Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo z novembrom 2020 pričeli z izvajanjem ciljnega raziskovalnega projekta MOBILES (Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa). Projektna partnerja sta Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ter Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.

 Slika 1: Logotip projekta
Osebna izkaznica projekta:.
  • Nosilna raziskovalna organizacija: Gozdarski inštitut Slovenije
  • Sodelujoče raziskovalne organizacije: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo; Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  • Trajanje: 3 leta (1. 11. 2020 do 30. 10. 2023)
  • Skupna vrednost: 210.000 € (63 % MKGP in 37 % ARRS)

 Slika 2: Partnerstvo projekta


V Sloveniji gospodarjenje z gozdovi temelji na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti, kar se uresničuje s celovitim in načrtnim usmerjanjem razvoja gozdov. Za gospodarjenje z gozdovi in rabo svoje lastnine so odgovorni lastniki gozdov. Ker pa se Slovenija sooča z majhno in razdrobljeno zasebno gozdno posestjo, velikim številom solastnikov, velikim številom deležnikov, neoptimalno izkoriščenim potencialom gozdov, nepovezanimi členi gozdno lesnih verig ter izrazito izvozno naravnano industrijo, se pojavljajo številni izzivi in dileme, kako povečati mobilizacijo lesa iz zasebnih gozdov in hkrati zagotavljati družbene, okoljske in gospodarske vidike gozda.

 

V zadnjih desetletjih so potekale raziskave o različnih vidikih gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, a kljub temu ostajajo številna vprašanja in dileme odprte. Spreminjanje vrednot ter odnosa do gozda pri lastnikih gozdov odločilno vpliva na celotno gospodarjenje z zasebnimi gozdovi.

 

S projektom želimo odgovoriti predvsem na vprašanja, ki se nanašajo na odnos zasebnih lastnikov gozdov do gozda, vprašanja povezana z lastninsko pravico ter možnostmi poslovnega povezovanja in pripravljenostjo zasebnih lastnikov gozdov za poslovno povezovanje.

 

Tako je glavni cilj projekta povečanje konkurenčnosti gozdarskega sektorja z učinkovitejšim gospodarjenjem v zasebnih gozdovih ter z večjo mobilizacijo lesa iz zasebnih gozdov.

 Glavni rezultati, ki jih želimo ustvariti tekom projekta MOBILES, so:.
  • Z javnomnenjsko raziskavo med zasebnimi lastniki gozdov bomo identificirali vzorce, ki se odražajo v obnašanju lastnika gozda in njegovem odnosu do gozda kot vira surovine/dohodka (tudi v luči obstoječe zakonodaje);
  • Z raziskavo želimo zajeti mnenja in predloge glede lastninskih pravic in dolžnosti zasebnih lastnikov gozdov v obstoječi zakonodaji in pripraviti različne scenarije sprememb obstoječe zakonodaje, ki se nanašajo na gospodarjenje z zasebnimi gozdovi ter na pravice in dolžnosti lastnikov gozdov;
  • Z nadgradnjo obstoječega znanja o prednostih in slabostih povezovanja zasebnih lastnikov gozdov ter z analizo poslovnih odnosov med zasebnimi lastniki gozdov, društvi lastnikov gozdov in izvajalci gozdarskih storitev želimo predstaviti najustreznejše poslovne modele.

 

Projekt MOBILES tako gradi na dosedanjih raziskavah in zbranem znanju, hkrati pa se dotika aktualnih tem povezanih z odnosom lastnikov do gospodarjenja z gozdom, z obstoječim zakonodajnim okvirom ter z ovirami in prednostmi sodobnega poslovnega povezovanja deležnikov v gozdno lesnih verigah.

 

Projekt (V4-2013) »Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa« po javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa “Zagotovimo.si hrano za jutri! v letu 2020, financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (63 %) ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (37 %).

 Slika 3: Financiranje projekta


 

dr. Nike Krajnc, Tina Jemec, Gozdarski inštitut Slovenije