NOVICE - Strokovni prispevki

Novi modularni gozdarski zgibnik

18.07.2021

Bijol BWS 240 V Sloveniji za spravilo lesa večinoma uporabljamo kolesne kmetijske traktorje, ki so ustrezno prilagojeni in opremljeni za delo gozda. Uporabljajo se predvsem za izvleko podrtih dreves oz. razžaganih hlodov, v zadnjem desetletju pa tudi vse več za vleko gozdarskih prikolic za prevoz lesa, sledeče geslu »hlode na kolesa«, saj tako bolje va...

Preberi več


Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru podukrepa M0 8.6 Programa razvoja podeželja 2014-2020

14.07.2021

Darja STARE1, Nike KRAJNC1   Izvleček: Trenutno aktualen Program razvoja podeželja (2014–2020) je Evropska komisija za Slovenijo potrdila februarja 2015. Za izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi je v okviru ukrepa M08 ključen podukrep M08.6, ki prek spodbujanja naložb v gozdarske tehnologije, mobilizacijo in predindustrijsko p...

Preberi več


Lesno oglje za žar na slovenskem trgu

04.07.2021

Oglje za žar je v mednarodnem standardu za določanje kakovosti lesnega oglja za žar (SIST EN 1860-2:2005) opredeljeno kot trdi ostanek karbonizacije lesa, ki ni kemično obdelan. Pri zgorevanju naj ne bi nastajalo čezmerno iskrenje, glavna sestavina je ogljik in vsebnost pepela minimalna. Briketi za žar so izdelani iz delcev oglja, stisnjenih z ustrezni...

Preberi več


TRG LESNIH PELETOV V SLOVENIJI V LETU 2020

27.06.2021

Proizvodnja Proizvodnjo peletov v Sloveniji spremljamo že od leta 2010 in podatki kažejo, da le-ta narašča. V maju 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno opravili raziskavo med slovenskimi proizvajalci lesnih peletov. Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili, da je proizvodnja peletov v Sloveniji v letu 2020 skupno znašala 148.000 ton, kar...

Preberi več


Prepoved uvoza hrastove hlodovine iz ZDA v EU

25.05.2021

Bolezen hrastova uvelost   Hrastova uvelost (Bretziella fagacearum, sin. Ceratocystis fagacearum) je bolezen hrastov, ki je zaenkrat poročana le iz ZDA. Prenaša se z vektorji, s stikom koreninskih sistemov okuženih dreves, s trgovino z lesom in sadilnim materialom. V ZDA hrasti iz skupine rdečih hrastov odmrejo že nekaj tednov po okužbi, medtem ko so ...

Preberi več


Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, ki se nanašajo na delo v gozdu

26.04.2021

Kmetijstvo in gozdarstvo spadata med tiste delovno intenzivne panoge, pri katerih še vedno posvečamo premalo pozornosti varnosti pri delu. Zato je gozdarstvo glede tveganja pri delu prav na vrhu in kmetijstvo zelo visoko. Slovenski gozdovi niso le naše največje zeleno bogastvo, pač pa tudi pobiralci najbolj krvavega davka. Posebej kritične so razmere v...

Preberi več


Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 za izboljšanje gospodarjenja z zasebnimi gozdovi

22.04.2021

Darja STARE1, Nike KRAJNC1   Izvleček:Stare, D., Krajnc, N.: Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 za izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi; Gozdarski vestnik, letnik 79, št. 2. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 12. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovens...

Preberi več


Stanje žagarskih obratov v Sloveniji v letu 2019

16.03.2021

V letu 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije opravili raziskavo med žagarskimi obrati, z namenom ugotavljanja aktualnega stanja v slovenski žagarski industriji. Glavni cilj raziskave je bil razumeti dinamiko razvoja primarne lesnopredelovalne industrije v Sloveniji, kar bo pripomoglo k oblikovanju učinkovitejših ukrepov in strategij nadaljnjega raz...

Preberi več


Spremljanje koncentracije askospor glive Eutypella parasitica

11.03.2021

Tine HAUPTMAN1,2* Izvleček: Hauptman, T.: ; Gozdarski vestnik, 79/2021, št. 1. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 14. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Gliva Eutypella parasitica izvira iz Severne Amerike in povzroča bolezen, imenovano javorov rak. V Sloveniji so jo prvič našli leta 2005,...

Preberi več


Slovenski trg traktorjev 2020

02.02.2021

Padec, a ne le zaradi covida V minulem letu 2020 je bila prodaja traktorjev v Sloveniji manjša kot leto pred tem. Prodanih je bilo 1.116 traktorjev, kar pomeni 234 traktorjev oz. 17,3 odstotkov manj kot v letu 2019. Tako se je prodaja zmanjšala že drugo leto zapored, saj je tudi v letu 2019 prodaja padla za 9,3 odstotka v primerjavi z letom 2018. Pripisat...

