Povrnitev trošarine za leto 2017, za fizične osebe

Brez sprememb glede na leto 2016

Minulo leto 2017 se pri povrnitvi trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ne razlikuje od predhodnega leta, čeprav se je s 1.1.2018 začel uporabljati nov in nekoliko spremenjen »Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo« (Uradni list RS št. 70/17). Ta pravilnik, ki se bo uporabljal za povrnitev trošarine za leto 2018 (vlaganje v letu 2019), bistveno ne spreminja načina vračila trošarine, prinaša le nekaj manjših sprememb, o katerih bomo pisali v prihodnje. V prihodnje bomo pisali tudi o možnostih za dodatno vračilo trošarine za pogon krmilno mešalnih strojev in povečanega vračila trošarina za odpravo škode v gozdovih zaradi prenamnožitve podlubnikov.

Za leto 2017 tako povrnitev trošarine poteka pod enakimi izhodiščnimi kot za pretekla leta, enaki so tudi obrazci. Vrača se 70 odstotkov zneska povprečne trošarine za dizel gorivo za leto 2017. Fizične osebe zahtevek vlagajo enkrat letno, do 30. junija 2018 za preteklo leto. Upravičenci do vračila dela trošarine za leto 2017 so uporabniki, ki so imeli na dan 30. junij 2017 v RS v uporabi toliko gozda in kmetijskih zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe (GERK), da skupna normativna poraba znaša vsaj 540 litrov, oz. vsaj 150 litrov za gozd. Če je lastnikov gozda več, izpolnijo vlagatelju pooblastilo, ki je del zahtevka. V skladu s pravilnikom podatke o zemljiščih (kot dokazila) pridobi organ finančne uprave po uradni dolžnosti in jih vlagatelj ne prilaga.

V primeru spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva – kmetije v obdobju uveljavljanja vračila trošarine za leto 2017 (v koledarskem letu), se upravičenost do vračila prizna novemu nosilcu, če je bila ta oseba član tega kmetijskega gospodarstva 30. junija 2017.
Uveljavlja se povračilo za dejansko porabo, vendar največ do najvišje normativne porabe goriva in znaša po skupinah:

  • 200 litrov na hektar njive ali vrta, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, matičnjaka, trajnega travnika, barjanskega travnika in ekstenzivnega sadovnjaka (skupina 1);
  • 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali drugega trajnega nasada (skupina 2);
  • 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja (skupina 3);
  • 15 litrov na hektar kmetijskega zemljišča, poraslega z gozdnim drevjem (skupina 4);
  • 15 litrov na hektar gozda (skupina 5).

Zahtevek za vračilo trošarine je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu do 30. junija 2018. Trenutno je mogoče vlaganje le s papirnimi obrazci, v bodoče pa bo mogoče tudi elektronsko. Ali bo to mogoče že za leto 2017 še ni znano, zato priporočamo vsem, ki želite povrnitev trošarine pridobiti čim prej, da vlaganje izvedete na dosedanji način, to je s papirnim obrazcem. Za odločanje o zahtevkih so pristojni finančni uradi, ki opravljajo naloge s področja trošarinskih predpisov (v njihovem okviru delujejo oddelki za trošarine).

Poleg vložitve pri oddelkih za trošarine, se zahtevek lahko vloži (osebno ali pošlje po pošti), tudi v finančnih pisarnah (bivše davčne ali carinske izpostave), ki so praviloma v istem kraju kot sedež upravne enote. Pri pošiljanju po pošti priporočamo pošiljanje na krajevno pristojni finančni urad in tam locirani oddelek za trošarine, saj bo tako prihranjeno prepošiljanje zahtevkov. Informativni seznam z naslovi oddelkov za trošarine je naveden v priloženi tabeli.

Fizične osebe za vlaganje zahtevka uporabijo obrazec TRO-A. Obrazci so na voljo na spletnih straneh finančne uprave, v strojnih krožkih in na enotah javne službe kmetijskega svetovanja.

Zahtevek se vloži na osnovi originalnih račune za kupljeno gorivo na bencinskih servisih ali pa računov za strojne storitve, na katerih je navedena količina porabljenega goriva in izjava izvajalca storitve, da za navedeno gorivo ne bo sam uveljavljal povrnitve trošarine. Računov se zahtevku ne prilaga, na vlogo se vpiše le število računov, ki so osnova za povrnitev. Upravičenec mora račune hraniti 10 let, pristojnemu organu pa jih predloži le na njegovo zahtevo. Če je na kmetiji več solastnikov gozda, izpolnijo pooblastilo enemu vlagatelju (del obrazca).

V obrazec vpišemo površino zemljišč, dokazil o zemljiščih pa ne prilagamo saj jih pridobi pristojni organ sam. Potrebno je natančno vpisati površine na dan 30. junij 2017, saj v primeru neskladja z uradnimi evidencami finančni organ lahko zahteva dopolnitev ali popravek zahtevka. Če nimate natančnega podatka o površinah, to rubriko pustite prazno, saj jo bo izpolnil pristojni organ iz podatkov uradne evidence.

Marjan Dolenšek (KGZS - Zavod LJ) za več informacije se obrnite na avtorja prek elektronske pošte marjan.dolensek@gozdis.si Informativni seznam in naslovi oddelkov za trošarine

 

Finančni uradOddelek za trošarineKontaktni podatkiPristojnost za območje upravnih enot
Finančni urad Celje Oddelek za trošarine Kidričeva 36, 3000 Celje Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Mozirje, Velenje
Finančni urad Kranj Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Spodnji plavž 6 c, 4270 Jesenice Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
Finančni urad Koper Oddelek za trošarine Koper Vojkovo nabrežje 36, 6104 Koper, Izola, Koper, Piran
Finančni urad Koper Oddelek za trošarine Sežana Skladiščna ulica 1, 6210 Sežana Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana
Finančni urad Ljubljana Oddelek za trošarine Šmartinska cesta 152 A, 1524 Ljubljana Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija, Ljubljana, Logatec, Vrhnika, Kočevje, Ribnica
Finančni urad Maribor Oddelek za trošarine Maribor Tržaška 49, 2000 Maribor Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica, Ormož, Ptuj
Finančni urad Maribor Oddelek za trošarine Maribor Otiški vrh 25, 2373 Šentjanž pri Dravograd Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec
Finančni urad Murska Sobota Oddelek za trošarine Nemčavci 1/d, 9000 Murska Sobota Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota
Finančni urad Nova Gorica Oddelek za trošarine Mednarodni prehod 2b, Vrtojba, 5290 Šempeter Ajdovščina, Idrija, Nova gorica, Tolmin
Finančni urad Novo mesto Oddelek za trošarine Novo mesto Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto Črnomelj, Metlika,Novo mesto, Trebnje
Finančni urad Nova Gorica Oddelek za trošarine Obrežje Obrežje 26, 8261 Jesenice na Dolenjskem Brežice, Krško, Sevnica