Ustvarjanje lastne proizvodne verige

Ustvarjanje lastne proizvodne verige

Za lažje razumevanje delovanja spletnega orodja v nadaljevanju (na izbranem primeru) predstavljamo posamezne korake od vstopa v spletno orodje do uspešno izdelane proizvodne verige. () številka v oklepajih ponazaja ukaze (klik z računalniško miško). Vsak korak v navodilih je opremljen z zaporednimi številkami ukazov. Ukazom sledimo v vrstnem redu, jih ni mogoče preskakovati in jih za uspešno izvedbo ni priporočeno ponavljati (v kolikor smo ukaz () že izvedli ga ne ponovimo). Z vsakim korakom se zaporedenje prične ponovno.

Slika dlani opremljene s številko ponazarja mesto na sliki, kjer je predvidena potrditev ukaz (klik) v spletnem orodju WoodChainManager.

Primer uporabe orodja

Primer uporabe orodja WoodChainManager predstavljamo na enem izmed najbolj klasičnih načinov gozdne proizvodnje in sicer gre za kombinacijo klasične sečnje z motorno žago ter spravila s traktorjem. Proizvodna veriga se začne v gozdnem sestoju, ko sekač z motorno žago drevo podre, oklesti in odžaga vrhač. Po sečnji sledi spravilo okroglega lesa s traktorjem in uporabo vitla po gozdni vlaki do gozdne ceste. V tem tehnološkem modelu gre za sistem spravila dolgega lesa po t.im. debelni metodi, saj traktorist z motorno žago po odpenjanju žičnih vrvi in pred rampanjem deblovino s prečnimi prerezi prežaga na sortimente šele na skladišču. Transport sortimentov z gozdne ceste do končnega uporabnika je predviden z gozdarsko transportno kompozicijo.

Za lažjo predstavo si besedilo razdelimo po posameznih fazah gozdne proizvodnje:
Faza 1: Sečnja in kleščenje z motorno žago v gozdnem sestoju
Faza 2: Spravilo s traktorjem do gozdne ceste
Faza 3: Prežagovanje (krojenje) oz. izdelava sortimentov na gozdni cesti
Faza 4: Transport sortimentov z gozdarsko transportno kompozicijo1. KORAK
2. KORAK
3. KORAK
4. KORAK
5. KORAK
6. KORAK
7. KORAK
8. KORAK
9. KORAK
10. KORAK

Na vstopni strani s klikom na polje »Orodja« () in »Ustvari proces« () pričnemo s procesom priprave proizvodne verige.V 2. koraku najprej določimo ceno goriva s klikom v polje »Bencin« ali »Dizel« () in vnesemo novo vrednost. Cene goriva se sicer samodejno posodobijo vsak torek.V 3. koraku določimo lokacijo, kjer se bo proizvodna veriga začela. To storimo s klikom na eno izmed vnaprej ponujenih lokacij (gozdni sestoj, sečna pot, gozdna vlaka, gozdna cesta ali končni uporabnik) ().PRIMER: V izbranem primeru se proizvodnja začne v gozdnem sestoju, zato se po izbiri s klikom na okence »Gozdni sestoj« () izbrana lokacija obarva s temnejšo barvo.V 4. koraku moramo izbrati med procesi, ki jih želimo opraviti na lokacij izbrani v predhodnem koraku. Izbiramo lahko med petimi vnaprej določenimi procesi, in sicer sečnja, kleščenje, krojenje (oz. prežagovanje), izdelava sekancev ali drv ter spravilo oz. transport. Spletno orodje nam v nadaljevanju samodejno ponudi nabor tehnologij, ki lahko opravljajo izbrane procese na izbrani lokaciji. V kolikor izberemo proces »Spravilo / transport«, nam spletno orodje samodejno ponudi izbor lokaciji, kjer naj bi se proces spravila oz. transporta zaključil.

Primer: V izbranem primeru sekač drevo podre in oklesti, zato s klikom izberemo tako sečnjo () , kakor tudi kleščenje () , po nekaj sekundah nam program ponudi nabor tehnologij, med katerimi izberemo ustrezno tehnologijo (v izbranem primeru je to motorna žaga) ().V kolikor obstajajo dodatki oz. nadgradnje za tehnologijo izbrano v 4. koraku, imamo v 5. koraku možnost izbirati med možnimi dodatki (). Izbrano tehnologijo in procese vključimo v proizvodno verigo s klikom na polje »Dodaj proces v verigo« ().Primer: V izbranem primeru lahko izberemo še dodatek »drobno orodje in osebna varovalna oprema« () ter zaključimo s klikom na polje »Dodaj proces v verigo« ().Vsaki izmed izbranih tehnologij (oz. vsakemu izbranemu stroju) lahko določimo tudi storilnost in s tem omogočimo modelu, da nam izračuna tudi stroške na enoto proizvoda (npr. € / m3). Storilnost si lahko za določene tehnologije uporabnik izračuna z uporabo aplikacije za določanje normativa gozdarskih del, ki je dostopna na portalu WCM.Primer: V izbranem primeru predlagamo storilnost za profesionalno delo v povprečnih razmerah in v polje »Storilnost m3/h« vnesemo število 2,5 ().Potem, ko uporabnik uspešno zaključi vnos prvega procesa (tehnologije) v proizvodno verigo, ima možnost pregleda nad izbranimi tehnologijami ter informacijo o operaciji z lokacijo.