Preberi več


Gozdarski etični kodeks za začetek 21. stoletja

30.12.2020

Vasja LEBAN1, Jože FALKNER2, Anton LESNIK3 Izvleček: Leban V., Falkner J., Lesnik A.: Gozdarski etični kodeks za 21. stoletje; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 10. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 18 Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Etični kodeksi posameznih strok so sprejeti in uveljav...

Preberi več


Uvoz lesa listavcev v Evropsko unijo in tveganje za gozd

25.11.2020

Anita BENKO BELOGLAVEC1, Andreja KAVČIČ2 Izvleček: Benko Beloglavec, A., Kavčič, A.: ; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 12. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Posledice mednarodne trgovine z lesom med celinami in državami so vneseni tujerodni škodl...

Preberi več


Trg gozdnih lesnih sortimentov v letu 2019 v številkah

11.11.2020

Trg gozdnih lesnih sortimentov (GLS) redno spremljamo na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS). Vsako leto izračunavamo strukturo proizvodnje le-teh in sicer s pomočjo številnih podatkovnih virov: Zavod za gozdove Slovenije, družba SiDG d.o.o., podjetja v lesnopredelovalni industriji, Statistični urad RS (SURS), gozdarska podjetja, ki delujejo tudi v za...

Preberi več


Trg lesa v času COVID-19

08.11.2020

  Gozdno-lesni sektor se je že z začetkom letošnjega leta spopadal s težavami na trgu okroglega lesa (zaradi presežkov okroglega lesa na celotnem evropskem trgu so padle cene tega lesa) z začetkom epidemije COVID-19 pa se je kriza še poglobila. Odkup gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov se je zaradi vpliva epidemije začel zmanjševati v dru...

Preberi več


Stanje na trgu okroglega lesa in lesnih proizvodov v Sloveniji v letih 2019 in 2020

01.11.2020

  Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko (GTE) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vsako leto pripravi Poročilo o stanju na trgu lesnih proizvodov v Sloveniji, in sicer za preteklo leto in polovico tekočega leta. Namen poročila je analiza kratkoročnih in srednjeročnih tržnih trendov ...

Preberi več


Lesno oglje za žar

14.09.2020

Oglje nastane s segrevanjem lesa ob odsotnosti zraka (kisika) običajno pri temperaturi med 240 do 350°C. Med procesom pirolize, z odstranjevanjem hlapnih komponent poteče karbonizacija lesa. Hlapne komponente se iz procesa izločajo v obliki dima. Prednost oglja je, da ne vsebuje hlapnih snovi in zato izgoreva čisteje (t.j. z malo ali brez dima). Poleg t...

Preberi več


TRG LESNIH PELETOV V SLOVENIJI V LETU 2019

21.06.2020

PROIZVODNJA V SLOVENIJI   Proizvodnja peletov v Sloveniji v zadnjih 10 letih počasi, a zanesljivo narašča. V maju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno opravili analizo slovenske proizvodnje peletov. Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili, da je proizvodnja peletov v Sloveniji v letu 2019 skupno znašala 134.000 ton, kar je 13,6 % več k...

Preberi več


Analiza podatkov o proizvodnji žaganega lesa v Sloveniji za obdobje 2014–2018, ki jih zbira in vodi Statistični urad RS

17.06.2020

Špela ŠČAP1 Izvleček: Špela, Š.: ; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 4. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 15. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Statistični urad RS (SURS) vsako leto naredi statistično raziskavo Industrijska proizvodnja, s katero na letnem nivoju zbira podatke o količins...

Preberi več


Proizvodnja in raba lesnih peletov v svetu

19.04.2020

Proizvodnja Skupna svetovna proizvodnja peletov je v letu 2018 znašala več kot 55,7 milijonov ton in nenehno raste; od leta 2017 do 2018 se je povečala za 14 %. Najhitreje se širi obseg proizvodnje v Aziji. Ta se je v letu 2018 povečal za 54 %. Vodilne države proizvajalke so poleg Kitajske še Vietnam, Malezija in Tajska. Od leta 2013 naprej je bila na...

Preberi več


Določanje vlažnosti drv z električnim uporovnim merilnikom

12.04.2020

Peter PRISLAN1, Domen ARNIČ2, Špela ŠČAP3, Nike KRAJNC4, Aleš STRAŽE5 Izvleček: Prislan, P., Arnič, D., Ščap, Š., Krajnc, N., Straže, A.: ; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 21. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjet...

Preberi več


Raziskovalno delo kot del javne gozdarske službe

20.11.2019

Nike KRAJNC1, Primož SIMONČIČ2, Lado KUTNAR3, Daniel ŽLINDRA4, Barbara PIŠKUR5, Nikica OGRIS6, Hojka KRAIGHER7, Gregor BOŽIČ8, Mitja SKUDNIK9, Matevž TRIPLAT10 Izvleček: Krajnc, N., Simončič, P., Kutnar, L., Žlindra, D., Piškur, B., Ogris, N., Kraigher, H., Božič, G., Skudnik, M., Triplat, M.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 9. V slovenš...

