Stanje državnih gozdov po vetrolomu decembra 2017

Močan veter, ki je v dneh 11. in 12. decembra 2017 prizadel tudi gozdove, je povzročil veliko škode v državnih gozdovih. Državni gozdovi predstavljajo približno 20 % vseh gozdov pri nas in obsegajo cca 235.000 ha gozdov. Po močnejšem vetru, ki je bil v prvi polovici decembra, so bili poškodovani tudi državni gozdovi. Danes je sanacija gozdov v lasti Republike Slovenije v polnem teku. Eni izmed prvih ukrepov so bili odpiranje gozdnih cest, kar je omogočilo dostop v gozd, pregled poškodovanosti gozdov in možnost začetka izvajanj sečnje in spravila poškodovanih gozdov. Prvotne ocene razsežnosti obsega poškodovanih gozdov so se tako v površini prizadetih kot tudi v obsegu količine kubičnih metrov pokazale za premajhne. Intenziteta poškodovanih dreves je po posameznih področjih različna. Na nekaterih področjih so poškodbe v tako velikem obsegu, da se je s tem v gozdu porušila sestojna zgradba gozda. Na preostali površini je intenziteta poškodovanih dreves manjša, se pa pojavljajo na večjih površinah.Slika: Posamezna podrta drevesa (foto: arhiv SiDG)


Po naši oceni bo potrebno posekati zaradi vetroloma poškodovanega drevja v višini približno 1.108.000 m3 in sicer na polovici površine državnih gozdov. Ocenjena višina poseka predstavlja skoraj letni obseg sečenj, ki je predpisan z gozdnogospodarskimi načrti. Sama struktura poškodovanega drevja kaže, da so poškodovani pretežno iglavci, po oceni preko 80 %. Do danes smo od Zavoda za gozdove Slovenije prejeli 712 odločb za ocenjeno lesno maso 383.695 m3. Od prejetih odločb smo jih preko razpisov do danes oddali v izvajanje sečnje in spravila 576 odločb oziroma za 285.855 m3, kjer trenutno izvajamo dela. Za zagotavljanje dostopa v gozd smo očistili ceste na dolžini preko 774 km. S prevzemom gozdarskega dela hčerinskega podjetja Snežnik sedaj zagotavljamo izvajanje sanacije državnih gozdov tudi z lastnimi kapacitetami, ki poleg sečnje in spravila sodelujejo tudi pri odpiranju gozdnih cest. Zunanji izvajalci, ki izvajajo sanacijo državnih gozdov, izvajajo le to s 16 kompleti strojne sečnje in 4 žičnimi žerjavi, preostala tehnologija v sanaciji pa je vezana na prilagojene kmetijske traktorje in zgibnike.Slika: Poškodovani so bili predvsem iglavci (foto: arhiv SiDG)


Na samo hitrost sanacije bodo vplivali tako obseg poškodovanih gozdov kot tudi pogoji izvajanja sečnje in spravila, obseg razpoložljivih kapacitet za sečnjo in spravilo, delež zahtevnejših terenov, odprtost gozdov s sekundarnimi gozdnimi prometnicami, možnost odvoza in prodaje lesa ter ostali pogoji. Pogoji za izvajanje sečnje in spravila so v vetrolomu še težji kot sicer oziroma so to dela z izredno povečano nevarnostjo. Izvajanje sanacije je zaradi tega nekoliko počasnejše in tudi nekoliko stroškovno dražje, predvsem v gozdovih, ki niso dovolj odprti z gozdnimi prometnicami in na težje dostopnih terenih, kjer prevladuje žičniško spravilo. Pri oddaji storitev sečnje in spravila na razpise opažamo, da so kapacitete za te storitve v Sloveniji premajhne, da bi zagotovili izvedbo poseka vseh poškodovanih iglavcev do vegetacije. Prodajo lesa bomo prilagodili dinamiki izvajanja sanacije. Po podpisu dolgoročnih pogodb za prodajo lesa predelovalcem bomo prodajo lesa preusmerili na te pogodbe. Viške prodaje glede na možnosti prodaje po dolgoročnih pogodbah pa bomo prodajali preko javnega zbiranja ponudb in preko javnih dražb gozdno lesnih sortimentov. Glede na povečan obseg sanitarnih sečenj v preteklih letih zaradi gradacij podlubnikov pričakujemo, da bomo tudi v letošnjem letu imeli precejšen obseg sečenj vezan na ta vzrok sanitarne sečnje.Slika: Izruvano drevo (foro: arhiv SiDG)


Izvajanju sanacije poškodovanih gozdov smo prilagodili tudi ostala dela znotraj SiDG. Z omejevanjem redne sečnje usmerjamo izvajalce na področja poškodovanih gozdov. S prerazporeditvami zaposlenih znotraj družbe bomo lažje organizirali delo znotraj podjetja in delo s poslovnimi partnerji. Z dobrim sodelovanjem z Zavodom za gozdove poskušamo skupaj poiskati vse tiste rešitve, ki bodo pripeljale do čim bolj učinkovite sanacije poškodovanih gozdov. Skupaj z zavodom za gozdove na terenu evidentiramo poškodovano drevje in usmerjamo izvajanje sanacije. Na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo se aktivno vključili v komisijo, ki bo iskala rešitve za čim hitrejšo sanacijo poškodovanih gozdov.V imenu SiDG zapisala mag. Katarina Stanonik RoterSorodne novice:

VETROLOM: Poiščite izvajalca na MojGozdar.si

Zavod za gozdove Slovenije je v svojem drugem poročilu o poškodovanosti gozdov po nedevnem vetrolomu razkril, da poškodbe gozdov, ki jih je v zadnjih dneh povzročil veter, presegajo do sedaj znane poškodbe zaradi vetrolomov, ki so se zgodili v zadnjih dvajsetih letih, tako po količini poškodovanega dre...