Spletno orodje za kalkulacijo uporablja vnaprej določene parametre (podatke) za vse razpoložljive tehnologije. Uporabnik lahko vhodne podatke pregleduje s klikom na polje »parametri«().

S klikom na polje posameznega parametra () lahko uporabnik nekatere podatke spreminja oz. vnese podatke, ki se nanašajo na njegovo tehnologijo (npr. nabavna vrednost) oz. lastne pogoje dela (npr. letna raba). Polja, ki so obarvana sivo, predstavljajo že izračunane parametre (ali faktorje) in jih zato ni mogoče spreminjati. Uporabnik spremembe parametrov potrdi s klikom na polje »Shrani parametre« ().V nadaljevanju ponavljamo korake št. 4, 5, 6 in 7, dokler uspešno ne vnesemo vseh procesov oz. predvidenih tehnologij za izbrano proizvodno verigo. Koraka št. 3 ni potrebno ponavljati, saj spletno orodje WoodChainManager na podlagi predhodnih korakov že pozna mesto tekočega procesa, zato ga ni potrebno ponovno določati, hkrati pa ga tudi ni mogoče spreminjati.Primer: V izbranem primeru se proizvodna veriga nadaljuje s traktorskim spravilom do gozdne ceste. Ker spletno orodje že pozna mesto tekočega procesa iz predhodnih korakov, nam tega v nadaljevanju ni več potrebno določati. Izberemo proces »Spravilo / transport« () , določimo »Gozdno cesto« () kot lokacijo, kjer se proces zaključi in iz nabora tehnologij izbremo ustrezno tehnologijo (npr.: Traktor – štirikolesni pogon) () . Po izbiri tehnologije izberemo še ustrezne dodatke. V primeru traktorskega spravila je možnih nadgradenj zelo veliko, npr. gozdarske verige () , dvobobenski vgradni vitel (5 t) () in radijsko krmiljenje () , zato je potrebno razmisliti kaj vse bomo dodali, saj vsak dodatek predstavlja dodatne stroške v proizvodni verigi. S klikom na polje »Dodaj proces v verigo« () zaključimo dodajanje izbrane tehnologije. V nadaljevanju določimo še storilnost stroja po vzoru koraka 6 (v primeru »Traktor – štirikolesni pogon« vnesemo 3,7 m3/h) ter pregledamo ostale parametre, kot je opisano v koraku 7.

Primer: V izbrani proizvodni verigi je predvideno prežagovanje dolgega lesa še na gozdni cesti, zato izberemo omenjeni proces (polje »Krojenje/prežagovanje«) () in motorno žago () oz. tehnologijo, s katero želimo izbrani proces izpeljati. S klikom na polje »Dodaj proces v verigo« () zaključimo izbor in v nadaljevanju določimo stroja po vzoru iz koraka št. 6 (v primeru »Motorna žaga (4 kW)« vnesemo število 2,5) ter pregledamo ostale parametre, kot je opisano v koraku št. 7.

Izbrana proizvodna veriga se zaključi s transportom sortimentov (mnogokratnikov) do končnega uporabnika z gozdarsko transportno kompozicijo, zato izberemo omenjeni proces (polje »Spravilo / transport«) () in lokacijo, kjer se proces zaključi (polje »Končni uporabnik«) () ter tehnologijo s katero želimo izbrani proces izpeljati (npr. »Kamion za okrogli les z dvigalom in prikolico«) () . S klikom na polje »Dodaj proces v verigo« () zaključimo in v nadaljevanju določimo storilnost stroja po vzoru iz koraka št. 6 (v primeru stroja »Kamion za okrogli les z dvigalom in prikolico« vnesemo število 15) ter pregledamo ostale parametre, kot je opisano v koraku št. 7.V zadnjem koraku ostane samo še zaključek oz. v prvi vrsti pregled vseh izbranih strojev oz. tehnologij v proizvodni verigi. V kolikor so na seznamu procesov (glej pod »Operacije in tehnologije v trenutnem procesu«) navedene vse operacije in tehnologije predvidene v izbrani proizvodni verigi, sledi le potrditev in s tem izdelava grafičnega prikaza proizvodne verige s spremljajočimi kalkulacijami. To storimo s klikom na polje »Prikaz proizvodne verige« ().Po uspešni izvedbi vseh korakov spletno orodje uporabniku ponudi poročilo, ki vsebuje:
  • stroške mehanizacije v izbrani proizvodni verigi (z možnostjo poenostavljenega in podrobnega prikaza), ter skupne stroške izbrane proizvodne verige


  • in skico gozdno lesne proizvodne verige.

Uporabnik ima možnost izdelano poročilo natisniti s tipko »Print« () ali ga shraniti v elektronski obliki. Na podlagi več izdelanih poročil ima uporabnik dober pregled nad različnimi proizvodnimi verigami, ki jih lahko kasneje tudi medsebojno primerja (samo za registrirane uporabnike).

Uporabnik lahko nadaljuje:

  • z ustvarjanjem nove proizvodne verige s klikom na polje »Ustvari novo proizvodno verigo« () , v spodnjem desnem kotu začnemo ponovno na 2. koraku;
  • z urejanjem parametrov obstoječe proizvodne verige s klikom na polje »Uredi« () ali s;
  • primerjavo proizvodne verige z drugo proizvodno verigo s klikom na polje »Primerjaj« () . Modul za primerjave je podrobno razložen v poglavju »Primerjava prednastavljenih ali lastnih proizvodnih verig«.