Tahografi v (nekaterih) traktorjih

Socialna zakonodaja, ki se uporablja v državah EU in v državah podpisnicah sporazuma AETR na področju cestnega prometa je bila sprejeta z namenom izboljšanja socialnih pogojev oseb, vključenih v sektor cestnega prometa, izboljšati varnost v cestnem prometu ter zagotoviti pošteno konkurenco v cestnem prometu in drugih vrstah prevoza. Zakonodaja EU (več EU uredb) in nacionalna zakonodaja (Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih) v prvi vrsti določajo pravila o času vožnje, odmorih in času počitka za voznike, ki opravljajo prevoz blaga in potnikov po cesti. Ta zakonodaja se nanaša na prevoz blaga po cesti z vozili, ki skupaj s kakršnim koli priklopnikom presegajo največjo dovoljeno maso 3,5 tone in na prevoz potnikov z vozili, ki so skupaj z voznikom namenjena za prevoz več kot 9 oseb, če v predpisih ni drugače določeno.

 

Za doseganje in nadzor povedanega morajo biti vsa vozila, ki se uporabljajo za tovrstne prevoze, opremljena s snemalnikom voznikovih aktivnosti oz. tahografom. Torej tudi traktorji, če se z njimi opravljajo omenjeni prevozi blaga po cesti, kjer največja dovoljena masa skupaj s kakršnim koli priklopnikom presega 3,5 tone. Pa da se ne bi ustrašili že kar na začetku, takšnih prevozov s traktorji je v Sloveniji manj kot 1 odstotek, kar bo jasno iz nadaljevanja.

Izjeme

Iz obveznosti spoštovanja določil o časih vožnje, odmorih in počitkih in opremljanja vozila s tahografom so izvzeti tudi naslednji prevozi z:

  • vozili, katerih največja dovoljena hitrost ne presega 40 km/h,
  • kmetijskimi in gozdarskimi traktorji, ki se uporabljajo za kmetijske in gozdarske dejavnosti znotraj območja s polmerom 50 km od kraja, v katerem ima kmetija oz. podjetje sedež, ki ima vozilo v lasti, najemu ali zakupu,
  • vozili ali kombinacijami vozil, ki prevažajo gradbene stroje za gradbeno podjetje znotraj polmera 100 km od sedeža podjetja, če vožnja vozil ni glavna voznikova dejavnost in
  • vozili ali kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 tone in ki se uporabljajo za prevoz materiala, opreme ali strojev za voznikovo uporabo pri voznikovem delu ali dostavo blaga, izdelanega v okviru obrtne dejavnosti znotraj polmera 100 km od sedeža podjetja ter pod pogojem, da vožnja vozila ni glavna voznikova dejavnost in da se prevoz ne opravlja za najem ali plačilo.

Le hitri in veliki traktorji izven kmetijske dejavnosti

 Z drugimi besedami povedano, traktor mora imeti vgrajen tahograf, če je njegova največja dovoljena hitrost nad 40 km/h in njegova največja dovoljena masa skupaj s priklopnikom presega 3,5 tone ter se uporablja za prevoz blaga v nekmetijske oz. ne-gozdarske namene. To so predvsem novejši (hitrejši) traktorji, ki se uporabljajo za prevoze v gradbeništvu (razen opisanega prevoza gradbenih strojev) in drugih nekmetijskih dejavnostih. Vsi ti traktorji imajo skupaj s priklopnikom zanesljivo največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone. Če s takimi traktorji prevažamo samo gradbene stroje, ne potrebujejo tahografa, čim pa z njimi prevažamo tudi gradbeni ali drug podoben material, pa morajo imeti nameščen tahograf.

