Predpisi na področju kmetijstva, ki so bili objavljeni in so začeli veljati v marcu in aprilu 2018

 • Pravilnik o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 12/2018, velja od 27.2.2018);
 • Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/2018, velja od 15.3.2018); Odredba o objavi datuma prilagoditve informacijskega sistema katastra stavb (Uradni list RS, št. 13/2018, velja od 1.3.2018);
 • Zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP) (Uradni list RS, št. 14/2018, velja od 3.3.2018);
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B) (Uradni list RS, št. 14/2018, velja od 17.3.2018);
 • Resolucija o družinski politiki 2018-2028 "Vsem družinam prijazna družba" (ReDP18-28) (Uradni list RS, št. 15/2018, z dne 7.3.2018);
 • Uredba o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 17/2018, z dne 17.3.2018, velja od 18.3.2018);
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018 (Uradni list RS, št. 17/2018, z dne 17.3.2018);
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo 3. javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Uradni list RS, št. 17/2018, z dne 17.3.2018);
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/2018, z dne 20.3.2018, velja od 21.3.2018);
 • Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo (Uradni list RS, št. 18/2018, z dne 20.3.2018);
 • Uredba o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2018 (Uradni list RS, št. 19/2018, velja od 24.3.2018);
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 19/2018, velja od 24.3.2018);
 • Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj (Uradni list RS, št. 19/2018, velja od 24.3.2018);
 • Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2018 (Uradni list RS, št. 19/2018, velja od 24.3.2018);
 • Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. aprila 2018 (uradni list RS, št. 19/2018, velja od 24.3.2018);
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E) (Uradni list RS, št. 22/2018, velja od 19.4.2018);
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-D) (Uradni list RS, št. 22/2018, velja od 19.4.2018);
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS-A) (Uradni list RS, št. 22/2018, velja od 19.4.2018);

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja:

 • javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018 (Uradni list RS, št. 19/2018); Rok za oddajo vloge začne teči 28.3.2018 in traja do zaprtja, oz. do 31.7.2018);
 • javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2018 (Uradni list RS, št. 19/2018); Rok za oddajo vloge začne teči 28.3.2018 in traja do zaprtja, oz. do 31.7.2018);
 • javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018 (Uradni list RS, št. 21/2018); Rok za oddajo vloge začne teči 4.4.2018, pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva).
 • javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2018 (Uradni list RS, št. 21/2018); Rok za oddajo vloge začne teči 4.4.2018, pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva).
 • 9. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (Uradni list RS, št. 21/2018); Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. aprila 2018 do vključno 18. julija 2018 do 24. ure.
 • 2. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 21/2018); Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih velja od 31.3.2018. Vložitev vloge poteka od 16. 4. 2018 od 9. ure do zaprtja javnega razpisa.
 • 2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Javni razpis velja od 7. aprila. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 30. aprila 2018 do vključno 31. avgusta 2018 do 24. ure.
 • 1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (Uradni list RS, št. 24/2018); Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 7. maja 2018 do vključno 31. avgusta 2018 do 24. ure.

Anne Marie Valentar