Preberi več


Poročilo o stanju na trgu lesnih proizvodov v Sloveniji

28.10.2019

(Market Statement 2019; Slovenija) Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko (GTE) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vsako leto pripravi , in sicer za preteklo leto in polovico predpreteklega leta. Namen poročila je analiza kratkoročnih in srednjeročnih tržnih trendov gozdarskega in lesn...

Preberi več


Ob rob delavnici Problematika podlubnikov – iskanje operativnih rešitev

23.10.2019

Aleš Kadunc1, Andrej Avsenek2, Marko Matjašič3 Izvleček: Kadunc, A., Avsenek, A., Matjašič, M.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 2. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Na Zgornjem Gorenjskem že nekaj let beležimo/jo velike napade podlubnikov. Ker...

Preberi več


Trg gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji v 2018

29.09.2019

 Na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko, vsako leto pripravimo pregled trga gozdnih lesnih sortimentov za leto nazaj. Pri tem bi se še posebej radi zahvalili izbranim podjetjem, ki nam vsako leto zaupajo svoje podatke, zaradi katerih so nekateri izračuni in analize tokov lesa sploh mogoče. Proizvodnja gozdnih lesnih so...

Preberi več


Sodobne tehnologije za večjo varnost na kmetiji

21.05.2019

Dejstvi, da »Varnosti in zdravja pri delu ni nikoli dovolj« in »Nič ni tako zanesljivo kot spremembe« veljata tudi za kmetijstvo in gozdarstvo. Toliko bolj še v današnjem času hitrih sprememb, ki se nezadržno odvijajo tudi pri tehnologijah in tehnika v kmetijstvu in gozdarstvu. Tega se močno zavedajo tudi v Zvezi slovenske podeželske mladine, pose...

Preberi več


Kdo so izvajalci gozdarskih storitev?

13.05.2019

V Sloveniji trg gozdarskih storitev ureja širok nabor zakonov, uredb in pravilnikov. Poleg Zakona o gozdovih se izvedbe gozdarskih storitev posredno ali neposredno dotikajo še z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Zakon o kmetijstvu, Zakon o gospodarskih...

Preberi več


Eno leto po vetrolomu

24.03.2019

Nike Krajnc1, Andrej Breznikar2 Izvleček: Krajnc, N., Breznikar, A.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 2. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 0. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Minilo je eno leto od vetroloma, ki je povzročil veliko škode v gozdovih. Ker se izredni dogodki v gozdovih vrstij...

Preberi več


Analiza uvoza lesnih peletov v Slovenijo za leta 2016, 2017 in 2018

10.03.2019

Analiza podatkov za leto 2016 (podatki pridobljeni iz podatkovnega portala SI-STAT, ki ga vodi SURS) V letu 2016 je bilo v Slovenijo uvoženih skupno 205.000 ton lesnih peletov, večinoma (82 %) iz Romunije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Avstrije (Slika 1). Pri uvozu lesnih peletov v Slovenijo leta 2016 je s 40 % prevladovala Romunija, saj je neto masa u...

Preberi več


Informacijska podpora upravljanju z divjadjo v Sloveniji

12.11.2018

Tom LEVANIČ1 Izvleček: Levanič, T.: ; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 1. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Upravljanje z divjadjo in lovišči je ena od osnovnih nalog lovcev v Sloveniji. Za uspešno upravljanje so potrebne informacije, ki jih upravljavci...

Preberi več


Kmetijska in gozdarska vozila v cestnem prometu ter predpisi

15.10.2018

Prodaja, registracija in tehnični pregledi Za izboljšanje varnosti, predvsem pa zmanjšanje števila nezgod pri uporabi kmetijskih in gozdarskih vozil je potrebno s predpisi urediti celotno področje uporabe teh vozi. V tem prispevku obravnavamo evropske in slovenske predpise, ki urejajo pogoje za udeležbo teh vozil v cestnem prometu in sicer s področja ...

Preberi več


Ne spreglejte: Popis sekalnikov 2018

03.06.2018

Raba lesne biomase v Sloveniji Lesna biomasa je in ostaja pomemben vir energije za pokrivanje potreb po toploti v gospodinjstvih, za proizvodnjo toplote v industriji ter za proizvodnjo električne energije. Letno porabimo skupno več kot 2 milijona ton lesa v energetske namene.   Po podatkih statističnega urada (SURS) med vsemi porabljenimi energenti v gos...

Preberi več


Spletni informacijski sistem MojGozdar.si

16.04.2018

Matevž TRIPLAT1, Mitja PIŠKUR2, Nike KRAJNC3 Izvleček: Triplat, M., Piškur, M., Krajnc, N: ; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 3. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 21 Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Prispevek predstavlja spletni informacijski sistem, namenjen ocenjevanju kakovosti izvajan...

Preberi več