NOVICE - Znanstveni prispevki

V Sloveniji se povečuje osutost bukove krošnje

18.08.2021

Nikica Ogris1, Mitja Skudnik2, 3   Izvleček: V zadnjem času po vsej Sloveniji opažamo hiranje navadne bukve (Fagus sylvatica L.). Cilj prispevka je predstaviti dolgoročen trend osutosti krošnje navadne bukve v Sloveniji in pojasniti delež osutosti bukove krošnje s pomočjo podatkov iz popisa povzročiteljev poškodb v okviru vsakoletnega popisa razv...

Preberi več


Gostota lesa - metode določanja in pomen pri razvoju gozdno lesnega biogospodarstva

13.06.2021

Gostota lesa je fizikalna lastnost, ki je enostavno določljiva in nakazuje na številne druge lastnosti lesa in s tem tudi na njegovo uporabnost v lesno-predelovalni industriji, gradbeništvu ali energetiki. Ker je odvisna od vlažnosti ter poroznosti, se v stroki pojavljajo različne definicije gostot lesa, med katerimi je največkrat uporabljena gostota l...

Preberi več


Pripravljenost slovenskih izvajalcev gozdarskih storitev za ukrepanje v primeru najdbe karantenskega škodljivega organizma

19.05.2021

Urban Žitko1, Barbara Piškur2, Matevž Triplat3   Izvleček: Žitko, U., Piškur, B., Triplat, M.: ; Gozdarski vestnik, letnik 79, št. 3. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 12. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.   Karantenski škodljivi organizmi (KŠO) rastlin so organizmi, ki na območju E...

Preberi več


Naklon terena in poškodbe tal pri pridobivanju lesa

27.10.2020

Anton POJE1, Martin ZIESAK2, Matevž MIHELIČ1 Boštjan HRIBERNIK1 Vasja LEBAN1 Izvleček: Poje, A., Ziesak, M., Mihelič, M., Leban, V.: Naklon terena in poškodbe tal pri gozdni proizvodnji; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 26. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega bese...

Preberi več


Meritve gostote lesa v slovenskih gozdovih

11.08.2020

Luka KRAJNC1, Polona HAFNER1, Andreja VEDENIK1 Jožica GRIČAR1 Primož SIMONČIČ1 Izvleček: Krajnc, L., Hafner, P., Vedenik, A., Gričar, J., Simončič, P.: Meritve gostote v slovenskih gozdovih; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 9. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovensk...

Preberi več


Ekosistemske storitve urbanih gozdov za rezervni vodni vir

08.05.2020

Urša VILHAR1, Erika KOZAMERNIK1 Izvleček: Vilhar, U., Kozamernik, E.: ; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 77. Prevod avtorji in Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Gozdovi s svojimi ekosistemskimi storitvami pomembno prispevajo k varovanju vodnih virov,...

Preberi več


Razpoložljivost virov taninov in ligninov za celostno zamenjavo sintetičnih lepil za les v evropskem prostoru

11.03.2020

Jaša SARAŽIN1, Igor POTOČNIK2, Milan ŠERNEK3 Izvleček: Saražin, J., Potočnik, I., Šernek, M.: ; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Svetovna poraba fosilnih goriv se vsako leto veča, s tem pa se veča...

Preberi več


Raba lesa v slovenskem biogospodarstvu

02.01.2020

Domen ARNIČ1, Peter PRISLAN2, Luka JUVANČIČ3 Izvleček: Arnič, D., Prislan, P., Juvančič, L.: Raba lesa v slovenskem biogospodarstva; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. ?10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 72. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. ...

Preberi več


Mikroklimatske razmere v ladijskem kontejnerju

14.08.2019

Miha Humar1, Davor Kržišnik2, Boštjan Lesar3 Izvleček: Humar, M., Kržišnik, D., Lesar, B.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 5-6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod avtorji, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. V ladijskem kontejnerju smo spremljali mikroklimatske razmere (relativna vla...

Preberi več


Uporaba mobilne aplikacije MOTI za ocenjevanje sestojnih parametrov na zasebni gozdni posesti

03.05.2019

Blaž Fricelj1, Matija Klopčič2 Izvleček: Fricelj, B., Klopčič M.: ; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 19. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic V raziskavi smo preverjali uporabnost telefonske/tablične aplikacije MOTI pri ocenjevanju naslednji...

Preberi več


Analiza strokovnega ocenjevanja poškodovanosti gozdnih tal

27.02.2019

Anton Poje1, Matevž Mihelič2, Vasja Leban3 Izvleček: Poje, A., Mihelič, M., Leban, V.: ; Gozdarski vestnik, 78/2019, št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 25. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Varovanje in ohranjanje gozdnih tal je pomembno merilo trajnostnega gospodarjenja ...

Preberi več


Rekreacijske navade Slovencev v gozdu, njihove preference do dobrin in storitev gozda ter podpora prostemu vstopu v gozdove: nacionalna javnomnenjska raziskava

25.12.2018

Anže Japelj1, Špela Planinšek2 Izvleček: Japelj, A., Planinšek, Š.: ; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Z javnomnenjsko poizvedbo na nacionalni ravni smo zbrali podatke o rekreacijskih navadah Slovence...

Preberi več


Predlog o organiziranju nacionalne gozdne inventure za mednarodno in domače poročanje o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi

01.10.2018

Mitja SKUDNIK1, David HLADNIK2 Izvleček: Skudnik, M., Hladnik, D.: ; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 36. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Na podlagi simuliranja zgostitve mreže monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov (4 x 4 km) in podatko...

Preberi več


Lastnosti lesa lubadark

26.06.2018

Miha HUMAR1, Davor Kržišnik2, Boštjan Lesar3 Izvleček: Humar, M., Križnik, D., Lesar, B.: ; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 35. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. V zadnjih letih se je v Sloveniji zelo p...

Preberi več


Problematika voženj z motornimi vozili v naravnem okolju na primeru Pohorja

27.05.2018

Peter ZAJC1, Jernej BERZELAK2, Jurij GULIČ3, Sebastjan ŠTRUC4, Ljudmila MEDVED5, Branko GRADIŠNIK6 Izvleček: Zajc, P., Berzelak, J., Gulič, J., Štruc, S., Medved, L., Gradišnik, B.: Problematika voženj z motornimi vozili v naravnem okolju na primeru Pohorja; Gozdarski vestnik, 76/2018, št. 4. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v anglešči...

Preberi več


Primerjava izbiralnega redčenja in situacijskega redčenja v bukovih letvenjakih na Menini

11.03.2018

Domen ARNIČ1, Janez KRČ2, Jurij DIACI3 Izvleček: Arnič, D., Krč, J., Diaci, J.: ; Gozdarski vestnik, 78/2018, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 31. Prevod avtorji, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. Nazadovanje opravljanja nege ob večanju stroškov dela je privedlo do razmer, ko je treba...

Preberi več