Predlog ukrepov za odpravo posledic škod

Lastniki gozdov so utrpeli znatno škodo že zaradi žledoloma, sedaj pa je nastala dodatna škoda zaradi prenamnožitve podlubnikov. Za zatiranje in preprečevanje širjenja podlubnikov je najpomembnejše, da se drevesa, ki so jih napadli podlubniki, pravočasno poseka in izdela, še preden hroščki izletijo in se naselijo na še nenapadena drevesa. Predlog zakona omogoča nekatere nujne interventne in sanacijske ukrepe za zatiranje in preprečevanje širjenja smrekovih podlubnikov, ki bodo omogočale učinkovitejše izvajanje varstvenih del ter fiskalne olajšave za prizadete lastnike gozdov.

S predlaganim zakonom se želi zagotoviti in spodbujati pravočasno in učinkovito izvedbo sanitarnih sečenj in preventivnih varstvenih del zatiranja in preprečevanja širjenja podlubnikov v gozdovih, poenostaviti nekatere postopke ter zagotoviti ohranitev in krepitev biotskega ravnovesja v gozdovih. Doseči se želi tudi izjeme pri pridobivanju soglasij za gradnjo gozdnih prometnic, skrajšanje rokov za pridobitev mnenj in soglasij za gradnjo gozdnih prometnic ter zagotoviti povračilo stroškov pri zapori državnih ali občinskih cest, s ciljem zagotovitve čim hitrejše izvedbe varstvenih del zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov.

S predlaganim zakonom se določa prag razglasitve naravne nesreče zaradi napada podlubnikov. Na podlagi razglasitve napada podlubnikov za naravno nesrečo, se bodo lahko iz programa razvoja podeželja 2014-2020 koristila sredstva za sanacijo gozdov, kar je z vidika obsega poškodovanosti gozdov po podlubnikih ključno za trajnostno gospodarjenje z gozdovi.


S tem zakonom se predlaga odstopanje o postopka za zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95) s ciljem, da se kmetom, ki so utrpeli škodo po podlubnikih omogoči zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.


Povzeto po sporočilu za javnost MKGP 13.12.2017 več o predlogu novega zakona si lahko prebereta na naslednji povezavi.