D.O.O.

€/mesec


 • Dodatki: 0€/mesec
 • Nakazilo na račun: 0€/mesec
 • Strošek v breme podjetja: 0€/leto
 • Strošek dela: 0€/uro
Efektivni delovni čas

ur
dni
ur

ur

dni

dni

dni
dni

Povračila stroškov v zvezi z delom

€/dan


km

€/km
€/leto
dni


€/km

km

€/mesec
€/h
€/dan

Drugi stroški vezani na pravice iz delovnega razmerja

€/h

€/leto

€/leto

Olajšave

 • Splošna olajšava: 0€/mesec
€/mesec
€/mesecPrispevki delodajalcev

 • Skupaj prispevki delodajalcev: 0€/mesec
 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 0 €/mesec
 • Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje: 0 €/mesec
 • Prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni: 0 €/mesec
 • Prispevek za starševsko varstvo: 0 €/mesec
 • Prispevek za zaposlovanje: 0 €/mesec

Prispevek delojemalcev (zavarovancev)

 • Skupaj prispevek delojemalcev (zavarovancev): 0 €/mesec
 • Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 0 €/mesec
 • Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje: 0 €/mesec
 • Prispevek za starševsko varstvo: 0 €/mesec
 • Prispevek za zaposlovanje:: 0 €/mesec

Akontacija dohodnine

 • Akontacija dohodnine: 0 €/mesec

SP

€/mesec
€/uro


 • Prihodek na leto: 0€/leto
 • Strošek dela: 0€/leto
 • Bruto prihodek: 0€/mesec
 • Neto prihodek: 0€/mesec
Efektivni delovni čas

ur
dni
ur

ur

dni

dni

dni
dni

Povračila stroškov v zvezi z delom

 • Stroški v zvezi z delom 0
€/leto
km

€/km
€/leto
dni


€/km

km

€/mesec
€/leto
€/dan

Drugi stroški vezani na opravljanje dejavnosti

 • Stroški v zvezi z opravljanjem dejavnosti 0
€/h
€/leto
€/mesec

Dohodnina

 • Splošna olajšava: 0€/mesec
€/mesec
€/mesec


 • Letna dohodnina: 0 €/mesec
OPOZORILO! Orodje za izračun stroškov dela ne upošteva vseh davčnih olajšav in upošteva zgolj poenostavljen izračun dohodnine. V obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti se lahko uveljavljajo davčne olajšave, ki jih določa Zakon o dohodnini, in se v predlaganih obračunih ne upoštevajo. To so: olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj, olajšava za investiranje, olajšava za zaposlovanje, olajšava za zaposlovanje invalidov, olajšava za zavezanca invalida, olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, olajšava za donacije.

Prispevki za socialno varnost

 • Skupaj prispevek za socialno varstvo: 0 €/mesec
 • Zavarovalna osnova: 0 €/mesec
€/leto
€/mesec

SP - normiranec

€/mesec

 • Bruto plača: 0€/uro
 • Neto plača: 0€/uro
 • Strošek v breme podjetja: 0€/leto
 • Strošek dela: 0€/uro
Efektivni delovni čas

ur
dni
ur

ur

dni

dni

dni
dni

Olajšave

- S.P. NORMIRANEC NE MORE UVELJAVLJATI NOBENIH DAVČNIH OLAJŠAV


€/leto


€/mesec

 • Normirani stroški: 0 €/leto
 • Skupaj prispevek za socialno varstvo: 0 €/mesec
 • Zavarovalna osnova: 0 €/mesec

Akontacija dohodnine

 • Akontacija dohodnine: 0 €/mesec