Povrnitev trošarine za leto 2016, za fizične osebe

Minulo leto 2016 je pri povrnitvi trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije praktično običajno, čeprav je s 1.8.2016 začel veljati nov Zakon o trošarinah. Ta določa daljši rok za vlaganje zahtevkov za fizične osebe in sicer do 30.6. tekočega leta za preteklo leto in možnost elektronskega vlaganja zahtevkov. Slednja možnost je še v pripravi in po neuradnih informacijah z Generalnega finančnega urada letos še ne bo na voljo. Prav tako ni na voljo nobena informacija, da bi bila povečana normativna poraba goriva za povečan posek iglavcev zaradi prerazmnožitve podlubnikov.

Tako povrnitev poteka pod enakimi izhodiščnimi kot za pretekla leta. Vrača se 70 odstotkov zneska povprečne trošarine za dizel gorivo za leto 2016. Fizične osebe zahtevek vlagajo enkrat letno, torej do 30. junija 2017 za preteklo leto. Upravičenci do vračila dela trošarine za leto 2016 so uporabniki, ki imajo na dan 30. junij 2016 v RS v uporabi toliko gozda in kmetijskih zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe (GERK), da skupna normativna poraba znaša vsaj 540 litrov, oz. vsaj 150 litrov za gozd. Če je lastnikov gozda več, izpolnijo vlagatelju pooblastilo, ki je del zahtevka. V skladu s pravilnikom podatke o zemljiščih (kot dokazila) pridobi organ finančne uprave po uradni dolžnosti in jih vlagatelj ne prilaga.
Uveljavlja se povračilo za dejansko porabo, vendar največ do najvišje normativne porabe goriva in znaša po skupinah:

  • 200 litrov na hektar njive ali vrta, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, matičnjaka, trajnega travnika, barjanskega travnika in ekstenzivnega sadovnjaka (skupina 1);
  • 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali drugega trajnega nasada (skupina 2);
  • 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja (skupina 3);
  • 15 litrov na hektar kmetijskega zemljišča, poraslega z gozdnim drevjem (skupina 4);
  • 15 litrov na hektar gozda (skupina 5).

Zahtevek za vračilo trošarine je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu do 30. junija 2017. Trenutno je mogoče vlaganje le s papirnim obrazce, v bodoče pa bo mogoče tudi elektronsko. Ker elektronsko vlaganje letos predvidoma še ne bo mogoče priporočamo vsem, ki želite povrnitev trošarine pridobiti čim prej, da zahtevek na dosedanji način, to je s papirnim obrazcem, vložite čim prej. Za odločanje o zahtevkih so pristojni finančni uradi, ki opravljajo naloge s področja trošarinskih predpisov (v njihovem okviru delujejo oddelki za trošarine).

Po ustanovitvi Finančne uprave, se poleg vložitve pri oddelkih za trošarine, zahtevek lahko vloži (osebno ali pošlje po pošti), tudi v finančnih pisarnah (bivše davčne ali carinske izpostave), ki so praviloma v istem kraju kot sedež upravne enote. Pri pošiljanju po pošti priporočamo pošiljanje na krajevno pristojni finančni urad in tam locirani oddelek za trošarine, saj bo tako prihranjeno prepošiljanje zahtevkov. Informativni seznam z naslovi oddelkov za trošarine je naveden v priloženi tabeli.

Fizične osebe za vlaganje zahtevka uporabijo obrazec TRO-A. Obrazci so na voljo na spletnih straneh finančne uprave www.fu.gov.si, v strojnih krožkih in na enotah javne službe kmetijskega svetovanja.

Zahtevek se vloži na osnovi originalnih račune za kupljeno gorivo na bencinskih servisih ali pa računov za strojne storitve, na katerih je navedena količina porabljenega goriva in izjava izvajalca storitve, da za navedeno gorivo ne bo sam uveljavljal povrnitve trošarine. Računov se zahtevku ne prilaga, na vlogo se vpiše le število računov, ki so osnova za povrnitev. Upravičenec mora račune hraniti 10 let, pristojnemu organu pa jih predloži le na njegovo zahtevo. Če je na kmetiji več solastnikov gozda, izpolnijo pooblastilo enemu vlagatelju (del obrazca).

V obrazec vpišemo površino zemljišč, dokazil o zemljiščih pa ne prilagamo saj jih pridobi pristojni organ sam. Potrebno je natančno vpisati površine na dan 30. junij 2016, saj v primeru neskladja z uradnimi evidencami finančni organ lahko zahteva dopolnitev ali popravek zahtevka. Če nimate natančnega podatka o površinah, to rubriko pustite prazno, saj jo bo izpolnil pristojni organ iz podatkov uradne evidence.

Marjan Dolenšek za več informacije se obrnite na avtorja prek elektronske pošte marjan.dolensek@gozdis.si Informativni seznam in naslovi oddelkov za trošarine


Finančni uradOddelek za trošarineKontaktni podatkiPristojnost za območje upravnih enot
Finančni urad Celje Oddelek za trošarine Kidričeva 36, 3000 Celje Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Mozirje, Velenje
Finančni urad Kranj Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Spodnji plavž 6 c, 4270 Jesenice Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
Finančni urad Koper Oddelek za trošarine Koper Vojkovo nabrežje 36, 6104 Koper, Izola, Koper, Piran
Finančni urad Koper Oddelek za trošarine Sežana Skladiščna ulica 1, 6210 Sežana Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana
Finančni urad Ljubljana Oddelek za trošarine Šmartinska cesta 152 A, 1524 Ljubljana Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec, Vrhnika, Kočevje, Ribnica
Finančni urad Maribor Oddelek za trošarine Maribor Tržaška 49, 2000 Maribor Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica, Ormož, Ptuj
Finančni urad Maribor Oddelek za trošarine Maribor Otiški vrh 25, 2373 Šentjanž pri Dravograd Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec
Finančni urad Murska Sobota Oddelek za trošarine Nemčavci 1/d, 9000 Murska Sobota Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota
Finančni urad Nova Gorica Oddelek za trošarine Mednarodni prehod 2b, Vrtojba, 5290 Šempeter Ajdovščina, Idrija, Nova gorica, Tolmin
Finančni urad Novo mesto Oddelek za trošarine Novo mesto Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto Črnomelj, Metlika,Novo mesto, Trebnje
Finančni urad Nova Gorica Oddelek za trošarine Obrežje Obrežje 26, 8261 Jesenice na Dolenjskem Brežice, Krško, Sevnica