PREGLED LETA 2017

V letu 2016 smo pričeli s celovito prenovo spletnega portala WoodChainManager. Prenovo smo sklenili v letu 2017, ko je stran dobila novo grafično podobo in celovito prenovljen sistem za izračun stroškov. Na Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) smo leta 2014 v okviru dveh mednarodnih projektov pričeli z razvojem spletnega portala WoodChainManager (WCM). Glavni namen spletnega portala je bil razviti enostavno orodje za kalkulacijo materialnih stroškov posameznih faz dela pridobivanja lesa oziroma celotnega procesa pridobivanja lesa oz. proizvodne verige v gozdarstvu. S tem orodjem si namreč lahko različni deležniki vzdolž gozdno-lesne verige optimizirajo proizvodne stroške pri delu v gozdu, lahko pa ga uporabijo za racionalno izbiro ob nakupu nove mehanizacije. Metoda izračuna in osnovne predpostavke so preproste, tako da uporabnik brez inženirskega znanja uporabi svoje podatke za željeni delovni postopek oziroma lastno tehnologijo ter si kalkulacijo s konkretnimi podatki lahko samostojno prilagodi ali pa uporabi obstoječe podatke. Trenutno so v naši bazi podatki za preko 100 različnih strojev ali opreme za delo v gozdu. Poleg neposrednih materialnih stroškov smo kalkulacije nadgradili še s podatki o učinkih izbranih postopkov pridobivanja lesa in tako omogočili izračun na enoto proizvoda (na primer €/m3). Tekom zadnje prenove pa smo dodali še strošek dela, ki bo v nadaljevanju nadgrajen v podroben izračun stroškov dela.

Tu se razvoj ni kočnal, saj se je v nadaljevanju leta spletni portal WoodChainManager razvil v informacijski portal, ki ponuja širok nabor vsebin s področja gozdne tehnike in ekonomike, tudi iz področja energetike. V mesecu juniju smo objavili »Priročnik za lastnike gozdov«. Priročnik smo ga prirpavili v sklopu projekta »Network for Educated European Forest Owners (EFO)«, ki bil financiran v okviru je Erasmus + programa. Priročnik je zbirka koristnih informacij in raziskovalnih spoznanj, ki smo jo raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije pridobivali in nadgrajevali skozi čas. Priročnik predstavlja zbirko usmeritev in napotkov za lastnike gozdov ter za deležnike vzdolž gozdno-lesnih vrednostnih verig. Priročnik obsega 200 tiskanih strani in je objavljen zgolj v elektronski obliki kar omogoča enostavno sprehajanje med različnimi temami in različnimi koristnimi podatki. Na priročnik gledamo kot na razvijajoč dokument, ki ga bomo nadgrajevali in posodabljali tako, da bo ostal aktualne in uporaben.

Poleg »Priročnika za lastnike gozdov« je spletni portal WoodChainManager v preteklem letu objavil še vrsto pregledovalnikov in podatkov, ki jih objavljamo periodično oz. ko pridobimo novejše podatke in jih pripravimo za objavo. Tako bodo lahko uporabniki tudi v prihajajočem letu uporabljali pregledovalnike kot so:

  • Pregled nad cenami gozdno-lesnih sortimentov in cenami lesnih goriv ter tokovi lesa je podan s pomočjo interaktivnih grafikonov. Cene lesnih goriv spremljamo dvakrat letno in sicer na začetku ter koncu kurilne sezone. V analizo so vključene najpogostejše kategorije trdih biogoriv: polena, sekanci, peleti in briketi. Podatke pridobivamo s spletnim ali telefonskim anketiranjem ter z analizo drugih virov, kot so spletne strani proizvajalcev in distributerjev ter iz tiskanih oglasov.
  • Vpogled v podatke o deležnikih gozdno-lesnih verig s pomočjo zemljevida Slovenije, kot so ponudniki gozdarskih storitev (sečnja, spravilo, gojenje, žično spravilo, strojna sečnja, izdelava sekancev), primarni proizvajalci lesa (žage, proizvodnja pelet in briket), proizvajalci gozdarske mehanizacije in strojev, gozdarske trgovine, strokovno-raziskovalne inštitutcije,...
  • Informacije o ocenah dejanskih in teoretičnih tržnih potencialov okroglega lesa v slovenskih gozdovih so pomembne za vse akterje, vključene v gozdno-lesne verige. Kakovosten les oziroma hlodi so pomembni za podjetja, ki se ukvarjajo z nabavo, predelavo ali prodajo hlodov; to so predvsem žagarski obrati in proizvajalci furnirja ter proizvajalci vezanih furnirskih plošč. Les slabše kakovosti pa je pomemben predvsem za celulozno in kemično industrijo, proizvajalce lesnih plošč, proizvajalce lesnih goriv in energetska podjetja, ki proizvajajo in tržijo toploto in/ali elektriko, proizvedeno iz lesne biomase.
  • Pretvornik enot je namenjen predvsem preglednejšemu trgovanju z različnimi oblikami lesnih goriv (npr. okrogli les, sekanci, polena), s koristnimi (okvirnimi) pretvorbenimi faktorji za preračun med različnimi enotami (npr. kubični metri, nasuti kubični metri, prostorninski metri). Pretvornik enot lahko uporabimo za pretvorbo merskih enot kot so prostornina (volumen) lesnih goriv, mase lesnih goriv, vsebnost energije in na podlagi kurilnosti lesnih goriv še pretvorbo v energijske ekvivalente (npr. kurilno olje, utekočinjen naftni plin in lesni peleti).

Za najbolj aktivne uporabnike smo dodali še redno objavljene novice s področja gozdne tehnike in ekonomike s poudarkom na gozdno-lesnih verigah, mehanizaciji in ekonomiki. V letu 2017 smo za vas objavili 49 kratkih spletnih novic. Skupaj z vami smo rasli in v zadnjih mesecih leta zabeležili že več 1.000 uporabnikov mesečno.

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem uporabnikom za zvestobo in si želimo, da bi skupaj še tako uspešno delovali tudi v prihajajočem letu. Vsekakor si bo ekipa oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko na Gozdarskem inštitutu Slovenije še naprej prizadevala za nadaljni razvoj vsebin tudi v prihodnosti.