Pri kontroli spoštovanja predpisanega je potrebno in kakor poudarjajo razlage EU predpisov, da kontrolni organi pravilno presodijo namen vožnje in dejansko obveznost uporabe oz. vgradnje tahografa. Naj navedemo samo nekaj primerov prevozov z obravnavami traktorji. Prevoz komunalnih odplak iz zbiralnikov v čistilno napravo je nekmetijska dejavnost, prevoz predelane gnojevke ali drugih organskih snovi iz bioplinske naprave na njive pa je kmetijska dejavnost. Prevoz gradbenega materiala za gradnje na lastnem kmetijskem gospodarstvu ali pa prevoz peska za obnovo lastnih poljskih poti se v obravnavanem smislu šteje med kmetijske oz. gozdarske dejavnosti. Prevoz gradbenega materiala z istim traktorjem in priklopnikom za neko gradbeno podjetje (npr. kot dopolnilna dejavnost na kmetiji) ali za soseda, pa ne spada med kmetijsko oz. gozdarko dejavnost in traktor mora biti opremljen s tahografom. Predpisi tudi določajo, da če se vozilo uporablja za različne dejavnosti in ima vgrajen tahograf, se pri vožnjah, pri katerih ni potrebno upoštevati določil o časih vožnje, odmorih in počitkih in opremljanja vozila s tahografom, zapisi tahografa ne uporabljajo, voznik, traktorist pa tudi ne uporablja tahografa. Mora pa voznik to vožnjo zabeležiti kot drugo delo v primerih, ko opravlja prevoz, ki spada na področje veljavnosti.Slika 1: traktorji, katerih največja dovoljena hitrost presega 40 km/h in njihova največja dovoljena masa skupaj s priklopnikom presega 3,5 tone ter se uporabljajo za prevoz blaga v nekmetijske oz. ne-gozdarske namene, morajo biti opremljeni s tahografom. Vir: Farmtech d.o.o.

Globe in tahografi

  Kazenske določbe za nespoštovanje obravnavanih predpisov so doložene v nacionalni zakonodaji, v že omenjenem Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Vsem, ki ste dolžni uporabljati tahograf v traktorjih, pa tega še niste vgradili priporočamo, da si preberete kar obsežne kazenske določbe (ZDCOPMD http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4112) in čim prej vgradite tahograf. V Sloveniji je dovolj pooblaščenih podjetij (delavnic) za vgradnjo in predpisano kontrolo tahografov ( https://tahoev.gov.si/TAHOEV_WEB/ ).

Vsa vozila, torej tudi traktorji, ki so bila dana v uporabo po 1. maju 2006 in se uporabljajo za prevoze po cesti, kjer mora voznik spoštovati določila o časih vožnje odmorih in počitkih morajo biti opremljena z digitalnim tahografom. Vozila, ki so bila dana v uporabo od 15. junija 2019 dalje morajo biti opremljena s pametnim tahografom. Sistem se sestoji iz digitalne snemalne opreme, zaznavala gibanja in pomnilniške kartice. Voznik – traktorist mora imeti svojo pomnilniško kartico za voznika, podjetje (dopolnilna dejavnost na kmetiji) pa mora imeti pomnilniško kartico za podjetje. S podjetniško kartico se izvaja obvezen prepis podatkov, iz voznikove kartice in tahografa, v evidence o izrabi delovnega časa, ki jo je potrebno voditi. Pomnilniške kartice se pridobijo v podjetju CETIS ( https://www.cetis.si/sl/tahografske-kartice/vloge ). Vsa oprema je opremljena s svojim osebnim digitalnim ključem in certifikatom, ki omogoča varovan dostop do podatkov in funkcij digitalne snemalne opreme.Slika 2: vsa vozila, torej tudi traktorji, ki so bila dana v uporabo po 1. maju 2006 in se uporabljajo za prevoze po cesti, kjer mora voznik spoštovati določila o časih vožnje odmorih in počitkih morajo biti opremljena z digitalnim tahografom.. Vozila, ki so bila dana v uporabo od 15. junija 2019 dalje morajo biti opremljena s pametnim tahografom. Vir: www.etransport.si.


Marjan Dolenšek
Gozdarski inštitut Slovenije
KGZS – Zavod LJ

Zdravko Igličar
Ministrstvo za infrastrukturo