditacijski organ (v Sloveniji je to Slovenska akreditacija) ter z njo prizna usposobljenost certifikacijskega organa za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti. Postopke certifikacije lahko opravlja samo neodvisen in nepristranski certifikacijski organ, ki ni bil vključen v procese postavljanja postopkov certifikacije in akreditiranja ter standardov ali je vključen v sistem upravljanja z gozdovi. Certifikacijski organ mora izvajati letne presoje gospodarjenja z gozdovi in sledljivosti izvora lesa. Presoje morajo biti v skladu z merili in usmeritvami za trajnostno gospodarjenje, ki so navedeni v Slovenski shemi certifikacije gozdov.

 

Bureau Veritas je neodvisna certifikacijska organizacija v Sloveniji, katera je pridobila akreditacijo za izvajanje presoj po shemi PEFC. Mednarodno podjetje ima v 140 državah več kot 69.000 zaposlenih. V Sloveniji se s certifikacijo v skladu s shemo PEFC ukvarjajo že več let, v omenjeni shemi so v naši državi podelili največje število posameznih certifikatov. Iz pisarne v Ljubljani izvajajo certifikacijo po shemi PEFC v vseh državah bivše Jugoslavije, Romuniji in Bolgariji, pri čemer imajo vzpostavljeno presojevalsko ekipo v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji.

Pristopnik

Glede na način certifikacije trajnostnega gospodarjenja z gozdovi so lahko prosilci za certifikat pooblaščeni regijski predstavnik, pooblaščeni predstavnik skupine ali lastnik gozda, upravljavec posesti gozdnega lastnika ali pooblaščenec lastnika gozdne posesti. Ker je v Sloveniji najbolj primeren način regijske certifikacije, lahko izpostavimo tudi njenega predstavnika – Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

Merila in kazalniki PEFC™

Merila in kazalniki za trajnostno gospodarjenje služijo za določitev zahtev in presojo gospodarjenja z gozdovi, njihovo upoštevanje pa preverjajo certifikacijski organi. Uporabljajo se na regionalnem, skupinskem ter individualnem nivoju certificiranja.

Merila PEFC™:

 • Ohranjanje in primerna krepitev gozdnih fondov.
 • Ohranjanje zdravja in vitalnosti gozdnih ekosistemov.
 • Ohranjanje in vzpodbujanje lesnih in nelesnih proizvodnih funkcij gozdov ter storitev.
 • Ohranjanje, varstvo in primerno povečanje biotske pestrosti v gozdnih ekosistemih.
 • Vzdrževanje in primerna krepitev varovalnih funkcij.
 • Vzdrževanje drugih socio-ekonomskih funkcij in pogojev.
 • Skladnost z zakonodajo.

Naloge lastnikov gozdov vključenih v regijsko certifikacijsko gozdov PEFC™

Že vrsto let se s slovenskimi gozdovi gospodari po osnovnih principih trajnosti, sonaravnosti in mnogonamenskosti. Vsi vključeni lastniki morajo s svojim gozdom gospodariti zakonito v skladu s predvidenimi merili. V Sloveniji že sama gozdarska zakonodaja določa trajnostni način gospodarjenja v skladu z gozdarskimi načrti in upravnimi odločbami Zavoda za gozdove, zato takšen način gospodarjenja ni novost. Regijska certifikacijska shema PEFC pa nadalje še podrobneje opredeljuje naloge lastnikov gozdov:

 • Gospodariti v skladu z zakoni in merili trajnostnega gospodarjenja.
 • Shranjevati dokumente v zvezi z gospodarjenjem z gozdom (odločbe, račune, dokazila o izobraževanju).
 • Omogočiti izvedbo presoje in kontrole primernosti trajnostnega gospodarjenja na gozdnih parcelah.
 • Zagotoviti da bodo tudi izvajalci del na njihovi gozdni posesti spoštovali načela trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
 • Upoštevati priporočene korekcijske ukrepe za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja.
 • Kot certificiran les prodajati le les iz certificiranih gozdov.
 • Dovoliti uporabo svojih podatkov za namene certifikacije gozdov.
 • Prevzeti ob ugotovitvah resnih kršitev stroške izredne kontrole.

Prednosti PEFC™ certifikacije

Ključne prednosti PEFC™ certifikacije so:

 • povpraševanje po certificiranem lesu se povečuje,
 • vse več držav ne ne sprejema lesa iz necertificiranih gozdov (Avstrija, Nemčija, Francija, itd.),
 • v bodoče se bo na licitacijah lesa lahko prodajal le les iz certificiranih gozdov,
 • prednost in nemotena prodaja lesa,
 • certificirani proizvodi bodo ustrezali pogojem za sodelovanje na razpisih v skladu z Uredbo o zelenem naročanju,
 • PEFC etikete dajejo dodano vrednost izdelkom,
 • blagovne znamke PEFC pomagajo pri promociji družbene odgovornosti in pozitivne podobe upravljalca gozdne posesti.


Mirko Baša (Gozdarski inštitut Slovenij), Peter Bele (Bureau Veritas Slovenija).

Viri:

Bureau Veritas Slovenija (2019) https://www.bureauveritas.si (16. 5. 2019)
PEFC – Facts and figures (2019) https://www.pefc.org/discover-pefc/facts-and-figures (20. 5. 2019)
Kaj je akreditacija (2019)
http://www.slo-akreditacija.si/akreditacija/kaj-je-akreditacija/ (20. 5. 2019)
Izvajanje regijske certifikacije gozdov po sistemu PEFC v letu 2018 (2019)
https://www.kgzs.si/novica/izvajanje-regijske-certifikacije-gozdov-po-sistemu-pefc-v-letu-2018-2019-01-10 (20. 5. 2019)
Slovenska shema za certifikacijo gozdov (2019)
http://www.pefc.si/shema.php (16. 5. 2019)
Torelli N. Krajčič D. Ferlin F. Piškur M. Krajnc R. 2002. Vseevropska gozdna in lesna certifikacija (PEFC). Les (Ljubljana), letnik 54, str. 240-246