SiDG d. o. o. objavil javni razpis za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb

SiDG je konec lanskega leta (27. 12. 2017) objavil javni razpis za sklepanje dolgoročnih prodajnih pogodb med SiDG in kvalificiranimi kupci (Javni razpis za sklepanje dolgoročnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (GLS) iz državnih gozdov, 27. 12. 2017). Obdobje dolgoročnih pogodb je do 5 let. Kvalificirani kupci so opredeljeni v Pravilih družbe slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov. Rok za oddajo ponudb je 15. 1. 2018, s tem, da morajo ponudbe dospeti na naslov SiDG do 10. ure.

 

Sistem dolgoročnih pogodb za dobavo GLS omogoča podjetjem, ki imajo lastno predelavo GLS, stabilno dobavo lesa glede na razpoložljive količine iz gozdov, s katerimi gospodari SiDG. Pri nekaterih GLS (na primer pri manj kakovostnem lesu listavcev) bodo verjetno prisotni presežki surovine glede na povpraševanje s strani podjetij, ki predelujejo les, pri nekaterih GLS pa bo povpraševanje večje od razpoložljivih količin (na primer pri hlodovini iglavcev). Sistem je pregleden, jasno opredeljen in robusten.


Pogodbene cene GLS se bodo spreminjale glede na gibanja na trgu. V letu 2018 bodo kot osnova upoštevane cene, ki jih objavlja Statistični urad Avstrije, le te pa bodo prilagojene za pogodbene cene z uporabo faktorjev za vse GLS, ki so predmet dolgoročnih pogodb. Faktorji, s katerimi se bodo izračunavale mesečne cene GLS in s katerimi se pomnoži cene referenčnih sortimentih (Statistični urad Avstrije), so dostopni v razpisni dokumentaciji SiDG, temeljijo pa na objavi Gozdarskega inštituta Slovenije (POVEZAVA DO FAKTORJEV).

Gozdni lesni sortimenti se bodo merili in razvrščali v skladu s Pravilnikom o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/2017), katerega smo že predstavili (POVEZAVA DO PRAVILNIKA).

Vsi dokumenti, povezani s sklepanjem dolgoročnih pogodb, so dosegljivi na straneh SiDG (www.sidg.si).


Mitja Piškur, Gozdarski inštitut Slovenije

Za več informacij se obrnite na avtorja prek elektronske pošte (mitja.piskur@gozdis.si).